SOL·LICITAR INFORMACIÓ

Sol·licitud d'informació: La Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana reconeix en l’article 27 el dret d'accés a la informació pública de qualsevol ciutadà o ciutadana, a títol individual o en representació de qualsevol organització constituïda legalment, mitjançant sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les establides en la llei. Per a l'exercici d'aquest dret no serà necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei.
Qui resol? L'article 12 del Reglament del Règim Interior de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana estableix que serà el síndic o síndica major qui resolga sobre les sol·licituds d'accés a la informació continguda en l'arxiu de la Sindicatura de Comptes, tenint en compte les previsions que s'establisquen en la corresponent documentació, i d'acord amb la ponderació que disposa la legislació sobre transparència i bon govern, així com en la normativa sobre protecció de dades en el marc regulador propi de la Sindicatura. Tot això sense perjudici del que es disposa en l'article 6.4 del mateix Reglament (informació de caràcter auxiliar o de suport).
Normativa d'aplicació: Llei 1/2022, de 13 d'abril i Llei 19/2013, de 9 de desembre.