Consulta tots els nostres informes. Utilitza el buscador o si ho preferixes, utilitza el filtre per a buscar amb més detall segons l'àrea d'actuació o l'any

Any Entitats Vol Descàrrega
2018 Informe de fiscalització de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Ingressos per transport de viatgers. Exercici 2018
2018 Informe de fiscalització de l’Aeroport de Castelló, SL (AEROCAS). Exercici 2018
2018 Informe de fiscalització de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. Exercici 2018
2018 Informe de fiscalització de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC). Exercici de 2018
2018 Informe de fiscalització de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Exercici de 2018
2018 Informe de fiscalització de Ciutat de la Llum, SAU (CDL). Exercici 2018
2018 Informe de fiscalització de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Exercici 2018
2017 Informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes corresponent a l’exercici 2017 en compliment de l’acord adoptat per la Mesa el 17 d’octubre de 2017 I
2017 Informe de fiscalització del Comité Econòmic i Social (CES). Exercici 2017 I
2017 Informe de fiscalització del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC). Exercici 2017 I
2017 Informe de fiscalització del Consell Valencià de Cultura (CVC). Exercici de 2017 I
2017 Informe de fiscalització de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Exercici 2017 I
2017 Informe de fiscalització del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2017 I
2017 Introducció i resum de les conclusions. Exercici de 2017 I
2017 Informes de fiscalització de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2017 II
2017 Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici de 2017 III
2017 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici de 2017 IV
2017 Informes de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2017 V
2017 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici de 2017 VI
2017 Informe de fiscalització del Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela (CAVMV). Exercici de 2017 I
2017 Informe de fiscalització del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPC). Despeses de personal. Exercici de 2017 I
2017 Informe de fiscalització de l'Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA). Exercici 2017 I
2017 Informe de fiscalització de l’Institut Valencia de la Joventut (IVAJ). Exercici de 2017 I
2017 Informe de fiscalització de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC). Exercici de 2017 I
2017 Informe de fiscalització de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Exercici de 2017 I
2017 Informe de fiscalització de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica. Exercici de 2017 I
2017 Informe de fiscalització del Circuit del Motor i Promoció Esportiva. Exercici de 2017 I
2017 Informe de fiscalització de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia. Exercici de 2017 I
2017 Informe de fiscalització de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. Exercici de 2017 I
2017 Auditoria operativa dels serveis d’extinció d'incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. Exercicis 2011-2015 I
2016 Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de Torrevella. Exercicis 2003-2016 I
2016 Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l’exercici 2016 en compliment de l’Acord adoptat per la Mesa el 26 de juliol de 2016 I
2016 Fiscalització sobre el procés d’extinció d’entitats com a conseqüència de la reestructuració del sector públic autonòmic de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2010-2016 I
2016 Introducció i resum de les conclusions I
2016 Informes de fiscalització de l’Administració de la Generalitat II
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions
2016 Auditoria dels controls generals de tecnologies de la informació de l'aplicació ORION LOGIS
2016 La gestió de la factura electrònica, el Registre de Factures de la Generalitat i les caixes fixes. Auditoria dels sistemes d'informació i de control intern.
2016 Contractació de l'Administració de la Generalitat
2016 Compte de l'Administració
2016 Informes de fiscalització dels organismes autònoms III
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions
2016 Institut Valencià d'Administració Tributària
2016 Introducció
2016 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic IV
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions
2016 Institut Valencià de Finances
2016 Entitat d'Infraestructures de la Generalitat
2016 CuturArts Generalitat
2016 Introducció
2016 Informes de fiscalització de les fundacions del sector públic V
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2016 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat VI
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions
2016 Consorci Hospital General Universitari de València
2016 Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
2016 Introducció
2015 Auditoria operativa de l’explotació en règim de concessió administrativa del servei públic d’Inspecció Tècnica de Vehicles a la Comunitat Valenciana. Exercicis 1997-2015 I
2015 Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l'exercici de 2015 en compliment de l'Acord adoptat per la Mesa el 7 de maig de 2015 I
2015 Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l'exercici de 2015 en compliment de l'Acord adoptat per la Mesa el 7 de maig de 2015. Correcció d'errades I
2015 Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de Manises. Exercicis 2009-2015 I
2015 Introducció i resum de les conclusions I
2015 Informes de fiscalització de l’Administració de la Generalitat II
2015 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2015 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions
2015 Despeses de personal de l'Administració de la Generalitat
2015 Contractació de l'Administració de la Generalitat
2015 Compte de l'Administració
2015 Organismes autònoms III
2015 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2015 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions
2015 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
2015 Introducció
2015 Societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic IV
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions
2015 Institut Valencià de Finances
2016 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
2016 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana
2015 Entitat d'Infraestructures de la Generalitat
2015 CuturArts Generalitat
2016 Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A.
