Llei de la Sindicatura de Comptes

TEXT CONSOLIDAT


Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes. [1]
 

PREÀMBUL


L'article 59 de la Llei Orgànica 5/1982, de primer de juliol, de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, atribueix el control econòmic i pressupostari de la Generalitat Valenciana a la Sindicatura de Comptes, i remet a les Corts Valencianes la facultat de fixar-ne per Llei la composició i les funcions, sense perjudici del que estableix la legislació de l'Estat.

El precedent històric d'aquesta Sindicatura de Comptes, que avui naix, és l'Ofici de Mestre Racional creat, com a institució única per a tots els territoris que conformaven la Corona d'Aragó, per Pere el Gran l'any 1283 en un intent d'espentar la racionalització de l'estructura político-administrativa de la Corona.

La institució del Mestre Racional tenia assignades les funcions de previsió, direcció i control últim de l'administració financera reial, tot destacant-ne la fiscalització de la gestió financera.

Alfons el Magnànim va dirigir l'Ofici, en nomenar un Mestre Racional en cadascun dels territoris integrats en la Corona d'Aragó, encara que sotmesos al poder reial. D'aquesta manera apareix a València, com a figura pròpia, el Mestre Racional de la Cort del Rei.

Malgrat aquest sometiment al poder reial, les Corts Valencianes aconseguiren d'influir en la normativa reguladora de l'Ofici, tot configurant-lo amb característiques pròpies.

Aquesta Llei recull en el text els principis establerts en la Declaració de Lima de 1977, aprovada per l'Assemblea Plenària de l'Organisme Internacional d'Entitats Fiscalitzadores Superiors, integrat en les Nacions Unides. Declaració que ha estat considerada com la Carta Magna de les entitats fiscalitzadores de tot el món.

La preocupació primordial d'aquesta Llei no ha estat només definir les competències de la Sindicatura de Comptes, sinó també l'àmbit d'aplicació, que no pot ser altre que aquell al qual s'estenga el sector públic valencià. En l'article primer, en delimitar aquest àmbit, s'han salvat, de manera expressa, les competències del Tribunal de comptes, i també les que poden correspondre als altres òrgans de control de l'Administració Estatal, si d'aquesta manera s'estableix per la legislació de l'Estat.

Cohonestar la facultat de fiscalització de la Sindicatura sobre les Entitats Locals, amb la indubtable potestat fiscalitzadora que sobre elles té l'Estat i l'autonomia que aquelles tenen reconeguda constitucionalment, ha estat un aspecte estudiat amb molí deteniment, atenent-ne la delicadesa i dificultat. Aquesta dificultat ha estat salvada per una doble via: d'una banda, amb la limitació de la potestat de control de la Sindicatura en aquella part de la gestió financera local que siga compresa en l'àmbit que naix de l'estructura autonómica que la Constitució confereix a l'Estat, i de l'altra, amb el reconeixement exprés de les Entitats Locals com a òrgans competents per adoptar les mesures oportunes, atesos els informes o dictàmens que, com a resultat de l'exercici de la funció fiscalitzadora, siguen emesos per la Sindicatura.

Cal remarcar el coneixement de la independència funcional de la institució, a fi de dotar-la de la necessària llibertat per tal de garantir el millor i més lliure desplegament de les seues funcions, sense que això puga impedir la declaració de dependència orgànica de les Corts Valencianes, davant les quals han de retre els informes i, en última instància, respondre de la seua actuació. El reconeixement de la competència per a elaborar i aprovar l'avantprojecte del seu pressupost, i la potestat per a regular tot allò que efecte el govern, l'organització i el règim intern del personal al seu servei concorde amb l'esmentada independència funcional.

Encara que, per imperatiu de l'Estatut d'Autonomia a la Sindicatura de Comptes només li correspon l'exercici de les funcions fiscalitzadores, en funció de la col·laboració que ha d'existir entre les distintes administracions públiques, hom preveu la instrucció, per la Institució Valenciana, del procediments jurisdiccionals pertinents per a l'enjudiciament de la responsabilitat comptable sempre que el Tribunal de Comptes ho delegue.

Queden establertes les funcions que correspon d'exercir a la Sindicatura de Comptes i els mecanismes necessaris per a l'eficaç exercici d'aquestes, tot destacant-ne, la facultat d'accedir a tots els expedients i documents relatius a la gestió que fiscalitza; la possibilitat de requeriment comminatori a les persones obligades a col·laborar en el desplegament de les funcions i la lliure iniciativa fiscalitzadora. Igualment, s'ha regulat la funció assessora i el dret de petició que correspon a les Corts Valencianes al Consell, i si s'escau, a les Entitats Locals.

Important és la regulació dels Organs de gestió i també les competències assignades a cadascun. En aquest punt s'ha pretès conjugar l'eficàcia en l'assoliment dels objectius amb l'economia dels mitjans. D'aquesta manera s'ha considerat adient dotar la figura del Síndic Major independentment de l'exercici de la representació de la Sindicatura davant de qualsevol instància, d'un gran nombre de competències que agilitzen la gestió de l'Organ. La mateixa línia s'ha seguit amb els Síndics i amb la resta dels òrgans de la Sindicatura.

