Política de privacitat, formació interna

INFORMACIÓ AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES D’ASSISTENTS A ESDEVENIMENTS O SESSIONS DE TREBALL GRAVATS PER VIDEOCONFERÈNCIA

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana és conscient de la rellevància de la privacitat en el tractament de dades de caràcter personal. Per això, hem implantat els més alts estàndards en compliment de la normativa sobre protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, com a responsable del tractament, li informa de la possibilitat de participar en els esdeveniments organitzats de forma telemàtica (per mitjà d’aplicacions de videoconferència).

La finalitat del tractament de les dades és dur a terme accions formatives, participació en grups o sessions de treball grupals de forma telemàtica (per mitjà d’aplicacions de videoconferència), així com la creació de repositoris de recursos per a la divulgació de continguts didàctics.

La legitimació per al tractament de les seues dades està determinada per l’interés públic sempre que l’esdeveniment en qüestió es trobe dins de les competències, funcions i/o obligacions establides en el Reglament Intern de la Sindicatura o qualsevol altra normativa sectorial o general recollida com a actuació telemàtica. No obstant això, pot limitar les dades objecte de tractament per part de la Sindicatura realitzant les actuacions següents:

  • Pot limitar la captació de la seua imatge a través de la desactivació de la càmera en el seu equip.
  • Pot limitar el tractament de la seua veu a través de la desactivació de l’àudio en el seu equip.
  • Pot limitar el tractament del seu nom d’usuari a través del canvi de nom d’usuari (nickname) amb què apareixerà en la videoconferència.

El/La participant ha de garantir la confidencialitat i privacitat dins del seu entorn personal per a poder participar en l’esdeveniment de forma telemàtica.

Per a la realització dels esdeveniments per videoconferències, s’utilitzaran les eines acordades per l’organisme, sempre garantint la seguretat de la informació i els requisits de privacitat de la normativa vigent.

Destinataris de la informació. Les dades gravades es poden posar a disposició del personal de la Sindicatura o col·laboradors d’altres administracions públiques, i si és el cas a tercers, per a la consulta en línia a través dels canals següents:

  • Intranet de l’organisme, via Microsoft Stream en l’entorn Microsoft Office 365.
  • El lloc web www.sindicom.gva.es.
  • A través dels comptes oficials de la Sindicatura en plataformes de vídeos (YouTube) o els seus perfils de xarxes socials (Facebook, Twitter).

Es pot fer ús d’altres plataformes de streaming o videoconferència, i per a això cal observar les seues polítiques de privacitat, exposadess en els seus llocs web.

Les dades es conservaran, segons la base que va legitimar-ne el tractament, fins que desaparega la finalitat per a la qual es van recollir, es complisca l’interés públic que va legitimar-ne la gravació o s’exercisquen els drets en matèria de protecció de dades establits en l’RGPD.

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre els tractaments de les seues dades que du a terme la Sindicatura.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan siga procedent, presentant un escrit davant la SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, al c/ Sant Vicent, 4, CP 46002, de València (Espanya), o a l’adreça electrònica del delegat de protecció de dades dpdsc@gva.es.

Així mateix, té dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera vulnerats els seus drets.

Per a més informació sobre el tractament de dades personals dut a terme per aquest organisme pot consultar la nostra política de privacitat en https://www.sindicom.gva.es/politica-de-privacitat.