Consulta tots els nostres informes. Utilitza el cercador per trobar els informes que continguen la paraula o paraules que desitges, o si prefereixes utilitza el filtre d'àrea d'actuació i any de publicació.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2024 Auditoria operativa del programa 421.70, “Infraestructures educatives”. Exercicis 2021-2022
2024 Auditoria operativa dels menjadors escolars en els centres d’educació primària. Exercici 2022
2023 Introducció general, resum general de les conclusions i informes de fiscalització de l’Administració. Exercici 2022 I
2023 Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici 2022 II
2023 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici 2022 III
2023 Informes de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2022 IV
2023 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici 2022 V
2023 Informe de fiscalització del compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2022 I
2023 Informe d’auditoria de compliment de legalitat en la contractació de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2022 I
2023 Informe d’auditoria de legalitat de les subvencions i ajudes de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2022 I
2023 Informe d'auditoria de compliment en matèria de subvencions de LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Exercici 2022 II
2023 Auditoria de ciberseguretat i dels controls generals de tecnologies de la informació de l’aplicació ORION LOGIS. Exercici 2022 I
2023 Informe d'auditoria de sistemes d'informació de l'Agència Tributària Valenciana. Exercici 2022 II
2023 Informe d'auditoria de compliment en matèria de contractació i personal de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències, SA. Exercici 2022 III
2023 Auditoria del control intern i dels sistemes d’informació de les compres sanitàries. Exercici 2022 I
2023 Auditoria operativa de les ajudes del Pla Resistir Plus. Exercici 2022 I
2023 Informe d’auditoria de compliment de legalitat en matèria de contractació del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Exercici 2022 V
2023 Informe d’auditoria de compliment en matèria de la gestió del cànon de sanejament per part de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR). Exercici 2022 III
2023 Auditoria de la gestió del projecte NEFIS
2023 Auditoria operativa de les subvencions i ajudes concedides per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Exercici 2022 III
2023 Auditoria operativa sobre les mesures adoptades per la Generalitat Valenciana per a implementar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Exercicis 2021-2022
2023 Informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes. Exercici 2021
2022 Introducció general, resum general de les conclusions i informes de fiscalització de l’Administració. Exercici 2021 I
2022 Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici 2021 II
2022 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici 2021 III
2022 Informe de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2021 IV
2022 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici 2021 V
2022 Informe de fiscalització del compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2021 I
2022 Informe d’auditoria de compliment de legalitat en la contractació de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2021 I
2022 Informe d’auditoria de compliment de les subvencions i ajudes de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2021 I
2022 Informe d’auditoria de compliment de legalitat de les ajudes del Pla Resistir Plus. Exercici 2021 I
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de subvencions de LABORA. Exercici 2021 II
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de contractació de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana. Exercici 2021 IV
2022 Informe d’auditoria financera i de compliment de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU. Exercici 2021 III
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de contractació i personal del Consorci Hospital General Universitari de València. Exercici 2021 V
2022 Informe d’auditoria de sistemes d’informació de l’Agència Tributària Valenciana. Exercici 2021 II
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de subvencions de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). Exercici 2021 III
2022 Informe d’auditoria financera de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. Exercici 2021 III
2022 Informe d’auditoria financera de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Exercici 2021 III
2022 Base de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià (BADESPAV). Anàlisi de les sèries temporals. Exercicis 1983-2020
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de contractació de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR). Exercici 2021 III
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de contractació de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Exercici 2021 IV
2022 Auditoria operativa de les beques a l'alumnat d'ensenyaments universitaris. Exercicis 2016-2020
2022 Informe sobre l'evolució del deute de la Generalitat Valenciana
2022 Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030
2022 Informe sobre els comptes anuals de les Corts Valencianes. Exercici 2020
2021 Introducció general, resum general de les conclusions i informes de fiscalització de l’Administració. Exercici 2020 I
2021 Informe de fiscalització del compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2020 I