L`austeritat fonamenta la determinació del nombre de Síndics que han de ser elegits per les Corts Valencianes, fixat en tres, entre els quals s'ha de designar el Síndic Major, facultat aquesta atribuïda al President de la Generalitat.

S'ha jutjat adient amb els interessos públics la incapacitat per a accedir al càrrec de Síndic de les persones que durant l'any anterior a la data de l'elecció hagen exercit càrrecs, la gestió econòmica dels quals haja de ser fiscalitzada per la Sindicatura, i es declara la incompatibilitat amb l'exercici de qualsevol altra activitat que no siga l'administració del patrimoni propi, entre altres coses, per tal de salvaguardar la independència necessària que podria trencar-se en el cos que hi hagen interessos particulars contraposats als públics. També s'estableix el principi de responsabilitat disciplinària, la qual serà regulada per les normes de règim interior, encara que la competència per acordar la separació de càrrec correspondrà, en tots els supòsits, a les Corts Valencianes.

La Sindicatura de Comptes, pel principi de respecte a la independència funcional, té atribuïda la selecció de personal al seu servei, i s'estableixen els sistemes per a garantir els principis constitucionals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. D'altra banda, hi ha prioritat per a l'accés del personal pertanyent a les administracions públiques que, per reorganitzacions administratives o per qualsevol altra causa, queden sense funcions específiques en els seus llocs de treball sempre que tinguen la capacitat suficient per a exercir les funcions pròpies de l'Organ; amb això es pretén coadjuvar a la millor racionalització de la despesa pública.

Finalment s'han establert els terminis per a l'elecció dels Síndics i del Síndic Major, i per al lliurament a les Corts Valencianes d'un projecte de normes de règim interior. El Consell, per la seua banda, haurà de tramitar l'oportú Projecte de Llei de crèdit extraordinari per a dotar suficientment les despeses de la Sindicatura de Comptes durant el primer exercici econòmic de funcionament.


TÍTOL I. Competències i àmbit d'aplicació i Funcions

CAPÍTOL I. Competències i àmbit d'aplicació


Article 1. Definició i integració orgànica

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan al qual correspon, amb la màxima iniciativa i responsabilitat, el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat financera del sector públic valencià, i dels comptes que la justifiquen. Tot això sense perjudici del que estableix la legislació de l'Estat.

La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament de les Corts Valencianes, encara que gaudeix de total independència funcional per al millor compliment de les seues finalitats.


Article 2 . L'objecte de la fiscalització

U. El sector públic valencià, a l'efecte d'aquesta llei, està integrat per:

a) L'administració de la Generalitat.

b) L'administració local de la Comunitat Valenciana.

c) Les universitats públiques valencianes.

d) Els organismes, les entitats, les societats mercantils, les fundacions de sector públic, els consorcis i, en general, tota persona jurídica de qualsevol modalitat admesa en dret que, de forma directa o indirecta, es trobe en alguna d'aquestes situacions:

– Que estiga participada o finançada majoritàriament per la Generalitat, per les entitats locals i/o per les universitats públiques valencianes, o si la seua participació minoritària sumada implica, en un mateix ens, participació majoritària.

– Que la Generalitat, les entitats locals i/o les universitats públiques valencianes controlen la seua gestió o nomenen a més de la meitat dels membres del seu òrgan d'administració, direcció o vigilància.

– Que la legislació pressupostària que li siga aplicable la integre en el sector públic.

e) Altres entitats que determinen les lleis que emanen de les Corts.

f) Les institucions de la Generalitat previstes en l'Estatut d'autonomia.

Dos. Correspon també a la Sindicatura de Comptes la fiscalització de les subvencions, aportacions al finançament d'entitats, entregues dineràries sense contraprestació, crèdits, avals, convenis, patrocinis i altres ajudes de les entitats a què es refereix l'apartat anterior percebudes per persones físiques o jurídiques. De forma particular, les caixes fixes de les entitats relacionades en l'apartat u d'aquest article.

Tres. Correspon, així mateix, a la Sindicatura de Comptes el control extern de tota ajuda, qualsevol que siga la seua naturalesa, que amb càrrec als seus pressupostos atorguen els ens del sector públic valencià a persones físiques, institucions o entitats del sector privat.

Quatre. Correspon, així mateix, a la Sindicatura de Comptes el control dels partits polítics, les coalicions o agrupacions d'electors exclusivament pel que fa a la gestió de subvencions i/o assignacions per a gastos electorals procedents dels pressupostos de la Generalitat.


Article 3. La independència funcional de la Sindicatura de Comptes

D'acord amb la independència funcional, correspon a la Sindicatura de Comptes l'exercici de les competències següents:

U. L'elaboració i l'aprovació del projecte del seu pressupost, el qual s'integrarà, una vegada tramitat i aprovat pels òrgans competents, en el pressupost de la Generalitat Valenciana com a secció independent.

