Consulta tots els nostres informes. Utilitza el cercador per trobar els informes que continguen la paraula o paraules que desitges, o si prefereixes utilitza el filtre d'àrea d'actuació i any de publicació.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2024 Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals. Exercici 2022
2024 Anàlisi de l’execució de mesures d’intervenció dissenyades en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (I): ajuda per a la digitalització del cicle urbà de l’aigua en municipis menors de 20.000 habitants de la Comunitat Valenciana
2024 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Redovà. Exercici 2022
2024 Auditoria operativa de la gestió i recaptació dels tributs locals. Exercici 2022
2024 Auditoria operativa del programa 421.70, “Infraestructures educatives”. Exercicis 2021-2022
2024 Auditoria del control intern en el procés per a la gestió dels pagaments de l'Ajuntament de València i del sistema d'informació SEDA. Situació a 31 de desembre de 2023
2024 Informe de fiscalització del control que exerceixen els ajuntaments sobre les aportacions als seus grups polítics en poblacions entre 20.000 i 50.000 habitants. Exercici 2022
2024 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control dels ajuntaments de menys de 5.000 habitants: enquesta
2024 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Torrent. Exercicis 2021 i 2022
2024 Informe de fiscalització de l’exercici del control intern en les entitats locals. Exercici 2022
2024 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament d’Alzira. Exercicis 2021 i 2022
2024 Auditoria operativa dels menjadors escolars en els centres d’educació primària. Exercici 2022
2023 Introducció general, resum general de les conclusions i informes de fiscalització de l’Administració. Exercici 2022 I
2023 Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici 2022 II
2023 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici 2022 III
2023 Informes de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2022 IV
2023 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici 2022 V
2023 Informe de fiscalització del compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2022 I
2023 Informe d’auditoria de compliment de legalitat en la contractació de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2022 I
2023 Informe d’auditoria de legalitat de les subvencions i ajudes de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2022 I
2023 Auditoria de ciberseguretat i dels controls generals de tecnologies de la informació de l’aplicació ORION LOGIS. Exercici 2022 I
2023 Informe d'auditoria de compliment en matèria de subvencions de LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació. Exercici 2022 II
2023 Informe d'auditoria de sistemes d'informació de l'Agència Tributària Valenciana. Exercici 2022 II
2023 Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament de Mislata. Exercicis 2021-2022
2023 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Dénia. Exercicis 2021-2022
2023 Auditoria de ciberseguretat i dels controls generals de tecnologies de la informació del nou sistema SEDA de l’Ajuntament de València. Situació a 30 de setembre de 2023
2023 Informe d'auditoria de compliment en matèria de contractació i personal de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències, SA. Exercici 2022 III
2023 Informe de control formal de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici 2022
2023 Auditoria del control intern i dels sistemes d’informació de les compres sanitàries. Exercici 2022 I
2023 Auditoria operativa de les ajudes del Pla Resistir Plus. Exercici 2022 I
2023 Informe d’auditoria de compliment de legalitat en matèria de contractació del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Exercici 2022 V
2023 Informe d’auditoria de compliment en matèria de la gestió del cànon de sanejament per part de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR). Exercici 2022 III
2023 Les comunitats d’usuaris d’abocaments. Anàlisi del tractament en l’Inventari d’Ens Subjectes a Rendició de Comptes (INVENS)
2023 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Sagunt. Exercicis 2021 i 2022
2023 Auditoria de la gestió del projecte NEFIS
2023 Fiscalització de la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts de 28 de maig de 2023
2023 Informe global de la fiscalització sobre l’entorn de control en els ajuntaments de més de 50.000 habitants i en les diputacions de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2019-2021
2023 Auditoria operativa de les subvencions i ajudes concedides per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Exercici 2022 III
2023 Addenda a l’Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament de València. Exercicis 2019-2021
2023 Informe de fiscalització sobre l'entorn de control de l'Ajuntament de València. Exercicis 2019-2021
2023 Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals. Exercici 2021
2023 Informe de fiscalització de la contractació en les entitats locals. Exercici 2020
2023 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament de Torrevella. Exercicis 2019-2021
2023 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament d’Oriola. Exercicis 2019-2021
2023 Informe de fiscalització sobre l'entorn de control de l'Ajuntament de Sagunt. Exercicis 2019-2021
2023 Informe de síntesi de les auditories de ciberseguretat dels quinze majors ajuntaments i de les tres diputacions de la Comunitat Valenciana. Exercici 2021
2023 Informe d’auditoria dels comptes anuals de Parc Miner del Maestrat, SL. Exercici 2021
2023 Auditoria operativa sobre les mesures adoptades per la Generalitat Valenciana per a implementar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). Exercicis 2021-2022