2015 Introducció
2015 Fundacions del sector públic V
2015 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2015 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions
2015 Fundació Palau de les Arts Reina Sofía
2015 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari La Fe
2015 Introducció
2015 Consorcis de la Generalitat VI
2015 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2015 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions
2015 Consorci Hospital General Universitari de València
2015 Consorci Hospitalario Provincial de Castelló. Despeses de personal
2015 Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
2015 Introducció
2014 Compte de l’Administració de la Generalitat I
2014 Annex: Comptes anuals del Compte de l'Administració
2014 Informe sobre la contractació
2014 Compte de l'Administració
2014 Introducció i conclusions generals
2014 Entitats autònomes II
2014 Annex: Comptes anuals de les entitas autònomes
2014 Servei Valencià d'Ocupació i Formació
2014 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
2014 Introducció
2014 Empreses Públiques i d’altres ens III
2014 Annex: Comptes anuals de les empreses públiques
2014 Valenciana d'Aprofitament de Residus, S.A.U.
2014 Institut Valencià de Finances
2014 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
2014 Institut Valencià d'Acció Social
2014 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
2014 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana
2014 Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, S.L.
2014 Entitat d'Infraestructures de la Generalitat
2014 CuturArts Generalitat
2014 Ciutat de les Arts i de les Ciències
2014 Introducció
2014 Fundacions del sector públic de la Generalitat IV
2014 Consorcis de la Generalitat V
2014 Consorci Hospital General Universitari de la València
2014 Introducció
2014 GESTIÓ DE LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA: LA RECEPTA ELECTRÒNICA. Auditoria dels sistemes d'informació i contro intern de la gestió i de la prestació farmacèutica de la Conselleria de Sanitat. Exercici 2014 I
2014 Informe de fiscalització de les despeses de personal de l'Administració de la Generalitat. Exercici 2014 I
2014 PER A UNA MILLOR GESTIÓ EN EL RECONEIXEMENT DE LA DEPENDÈNCIA Auditoria operativa sobre l'ordenació i prestacions de la dependència: Avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia del programa pressupostari 313.70. Exercicis 2012-2014 I
2013 Informe de seguiment del grau d’implantació per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de les recomanacions incloses en els nostres informes d’auditoria operativa emesos sobre la gestió dels concerts sanitaris: hemodiàlisi (2012) i ressonàncies magnètiques (2013) I
2013 Informe de fiscalització de les encomandes de gestió de la Generalitat ordenades en l’exercici 2013 i executades en 2013 i 2014 I
2013 UNA OPORTUNITAT PER A MILLORAR LA GESTIÓ. Auditoria operativa de de l'ensenyament primari: avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia del programa pressupostari 422.20. Exercicis de 2009-2013 I
2013 Compte de l’Administració de la Generalitat I
2013 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2013 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2013 Compte de l'Administració
2013 Introducció i conclusions generals
2013 Entitats autònomes II
2013 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2013 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2013 Servei Valencià d'Ocupació i Formació
2013 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
2013 Introducció
2013 Empreses Públiques i d’altres ens III
2013 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2013 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2013 Radiotelevisió Valenciana
2013 Institut Valencià de Finances
2013 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
2013 Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SAU
2013 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
2013 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana
2013 Entitat d'Infraestructures de la Generalitat
2013 CuturArts Generalitat
2013 Ciutat de les Arts i de les Ciències
2013 Agència Valenciana del Turisme
2013 Aeroport de Castelló, SL
2013 Introducció
2013 Fundacions del sector públic de la Generalitat IV
2013 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2014 Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària y Biomèdica de la Comunitat Valenciana
2014 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari La Fe de la Comunitat Valenciana
2013 Introducció
2013 Consorcis de la Generalitat V
2013 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2013 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2014 Consorci Hospital General Universitari de la València
2013 Introducció
2013 Gestió de la nòmina del Consorci Hospital General Universitari de València. Auditoria dels sistemes d'informació i de control intern I
2013 Gestió de compres de la Conselleria de Sanitat. Auditoria dels sistemes d'informació i de control intern I
2013 Registro de Factures de la Generalitat. Auditoria dels sistemes d'informació i de control intern I
2012 Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern de procediments de gestió de personal I
2012 Compte de l’Administració de la Generalitat I
2012 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2012 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2012 Introducció i conclusions generals
2012 Entitats autònomes II
2012 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2012 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2012 Servei Valencià d'Ocupació i Formació
2012 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
2012 Introducció
2012 Empreses Públiques i d’altres ens III
2012 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2012 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2013 Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU
2012 Institut Valencià d'Habitatge, SA
2012 Institut Valencià de Finances
2012 Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SAU
2012 Grup Radiotelevisió Valenciana
2012 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
2012 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana
2012 Entitat d'Infraestructures de la Generalitat
2012 Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SAU
2012 Grup Ciutat de les Arts i de les Ciències
2012 Ciutat de la Llum, SAU
2012 Agència Valenciana del Turisme
2012 Aeroport de Castelló, SL
2013 Correcció d'errades materials
2012 Introducció
2012 Fundacions del sector públic de la Generalitat IV
2012 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2012 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2012 Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Agroalimentària. AGROALIMED
2012 Palau de les Arts “Reina Sofia”. Fundació de la Comunitat Valenciana
2012 Introducció
2012 Ressonàncies magnètiques: una oportunitat d'estalvi. Auditoria operativa de concerts sanitaris: avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia de la gestió del concert de ressonàncies magnètiques. Exercicis de 2008-2012 I