Dos. La regulació de tot allò que efecte al seu govern i organització, d'acord amb els crèdits pressupostaris autoritzats per les Corts Valencianes per a aquestes finalitats.

Tres. La regulació del règim intern del seu personal, sense perjudici de les normes generals que hi siguen aplicables.


Article 4. Relacions de la Sindicatura amb tercers

U. La Sindicatura de Comptes pot sol·licitar a qualsevol persona física o jurídica que haja rebut fons públics del sector públic recollits en aquesta llei la informació referida exclusivament a la destinació d'aquests cabals públics, a l'efecte de comprovar i emetre opinió sobre el compliment dels criteris de concessió.

Dos. La Sindicatura de Comptes, per a complir les tasques que té encomanades i en l'àmbit que li és propi, pot sol·licitar col·laboració, assistència i intercanvi d'informació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. Els termes

d'aquesta col·laboració han d'establir-se mitjançant plans i programes conjunts, convenis i protocols de col·laboració funcional, en el marc de la normativa aplicable.

Tres. L'òrgan que rep una petició de col·laboració de la Sindicatura de Comptes està obligat a justificar-ne la recepció i a atendre-la en el termini assenyalat, llevat que hi haja impossibilitat de fer-ho. En darrer últim cas, ha de raonar-ho degudament quan justifica la recepció de la petició i ha d'indicar el termini que necessita per a poder atendre-la


CAPÍTOL II. Funcions


Article 5. Relacions amb el Tribunal de Comptes de l'Estat

U. Sense perjudici de les seues competències, les actuacions que resulten de l'exercici de les funcions fiscalitzadores de la Sindicatura de Comptes seran remeses per aquesta al Tribunal de Comptes.

Dos. Quan aquestes actuacions siguen referides a les entitats locals o a qualsevol de les institucions dependents d'aquestes, esmentades en l'apartat u, lletra d, de l'article 2 d'aquesta llei, la Sindicatura de Comptes els en remetrà còpia, i correspondrà als òrgans competents d'aquelles l'adopció de les mesures escaients, d'acord amb el contingut dels informes o de les memòries remesos. [2]

Tres. Per delegació del Tribunal de Comptes podran ser instruïts, per la Sindicatura de Comptes, els procediments jurisdiccionals pertinents per a l'enjudiciament de la responsabilitat comptable en què poden incórrer els qui tinguen a càrrec seu la recaptació, l'administració o el maneig o custòdia de cabals o efectes públics. En cas de delegació, actuarà com a delegat instructor un lletrat de la Sindicatura de Comptes, que serà designat pel Consell.


Article 6. Funcions de la Sindicatura de Comptes

Són funcions de la Sindicatura de Comptes:

U. Per delegació de les Corts:

a) La fiscalització o control extern de la gestió economicofinancera del sector públic valencià i dels seus comptes.

b) Conèixer les auditories realitzades a les entitats fiscalitzades.

En l'exercici de les seues funcions de fiscalització, la Sindicatura de Comptes podrà accedir als papers de treball i als documents de suport que hagen servit de base a qualsevol informe d'auditoria del sector públic valencià realitzat per auditors privats.

c) Totes les funcions que, d'acord amb l'ordenament jurídic, siguen convenients per a assegurar adequadament el compliment dels principis financers, de legalitat, d'eficàcia, d'economia i de transparència, exigibles al sector públic, així com la sostenibilitat ambiental i la igualtat de gènere.

Dos. L'assessorament a les Corts en les matèries pròpies de la seua competència, que podrà fer-se extensiu als seus comptes anuals, d'acord amb la normativa pròpia de la institució parlamentària.


Article 7. Funció fiscalitzadora

L'exercici de la funció fiscalitzadora la realitzarà la Sindicatura de Comptes pels mitjans següents:

a) Fiscalització dels comptes generals anuals de la Generalitat i de les entitats que integren el sector públic valencià, a l'efecte d'aquesta llei.

En el cas que s'incomplisquen els terminis establits en els apartats dos de l'article 9 i u de l'article 10 per a presentar els comptes en aquesta sindicatura, caldrà ajustar-se al que disposa l'apartat dos de l'article 11 d'aquesta llei, en relació amb els qui estiguen obligats legalment o estatutàriament a retre comptes.

b) L'emissió d'informes, memòries, dictàmens i altres documents adients per al compliment d'aquesta funció.

c) Per al desenvolupament de les seues funcions, la Sindicatura de Comptes podrà utilitzar tots els mitjans adequats per a la consecució dels seus objectius, inclosos els de caràcter informàtic i la contractació d'experts. El Consell també podrà contractar amb empreses consultores o d'auditoria per al compliment del seu programa anual d'actuació.


Article 8. Sotmetiment al principi de legalitat, valors i principis ètics i jurídics

U. Tant els membres del Consell com el personal de la sindicatura desenvoluparan les seues funcions d'acord amb aquesta llei, la resta de la normativa aplicable i els valors i els principis ètics d'integritat, independència i objectivitat, competència i diligència professional i confidencialitat.

