Àmbit subjectiu

La base de dades es redueix a les entitats d’àmbit autonòmic valencià que han tingut l’obligació de retre els seus comptes a la Sindicatura de Comptes, en aplicació de la normativa en vigor, d'acord amb les diferents redaccions de l'article 2.1 de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes (abans i després de l'exercici 2016), i d'acord amb els articles 65 i 66 de l’LHPGV (fins a 2014) i amb els articles 135 i 136 de l'LHPSPI (des de 2015). Des de l'exercici 2017 en avant, l'àmbit subjectiu de la BADESPAV és coincident amb els ens inscrits en l'INVENS, de nivell autonòmic.

Per a complir les normes reguladores del sistema europeu de comptes nacionals i regionals, el Consell de Política Fiscal i Financera, en la seua reunió de 10 d’abril de 2003 ,va acordar elaborar un inventari d’ens dependents o en què participen les comunitats autònomes.

Els criteris pels quals les entitats públiques queden integrades en l’inventari d’ens dependents de les comunitats autònomes determinen un àmbit subjectiu més ampli que el definit en la BADESPAV. Aquests criteris s’estableixen en l’article 11, apartats 3, 4 i 5,de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

D’altra banda, el Banc d’Espanya publica una estadística de sectorització de l’economia espanyola en què es detallen les entitats que integren les societats no financeres públiques dependents de les comunitats autònomes i les administracions públiques de les comunitats autònomes. Els criteris per a determinar quines entitats s’integren en aquestes classificacions no són tampoc coincidents amb l’àmbit subjectiu d’aquesta base de dades.