2021 Informe de fiscalització de la contractació de l’Administració de la Generalitat amb especial èmfasi en les contractacions derivades de la COVID-19. Exercici 2020 I
2021 Informe de fiscalització de les subvencions i ajudes de l’Administració de la Generalitat derivades de la COVID-19. Exercici 2020 I
2021 Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici 2020 II
2021 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici 2020 III
2021 Informe de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2020 IV
2021 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici 2020 V
2021 Informe de fiscalització de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU. Exercici 2020 III
2021 Informe de fiscalització de Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Exercici 2020 III
2021 Auditoria operativa de l'activitat creditícia de l'Institut Valencià de Finances. Exercici 2020 III
2021 Informe de fiscalització de l'Agència Tributària Valenciana. Exercici 2020 II
2021 Informe de fiscalització d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SA (ISTEC). Exercici 2020 III
2021 Informe d’auditoria de compliment de legalitat en matèria de contractació del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Exercici 2020 V
2021 Informe de fiscalització de l’Autoritat de Transport Metropolità de València. Exercici 2020 II
2021 Informe de fiscalització de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació. Exercici 2020 III
2021 Informe de fiscalització de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Exercici 2020 III
2021 Informe de fiscalització de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana. Exercici 2020 IV
2021 Auditoria operativa del Pla d'Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana. Programa pressupostari 141.10, “Administració de justícia". Exercicis 2018-2020
2021 Informe especial. Auditoria de les ajudes a persones amb rendes baixes afectades per un ERTO a conseqüència de la COVID-19 regulades en el Decret Llei 3/2020 i en el Decret 54/2020 I
2021 Informe de l'auditoria "Anàlisi i seguiment del Pla de Transformació Digital de la Generalitat 2016-2019"
2021 Auditoria operativa de la gestió del personal sanitari per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Exercicis 2016-2019
2021 Informe de fiscalització del Consorci per a l'Execució del Pla Zonal 3 de Residus de l'Àrea C3/V1. Consorci Palància Belcaire. Exercici 2018
2021 Auditoria operativa de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Exercicis 2017-2018
2021 Informe sobre els comptes anuals de les Corts Valencianes. Exercici 2019
2020 Introducció general, resum general de les conclusions i informes de fiscalització de l’Administració. Exercici 2019 I
2020 Informe de fiscalització del compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2019 I
2020 Informe de fiscalització de la contractació de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2019 I
2020 Informe de fiscalització de les despeses de personal de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2019 I
2020 Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici 2019 II
2020 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici 2019 III
2020 Informe de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2019 IV
2020 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici 2019 V
2020 Seguiment de l’informe d’auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. Exercicis 2016-2019
2020 Informe de fiscalització de l'Agència Valenciana de la Innovació. Exercici 2019 III
2020 Informe de fiscalització de l'Institut Valencià de Finances. Exercici 2019 III
2020 Informe de fiscalització de l'Agència Tributària Valenciana. Exercici 2019 II
2020 Informe de fiscalització de l’Autoritat de Transport Metropolità de València. Exercici 2019 II
2020 Informe de fiscalització d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SA. Exercici 2019 III
2020 Informe de fiscalització de Turisme Comunitat Valenciana. Exercici 2019 III
2020 Informe de fiscalització del Consorci Hospital General Universitari de València. Exercici 2019 V
2020 Informe especial sobre la dependència. Seguiment de les recomanacions realitzades pel Tribunal de Comptes en el seu informe de 29 de maig de 2014 i anàlisi d’altres aspectes de la gestió de la dependència a la Comunitat Valenciana. Exercici 2019
2020 Informe de fiscalització de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol. Exercici 2019 III
2020 Informe de fiscalització del Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA. Exercici 2019 III
2020 Auditoria operativa de la xarxa de centres públics i privats concertats del sistema per a l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència a la Comunitat Valenciana. Programa pressupostari 313.60. Exercicis 2016-2018
2020 Informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes corresponent a l'exercici 2018, en compliment de l'acord adoptat per la Mesa el 27 de novembre de 2018
2020 Informe de auditoria operativa de la gestió del servei de depuració d'aigües residuals per l'EPSAR. Exercicis 2015-2017
2019 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici 2018 VI
2019 Informes de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2018 V
2019 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici 2018 IV
2019 Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici 2018 III
2019 Informe de fiscalització del Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2018 II
2019 Introducció i resum de les conclusions. Exercici 2018 I
2019 Informe de fiscalització del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Exercici 2018