El Consell desenvoluparà aquests principis i aprovarà un codi ètic de la sindicatura basat en el codi d'ètica de l'Organització Internacional d'Entitats Fiscalitzadores Superiors.

Dos. Els informes de fiscalització, des que comencen a elaborar-se fins que se n'envia la versió definitiva a les Corts o, si és el cas, a l'ens fiscalitzat, tenen caràcter reservat. Una vegada s'envien, seran publicats per la Sindicatura de Comptes mateixa en la seua seu electrònica.

Tres. Els membres del Consell i el personal al servei de la Sindicatura de Comptes hauran de mantenir i garantir la confidencialitat de la informació utilitzada en el curs de les seues actuacions. Les dades relatives als ens fiscalitzats obtinguts en l'exercici de les seues funcions no podran ser utilitzats per a fins aliens a la fiscalització.

Aquesta informació no haurà de ser facilitada a tercers ni utilitzada en profit propi ni de tercers, i estarà sotmesa a les lleis que regulen el dret a la informació i, llevat que una llei establisca expressament el contrari, no es facilitarà accés a tercers als papers de treball ni a la informació que tinga caràcter auxiliar o de suport, com ara la continguda en notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i informes interns entre òrgans de la Sindicatura de Comptes o amb altres entitats.

Quatre. Les normes de fiscalització que aprove el Consell per a la seua incorporació al manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes es basaran en els principis fonamentals de fiscalització del sector públic (ISSAI-ES) o en els principis i normes que puguen substituir-los.


Article 9. Contingut de l'informe i regles per a tramitar la fiscalització de la Generalitat

U. Per a la fiscalització dels comptes generals de la Generalitat, aquests hauran de ser presentats, per la conselleria competent en matèria d'hisenda, abans del 30 de juny de l'any següent a l'exercici econòmic a què corresponguen, davant la Sindicatura de Comptes, que els examinarà i els fiscalitzarà.

Prèviament a la remissió a què es refereix el paràgraf anterior, el Consell en ple els aprovarà.

Dos. La fiscalització, així com l'emissió i l'enviament a les Corts de l'informe corresponent, s'han de realitzar abans del 31 de desembre del mateix any, a fi que aquestes, a la vista de l'informe, puguen pronunciar-se sobre el compte general de la Generalitat, que prèviament haurà aprovat el Consell en el termini referit en el punt u d'aquest article.

Tres. Els informes referents als comptes generals hauran de pronunciar-se, necessàriament, sobre els punts següents:

a) Determinar si la informació financera i pressupostària es presenta adequadament, d'acord amb els principis comptables que s'hi apliquen.

b) Determinar si s'ha complit amb la legalitat vigent en la gestió dels fons públics.

c) Avaluar si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris s'ha desenvolupat de forma econòmica i eficient.

d) Avaluar el grau d'eficàcia en l'èxit dels objectius previstos.

Els informes hauran de contenir, si és el cas, un detall succint de les infraccions, els abusos o presumptes irregularitats que s'hi hagen observat. Es podran establir instruments de coordinació i col·laboració amb la Fiscalia del Tribunal de Comptes, a fi de facilitar la realització per aquesta de les actuacions que siguen procedents en exercici de les seues funcions.

Quatre. Les Corts podran demanar a la Sindicatura de Comptes ampliacions sobre aspectes concrets de la fiscalització realitzada, així com formular resolucions a fi de fer executiu l'informe.

Cinc. Les resolucions que adopten les Corts hauran de ser públicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


Article 10 . La fiscalització dels comptes de les entitats locals

U. A l'efecte del que preveuen els articles 1 i 2 d'aquesta llei, les entitats locals hauran de presentar els seus comptes generals a la Sindicatura de Comptes, dins del termini general establit en la legislació bàsica estatal reguladora de les hisendes locals.

Dos. Les entitats incloses en l'article 2 d'aquesta llei que no integren els seus comptes en els comptes generals de la Generalitat ni en els d'alguna entitat local, hauran de presentar els comptes a la Sindicatura de Comptes, abans del 30 de juny de l'any següent al de l'exercici econòmic a què corresponguen, llevat que una norma legal establisca un altre termini.

Tres. Els informes de fiscalització que emeta la Sindicatura de Comptes seran tramesos a les entitats respectives. Els terminis per a la realització de les fiscalitzacions i l'emissió dels informes seran fixats discrecionalment per la Sindicatura de Comptes, excepte disposició legal en contra.

Quatre. Els informes emesos hauran de pronunciar-se, necessàriament, sobre els mateixos punts que s'expressen en l'apartat tres de l'article anterior.


