Validador documental

El validador de documents (accessible des de la seu electrònica de la Sindicatura de Comptes) permet comprovar, a partir del codi segur de verificació o CSV, l'autenticitat de documents generats des de la Sindicatura de Comptes. El destinatari del document ha de tractar el CSV amb la deguda cautela, ja que comunicar-lo a terceres persones els permetria accedir al contingut del document.

Validació de documents SIGNats electrònicament