2012 Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern del procés de gestió de les compres de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercicis de 2011 i 2012 I
2011 Auditoria operativa de concerts sanitaris: Avaluació amb criteris d’eficiència, eficàcia i economia de la gestió del concert d’hemodiàlisi V
2011 Auditoria operativa d'indicadors d'administració electrònica (eAdministració): mesura del grau d'eficàcia en la seua implantació VI
2011 Fundacions del sector públic de la Generalitat IV
2011 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2011 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2011 Foment de la Investigació Sanitària y Biomèdica de la Comunitat Valenciana
2011 Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació a l'Hospital d'Elx
2011 Palau de les Arts “Reina Sofia”, Fundació de la Comunitat Valenciana
2011 Introducció
2011 Entitats autònomes II
2011 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2011 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2011 Servei Valencià d'Ocupació i Formació
2011 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
2011 Introducció
2011 Compte de l’Administració de la Generalitat I
2011 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2011 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2011 Compte de l'Administració
2011 Introducció i conclusions generals
2011 Empreses Públiques i d’altres ens III
2011 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2011 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2011 Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U.
2011 Institut Valencià de Finances
2011 Grup Vaersa. Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, S.A.
2011 Grup Radiotelevisió Valenciana
2011 Grup IVHSA, Institut Valencià d'Habitatge, S.A.
2011 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
2011 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana
2012 Ens Gestor de la Xarxa deTransports i Ports de la Generalitat
2011 Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A.U.
2011 Grup Ciutat de les Arts i de les Ciències
2011 Ciutat de la Llum, S.A.U.
2012 Circuit del Motor i Promoció Esportiva, S.A.U.
2011 Agència Valenciana del Turisme
2011 Aeroport de Castelló, S.L.
2011 Introducció
2010 Fundacions del sector públic de la Generalitat - Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de las Imatges - Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana. - Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Artes i les Ciències. - Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament a l’Hospital Clínic Universitari de València. - Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació de la Comunitat Valenciana. - Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València. IV
2010 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2010 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2010 Informes especials de fiscalització V
2010 Annex I: Al·legacions presentades i informe sobre les al·legacions
2010 Annex I: Informe sobre les al·legacions presentades
2010 Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern de Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A.
2010 Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern dels procediments de gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat
2010 El perfil de contractant i les instruccions de contractació en el sector públic autonòmic valencià. Informe especial de seguiment de la fiscalització de l‘exercici de 2010
2010 Entitats autònomes - Introducció - Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària - Servei Valencià d’Ocupació i Formació II
2010 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2010 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2010 Compte de l’Administració - Introducció i conclusions generals - Compte de l’Administració I
2010 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2010 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2010 Empreses Públiques I d’altres Ens - Introducció - Aeroport de Castelló, S.L. - Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana - Agència Valenciana del Turisme - Circuit del Motor i Promoció Esportiva, Sau - Ciutat de la Llum, S.A.U. - Ciutat de les Arts i de les Ciències, Sa - Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, Sau - Ens Gestor de la Xarxa de Transports i Ports de la Generalitat - Entitat Pública de Sanejament d’aigües Residuals de la Comunitat Valenciana - Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana - Grup Ivhsa, Institut Valencià d’habitatge, Sa - Grup Radiotelevisió Valenciana - Grup Vaersa, Valenciana d’aprofitament Energètic de Residus, Sau - Institut Valencià de Finances - Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Sau III
2010 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2010 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2009 Cuenta de la Administración - Introducción y conclusiones generales - Cuenta de la Administración I
2009 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2009 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2009 Empreses públiques i d'altres ens - Introducció - Aeroport de Castelló, S.L. - Agència Valenciana de l'Energia - Agència Valenciana del Turisme - Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A. - Ciutat de la Llum, S.A.U. - Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A.U. - Ens Gestor de la Xarxa de Transports i de Ports de la Generalitat - Entitat de Transport Metropolità de València - Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana - Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana - Grup IVHSA - Grup Radiotelevisió Valenciana - Grup VAERSA, Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, S.A.U. - Institut Valencià de Finances - Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promoció de la Comunitat Valenciana, S.A. - Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U. III
2009 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2009 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2009 Entitats autònomes - Introducció - Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària - Servei Valencià d'Ocupació i Formació II
2009 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2009 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2009 Fundacions públiques de la Generalitat - Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València - Fundació Valenciana de la Qualitat de la Comunitat Valenciana - Fundació per a la Investigació a l'Hospital Universitari La Fe de la Comunitat Valenciana - Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Estudi, la Prevenció i l'Assistència a les Drogodependències - Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació a l'Hostipal Universitari Doctor Peset de València - Palau de les Arts Reina Sofia. Fundació de la Comunitat Valenciana - Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació a l'Hostital Universitari d'Alacant - Fundació de la Comunitat Valenciana enfront de la Discriminació i els Maltractaments Tolerància Zero IV
2009 Annex I: Comptes anuals dels comptedants
2009 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2008 Empreses públiques i d’altres ens III