Article 11. Mitjans d'informació per a l'exercici de la funció fiscalitzadora i conseqüències derivades de l'obstrucció a l'exercici de l'activitat fiscalitzadora

U. En el desenvolupament de la seua funció fiscalitzadora, la Sindicatura de Comptes està facultada per a:

a) Accedir a tots els expedients i documents de qualsevol classe relatius a la gestió del sector públic valencià, incloent-hi les bases de dades electròniques en què s'arxiven, així com per a demanar, als que estiguen sotmesos al seu control, tots els escrits, informes o aclariments orals que considere necessaris.

b) Decidir, en cada cas, la realització del control en la seu dels departaments controlats o en la seu de la mateixa Sindicatura de Comptes.

c) Efectuar les comprovacions que considere oportunes en relació amb els actius, passius, transaccions, processos, control intern, etcètera.

d) Verificar la seguretat i fiabilitat dels sistemes informàtics que suporten la informació economicofinancera, comptable i de gestió.

e) Requerir a tota persona natural o jurídica, pública o privada, que haja mantingut relacions de tipus econòmic amb les administracions públiques, les entitats pertanyents al sector públic, els perceptors de subvencions públiques o qualsevol persona o entitat prevista en l'article 2 d'aquesta llei, perquè complisca amb l'obligació de proporcionar qualsevol classe de documents, dades, informes o antecedents, deduïts directament de les relacions esmentades, sempre que siguen de transcendència per a l'exercici de la funció fiscalitzadora; en tot cas, els membres del Consell de la sindicatura i el personal d'aquesta que conega o accedisca a aquestes dades, quedaran subjectes al deure de secret.

f)Demanar tots els informes o objeccions de la intervenció general o intervenció delegada corresponents al període de fiscalització en curs.

Dos. La no-remissió de la informació sol·licitada, o l'incompliment dels terminis fixats per la Sindicatura de Comptes, podrà donar lloc a l'adopció, per part d'aquesta, de les mesures següents:

a) Comunicació al Consell o, si és el cas, a l'entitat local interessada, de l'incompliment, amb requeriment comminatori, per escrit, als obligats a col·laborar.

b) Concessió d'un nou termini peremptori. En aquest requeriment s'indicarà el termini per a complir i la quantia de la multa que, en cas d'incompliment, s'estime procedent.

c) Comunicació simultània de l'incompliment.

Si no és satisfet el requeriment en el termini peremptori concedit, el Consell de la Sindicatura de Comptes podrà imposar una multa coercitiva al personal o autoritats responsables d'atendre aquella obligació en les entitats a què es refereix l'apartat u de l'article 2, així com als particulars o representants legals de les persones jurídiques objecte del requeriment.

Les quanties de les multes seran d'un mínim de 600 euros per la primera vegada i d'un màxim de 6.000 euros en cas de reincidència. En tot cas, es tindran en compte la intencionalitat, els mitjans materials i personals disponibles i la resta de criteris de graduació que a aquest efecte puguen determinar-se en el reglament de funcionament intern de la Sindicatura de Comptes. Aquestes quanties seran actualitzades per a cada exercici en les corresponents lleis de pressupostos generals de la Generalitat Valenciana.

Tres. Sense perjudici de tot això, sempre que en l'exercici de les seues funcions la Sindicatura de Comptes trobe qualsevol classe d'obstrucció que dificulte o impedisca el seu desenvolupament, n'informarà les Corts; així mateix, informarà les Corts de tots els conflictes que puguen plantejar-se en relació amb el desenvolupament de les seues facultats i atribucions.


Article 12. Col·laboració de la sindicatura amb els òrgans i entitats controlades

U. En l'exercici de la seua funció fiscalitzadora la Sindicatura de Comptes proposarà les mesures que considere que han d'adoptar-se per a la millor gestió economicoadministrativa del sector públic valencià, així com aquelles més idònies per a aconseguir un control més eficaç d'aquest.

Dos. La Sindicatura de Comptes comunicarà, als organismes controlats i al representant legal de l'òrgan, entitat o empresa requerida, el resultat d'aquest, i aquests estan obligats dins dels terminis concedits a respondre i informar la Sindicatura de Comptes de les mesures adoptades.

Tres. La Sindicatura de Comptes informarà les Corts del grau de compliment de les seues obligacions de control i de les recomanacions efectuades als organismes i els ens controlats, d'acord amb el programa anual d'actuació.


Article 13. Relació de la sindicatura amb les Corts

U. La Sindicatura de Comptes ha d'elaborar i trametre a les Corts una memòria anual de les seues actuacions, la qual, basant-se en l'exercici de la seua funció fiscalitzadora, podrà incorporar suggeriments amb vista a millorar la gestió del sector públic valencià i també per a aconseguir-ne una major eficàcia, transparència i control, quan puguen servir a l'acció legislativa de les Corts.

Dos. A l'efecte de l'exercici de les funcions parlamentàries, els diputats i diputades tindran la facultat de demanar els informes previs que servisquen d'antecedent i fonament dels informes, memòries i dictàmens emesos en exercici de les funcions de la sindicatura, en els termes del Reglament de les Corts. [3]


Article 14. Funció d'assessorament a les Corts

La funció d'assessorament a les Corts Valencianes serà exercida a requeriment d'aquestes, i la Sindicatura de Comptes podrà sol·licitar, de qualsevol òrgan del sector públic, els antecedents necessaris per al compliment de la seua comesa.


Article 15. La iniciativa d'ofici

U. La iniciativa fiscalitzadora, en l'àmbit de les seues competències, correspon a la Sindicatura de Comptes, que actua com a comissionada de les Corts.