2023 Informe de fiscalització sobre l'entorn de control de l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig. Exercicis 2019-2021
2023 Fiscalització sobre els plans antifrau aprovats per les entitats locals de la Comunitat Valenciana que participen en l’execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
2023 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament de Paterna. Exercicis 2019-2021
2023 Informe de fiscalització de les subvencions i ajudes concedides en 2020 per les entitats locals per raó de la COVID-19
2023 Informe d'auditoria de compliment en matèria de contractació de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València (AUMSA). Exercici 2021
2023 Informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes. Exercici 2021
2023 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament de Vila-real. Exercicis 2019-2021
2023 Informe d’auditoria operativa del cicle integral de l’aigua dels municipis de més de 100.000 habitants. Exercicis 2015 a 2021
2023 Informe de fiscalització de l’exercici del control intern en les entitats locals. Exercici 2021
2023 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament d’Elx. Exercicis 2019-2021
2023 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Paterna de l’any 2019
2023 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament d’Oriola de l’any 2019
2022 Introducció general, resum general de les conclusions i informes de fiscalització de l’Administració. Exercici 2021 I
2022 Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici 2021 II
2022 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici 2021 III
2022 Informe de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2021 IV
2022 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici 2021 V
2022 Informe de fiscalització del compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2021 I
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de València de l’any 2019
2022 Informe d’auditoria de compliment de legalitat en la contractació de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2021 I
2022 Informe d’auditoria de compliment de les subvencions i ajudes de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2021 I
2022 Informe d’auditoria de compliment de legalitat de les ajudes del Pla Resistir Plus. Exercici 2021 I
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de subvencions de LABORA. Exercici 2021 II
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de contractació de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana. Exercici 2021 IV
2022 Informe comparatiu de l’organització del control intern de les cinc universitats públiques valencianes. Exercici 2021
2022 Informe d’auditoria financera i de compliment de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU. Exercici 2021 III
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de contractació i personal del Consorci Hospital General Universitari de València. Exercici 2021 V
2022 Informe de fiscalització de les cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i el seu Consell. Exercici 2021
2022 Informe d’auditoria de sistemes d’informació de l’Agència Tributària Valenciana. Exercici 2021 II
2022 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament de Castelló de la Plana. Exercicis 2019-2021
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de subvencions de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). Exercici 2021 III
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig de l’any 2020
2022 Informe d’auditoria financera de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. Exercici 2021 III
2022 Informe d’auditoria financera de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Exercici 2021 III
2022 Base de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià (BADESPAV). Anàlisi de les sèries temporals. Exercicis 1983-2020
2022 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament d’Alacant. Exercicis 2019-2021
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Torrevella de l’any 2019
2022 Informe de control formal de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana Exercici 2021
2022 Informe d’auditoria de compliment de la legalitat en la Universitat d’Alacant. Exercici 2021
2022 Informe de fiscalització de l’assistència a municipis per les diputacions provincials en matèria d’administració electrònica i l’estat d’implantació als ajuntaments de municipis de població entre 10.000 i 20.000 habitants. Exercicis 2019-2020
2022 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de la Diputació de València. Exercicis 2019-2021
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Sagunt de l’any 2019
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de contractació de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR). Exercici 2021 III
2022 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de la Diputació de Castelló. Exercicis 2019-2021
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de contractació de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Exercici 2021 IV
2022 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Montcada. Exercicis 2019-2020
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament d’Elx de l’any 2019
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Vila-real de l’any 2020
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament d’Alacant de l’any 2019
2022 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament de Benidorm. Exercicis 2019-2021
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Castelló de la Plana de l’any 2019
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Benidorm de l’any 2019