2008 Aeroport de Castelló, S.L.
2008 Agència Valenciana de l'Energia
2008 Agència Valenciana del Turisme
2008 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants
2008 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2008 Circuit del Motor i Promoció Esportiva, S.A.U.
2008 Ciutat de la Llum, S.A.U.
2008 Consell Valencià de l'Esport
2008 Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A.U.
2008 Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat Valenciana
2008 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana
2008 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
2008 Grup Ciutat de les Arts i de les Ciències
2008 Grup IVHSA, Institut Valencià d'Habitatge, S.A.
2008 Grup Radiotelevisió Valenciana
2008 Grup VAERSA, Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, S.A.U.
2008 Institut Valencià de l'Audiovisual "Ricardo Muñoz Suay"
2008 Institut Valencià d'Art Modern
2008 Institut Valencià d'Atenció als Discapacitats i Acció Social
2008 Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals
2008 Institut Valencià de Finances
2008 Institut Valencià de la Música
2008 Introducció
2008 Projecte Cultural de Castelló
2008 Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U.
2008 Fundacions del sector público de la Generalitat IV
2008 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants
2008 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2008 Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Arts Escèniques
2008 Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Estudi de la Violència - Centre Reina Sofia
2008 Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte i per a la Trobada Familiar
2008 Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Agroalimentària, Agroalimed
2008 Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana
2008 Introducció
2008 Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana
2008 Compte de l’Administració de la Generalitat I
2008 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants
2008 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2008 ANNEX III: Presentació: Sistemes d'informació
2008 Compte de l’Administració
2008 Introducció i conclusions generals
2008 Entitats Autònomes II
2008 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants
2008 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2008 Agència Valenciana d'Investigacions Agràries
2008 Introducció
2008 Servei Valencià d'Ocupació i Formació
2007 Fundacions públiques de la Generalitat IV
2007 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants
2007 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2007 Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea
2007 Fundació d'Estudis Borsaris i Financers. Fundació de la Comunitat Valenciana
2007 Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Prevenció de Riscs Laborals
2007 Introducció
2007 Palau de les Arts Reina Sofia. Fundació de la Comunitat Valenciana
2007 Entitats Autònomes II
2007 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
2007 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants
2007 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2007 Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball
2007 Introducció
2007 Servei Valencià d'Ocupació i Formació
2007 Compte de l’Administració de la Generalitat I
2007 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants
2007 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2007 Compte de l’Administració
2007 Introducció i conclusions generals
2007 Empreses públiques i d’altres ens III
2007 Aeroport de Castelló, S.L.
2007 Agència Valenciana de l'Energia
2007 Agència Valenciana del Turisme
2007 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants
2007 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2007 Ciutat de la Llum, S.A.U.
2007 Consell Valencià de l'Esport
2007 Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A.U.
2007 Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat Valenciana
2007 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana
2007 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
2007 Grup Ciutat de les Arts i de les Ciències
2007 Grup Institut Valencià d'Habitatge
2007 Grup Radiotelevisió Valenciana
2007 Grup VAERSA, Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, S.A.U.
2007 Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana
2007 Institut Valencià de Finances
2007 Institut Valencià de l’Exportació, S.A.
2007 Introducció
2007 Societat Gestora per a la Imatge Estratègica i Promocional de la Comunitat Valenciana, S.A.
2007 Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U.
2006 Compte de l’Administració de la Generalitat I
2006 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants
2006 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2006 Compte de l’Administració
2006 Introducció i conclusions generals
2006 Entitats autònomes II
2006 ANNEX I: Comptes anuals dels comptedants
2006 ANNEX II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2006 Entitats autònomes de la Generalitat