Dos. L'emissió d'informes, memòries o dictàmens es podrà realitzar, així mateix, a requeriment de les Corts, del Consell, a instància de les entitats locals, o en compliment del programa anual d'actuació aprovat per la sindicatura mateixa.

Tres. La sol·licitud d'informació per part de les Corts correspon al ple d'aquestes.

També estan facultades per a sol·licitar informes, memòries o dictàmens les comissions d'investigació de les Corts, sempre que l'acord de petició s'aprove per majoria simple dels membres que, al seu torn, representen, almenys, la tercera part dels membres de la comissió respectiva.

Quatre. Les peticions per part del Consell tindran caràcter excepcional i l'emissió de la informació sol·licitada estarà supeditada a l'aprovació prèvia de la Mesa de les Corts, oïda la Junta de Síndics.

Cinc. Les peticions de les entitats locals tindran caràcter excepcional i estaran condicionades a l'aprovació prèvia de la sol·licitud d'informació pel ple de l'entitat respectiva.

Sis. La Sindicatura de Comptes ha de realitzar l'activitat de control d'acord amb un programa anual d'actuació, confeccionat per ella mateixa i amb l'execució del qual puga formar-se un judici suficient sobre la qualitat i la regularitat de la gestió economicofinancera del sector públic valencià. Aquesta activitat no podrà veure's afectada pel dret de petició que correspon a les Corts, al Consell i a les entitats locals.


Article 16. Tramitació de la fiscalització

Conclosa la fiscalització, amb l'abast i el contingut establits en aquesta llei, s'actuarà de la manera següent:

U. L'auditor o auditora cap de l'equip redactarà un projecte d'informe o memòria que presentarà al síndic o síndica responsable de la fiscalització.

Dos. El síndic o síndica responsable, basant-se en el projecte redactat per l'auditor, elaborarà un esborrany d'informe o memòria.

Aquest esborrany, del qual tindrà coneixement el Consell de la Sindicatura, serà tramès pel síndic o síndica a l'ens fiscalitzat perquè hi presente, si escau, les al·legacions que considere pertinents en el termini que s'assenyale a aquest efecte.

Tres. Rebudes les al·legacions o transcorregut el termini sense que se'n formulen, el síndic o síndica elaborarà l'informe o memòria, el qual, juntament amb el projecte, l'esborrany i les al·legacions, elevarà al síndic o síndica major.

Quatre. La documentació esmentada estarà a disposició de tots els membres del Consell, que podran sol·licitar els aclariments que estimen necessaris.

Cinc. Correspon al Consell l'aprovació dels informes, de les memòries i de la resta de documents en què es materialitze el resultat de la funció fiscalitzadora.


TÍTOL II. Dels òrgans de la Sindicatura

CAPÍTOL I. Òrgans


Article 17. Òrgans de la sindicatura

Són òrgans de la Sindicatura de Comptes:

a) El síndic o síndica major.

b) El Consell.

c) Els síndics o síndiques.

d) La Secretaria General.

e) Els auditors o auditores.


CAPÍTOL II. Competències i funcions dels òrgans


Article 18. Funcions del síndic o síndica major

Corresponen al síndic o síndica major les funcions següents:

a) Representar la Sindicatura de Comptes davant de qualsevol instància.

b) Convocar i presidir el Consell de la sindicatura d'acord amb l'ordenament jurídic i decidir, amb vot de qualitat, els empats que puguen produir-se en les resolucions.

c) Fixar l'ordre del dia de les sessions del Consell.

d) Assignar de manera equitativa als síndics o síndiques les tasques a desenvolupar en el seu àmbit de competència, així com a la resta dels òrgans, d'acord amb els programes d'actuació aprovats anualment.

e) L'assignació al síndic o síndica de les actuacions relatives a les peticions efectuades d'acord amb l'article 15 d'aquesta llei.

f) Posseir la direcció superior de tot el personal al servei de la sindicatura i exigir el compliment exacte i diligent dels serveis.

g) Exercir la inspecció superior dels serveis propis de la Sindicatura de Comptes, assegurar-ne la coordinació, l'eficàcia i el bon funcionament, adoptar les mesures que, en cada cas, considere necessàries i designar els funcionaris necessaris dins de les previsions de la relació de llocs de treball.

h) La correcció dels funcionaris propis a què corresponga sancionar com a conseqüència de la incoació i tramitació d'expedients disciplinaris, llevat que comporten la separació o la destitució del servei.

i) Ordenar la despesa i reconèixer les obligacions d'acord amb el pressupost aprovat i ordenar els pagaments corresponents, així com autoritzar els documents que formalitzen els ingressos.

j) Autoritzar la contractació de béns, serveis, subministraments i altres prestacions necessàries per al funcionament de la sindicatura, sempre que el valor estimat siga inferior a l'import establit en la legislació de contractes, per als contractes menors.

k) Vetlar per la correcta execució dels acords del Consell.

