Agenda Sindicatura

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana realitza una tasca de control dels comptes de 900 ens del sector públic valencià. Alhora, comprova que l'acció de govern compleix la normativa aplicable i vetla també per la gestió eficient dels diners públics per mitjà d'auditories operatives periòdiques.