l) Autoritzar amb la signatura els informes, les memòries, els dictàmens o qualssevol altres documents que siguen tramesos tant a les Corts, com al Consell, a les entitats locals o a qualsevol altra entitat fiscalitzada, així ho siguen en compliment de l'ordenament jurídic o per iniciativa pròpia.

m) Informar oralment les Corts, en aclariment o ampliació, sobre la documentació tramesa, bé per iniciativa pròpia o a requeriment d'aquelles.

n) Comunicar al president de les Corts la vacant d'algun síndic o síndica i, amb dos mesos d'antelació, la finalització del període per al qual van ser anomenats els síndics o síndiques.

o) Les pròpies del Consell, en cas d'urgència que no admeta la seua convocatòria, al qual es donarà compte del que s'ha resolt per a, si escau, ratifica-ho.

p) Decidir els assumptes no atribuïts expressament a la competència d'altres òrgans de la Sindicatura de Comptes.


Article19. Funcions del Consell

Corresponen al Consell, com a òrgan suprem de la Sindicatura de Comptes, les funcions següents:

a) Aprovar totes les disposicions reglamentàries que calguen per a complir els fins que, a la Sindicatura de Comptes, encomane aquesta llei.

b) Aprovar el projecte de pressupost de la Sindicatura de Comptes, junt amb les bases d'execució adaptades a les seues característiques i la plantilla pressupostària, així com les modificacions de crèdits que calguen, en exercici de l'autonomia pressupostària reconeguda en aquesta llei.

c) L'oferta d'ocupació pública, la relació de llocs de treball i la selecció del personal al servei de la Sindicatura de Comptes, mitjançant proves o sistemes de selecció o de provisió prèviament aprovats, en exercici de l'autonomia de personal reconeguda en aquesta llei.

d) Determinar l'estructura i la quantia de les retribucions, d'acord amb el règim previst en el Reglament de la Sindicatura de Comptes i altres normes que s'hi apliquen.

e) Resoldre els expedients de compatibilitat del personal, amb un informe previ de la Secretaria General.

f) Exercir les competències en matèria de contractació de béns, obres, serveis i subministraments necessaris per al funcionament normal i el desenvolupament de les funcions pròpies de la sindicatura, que excedisquen les facultats concedides en aquesta matèria al síndic o síndica major.

g) Autoritzar convenis o acords de col·laboració amb el Tribunal de Comptes, amb altres òrgans de control extern o amb qualsevol altre tipus d'entitat o institució.

h) Aprovar el programa anual d'actuació, on es contindran les previsions de les actuacions fiscalitzadores i els criteris que han d'observar els síndics o síndiques i la resta de personal al seu servei en el desenvolupament de les seues funcions, que s'integraran en el manual de fiscalització publicat en la seu electrònica.

i) Emetre un informe anual sobre la gestió econòmica del sector públic valencià i els seus comptes i, si escau, de les mateixes Corts Valencianes.

j) Aprovar els informes, les memòries, els dictàmens i els altres documents elaborats per la resta d'òrgans de la Sindicatura de Comptes.

k) Informar les Corts i, si escau, els tribunals de justícia o els òrgans del ministeri fiscal sobre la manca de col·laboració reiterada o sobre l'obstrucció de l'accés a dades que impedisquen o dificulten l'exercici de les funcions pròpies.

l) Assessorar el síndic o síndica major en els afers que siguen de la seua competència exclusiva.

m) Nomenar i cessar el secretari general.

n) La destitució o la separació del servei del personal funcionari propi com a conseqüència de la incoació d'expedients disciplinaris.

o) Aprovar els comptes anuals i la memòria anual de les actuacions de la Sindicatura de Comptes.

p) Aprovar l'acta de les sessions.

q) Les que li encomane aquesta llei.


Article 20. Composició del Consell i règim jurídic de funcionament

U. El Consell, com a òrgan col·legiat de la Sindicatura de Comptes, estarà integrat pel síndic o síndica major, els síndics o síndiques i el secretari general. El Consell, el presidirà, en tot cas, el síndic o síndica major o qui legalment els substituïsca.

Dos. La constitució vàlida del Consell requerirà l'assistència d'un mínim de dos síndics o síndiques, inclòs el síndic o síndica major, del secretari o la secretària general o dels que legalment substituïsquen aquests dos últims.

Tres. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels membres assistents i els empats es decidiran amb el vot de qualitat del síndic o síndica major quan, repetida la votació, es produïsca empat. El secretari o secretària general actuarà amb veu deliberant, però sense vot.

Quatre. Les reunions s'efectuaran amb la periodicitat que es preveja en el programa anual d'actuació amb un mínim d'una reunió trimestral i, en tot cas, quan ho considere necessari el síndic o síndica major o ho proposen dos dels membres.

Cinc. En els informes, les memòries, els dictàmens i qualssevol altres documents conseqüència de l'exercici de la funció fiscalitzadora que haja d'aprovar el Consell, podran formular-se vots particulars i s'hi incorporaran.

La intenció de formular un vot particular s'haurà d'expressar quan s'adopte l'acord i es farà constar en l'acta de la sessió. Es formalitzarà en el termini de cinc dies hàbils i es presentarà per escrit en la Secretaria General.


Article 21. Funcions dels síndics o síndiques

U. Corresponen als síndics o síndiques, com a òrgans d'investigació i control, les funcions següents:

a) Dirigir el control extern de la gestió econòmica del sector públic valencià i dels seus comptes.

b) Elevar al síndic o síndica major els resultats de l'execució de les funcions pròpies del càrrec, així com les propostes i els suggeriments que consideren idonis per desenvolupar millor les tasques encomanades.

c) Realitzar els requeriments comminatoris a què es refereix l'apartat dos, lletra a, de l'article 11.

d) Les que els encomane el síndic o síndica major o els òrgans col·legiats de la sindicatura.

Dos. Com a caps immediats dels distints equips d'auditoria, corresponen als síndics o síndiques les funcions següents:

a) Organitzar i dirigir les funcions pròpies de cada equip.

b) Vigilar el compliment del programa d'actuació anual, quan faça referència als seus equips respectius.

c) Autoritzar amb la seua firma tots els informes, les memòries, els dictàmens o qualssevol altres documents corresponga despatxar al Consell.

d) L'exercici de les facultats que es determinen en l'apartat u de l'article 11 d'aquest text legal conduents a la verificació de la gestió econòmica del sector públic valencià i dels seus comptes, sense perjudici de la delegació de funcions concretes en l'auditor responsable, d'acord amb principis d'especialització i divisió del treball.

e) Exercir les altres atribucions que els assenyalen les disposicions de caràcter general i els acords dels òrgans de poder decisori de la sindicatura mateixa.


Article 22. Els auditors

Sota l'autoritat superior dels síndics o síndiques, d'acord amb principis d'especialització i divisió de treball, correspon als auditors la direcció i l'exercici de les facultats que es determinen en l'apartat u de l'article 11 d'aquest text legal, que condueixen a la fiscalització de la gestió econòmica del sector públic valencià i dels seus comptes.


Article 23. La Secretaria General

U. La persona titular de la Secretaria General de la Sindicatura de Comptes haurà d'estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en dret i ostentar la condició de funcionari de carrera de qualsevol administració pública per a l'accés del qual es requerisca titulació superior amb una experiència mínima de cinc anys.

Dos. El secretari general de la Sindicatura de Comptes estarà subjecte a les mateixes causes d'inelegibilitat i incompatibilitat que es regulen per als síndics o síndiques.

Tres. Serà nomenat i separat pel ple del Consell de la Sindicatura de Comptes, que donarà compte d'això a la Mesa de les Corts.

Quatre. Són funcions pròpies de la Secretaria General l'organització i direcció dels serveis generals, així com l'assessorament general en matèries de contingut jurídic o tècnic que es considere oportú per al millor compliment de les competències pròpies de la Sindicatura de Comptes.

Cinc. Són funcions específiques del secretari o secretària general les següents:

a) Prestar assessorament jurídic al Consell, així com la redacció dels seus acords i actes.

b) Exercir directament, per delegació del síndic o síndica major, la

direcció superior de tot el personal de la Sindicatura de Comptes.

c) La direcció de l'arxiu de documents.

d) Expedir els certificats d'actes, acords i documents custodiats per ell, amb el vistiplau del síndic o síndica major.

e) Actuar com a instructor en els expedients que se seguisquen amb relació al personal de la sindicatura i elevar al síndic o síndica major o al Consell la proposta corresponent.

f) La comptabilitat i la gestió econòmica i pressupostària de la sindicatura, l'elaboració del projecte de pressupost i la formulació dels comptes anuals.

g) Totes les que li corresponguen en virtut d'aquesta llei i les que li puguen assignar el Consell i el síndic o síndica major.

Sis. En cas de vacant, llicència o malaltia del titular de la secretaria general, exercirà accidentalment les seues funcions el lletrat de major antiguitat.


Article 23 bis [4]  [5]

L'elecció dels síndics o les síndiques establida en l'article anterior es farà tenint en compte el principi d'igualtat entre dones i homes en funció del seu mèrit i la seua capacitat.

Als efectes d'aquesta llei, es considera que hi ha igualtat entre dones i homes quan hi haja una presència mínima del 33 % de dones.


CAPÍTOL III. Dels Síndics
 

Article 24. Elecció del síndic o síndica major

U. Entre els síndics o síndiques electes les Corts triaran un síndic o síndica major per a un període de sis anys no renovable. L'elecció s'efectuarà, en votació secreta el mateix dia de la presa de possessió dels síndics i, si no és possible, el dia hàbil següent. Resultarà elegit, en primera votació, qui obtinga la majoria absoluta i, si no la té, en segona votació, qui obtinga el nombre més gran de vots. En cas d'empat, s'efectuarà una última votació i, si es repeteix l'empat, recaurà l'elecció en el síndic o síndica de sexe oposat al del síndic o síndica major ixent. Si açò últim no és possible, recaurà l'elecció en el síndic o síndica de més edat.

Dos. Finalitzat el període de sis anys pel qual és triat o en el cas que es produïsca, d'acord amb aquesta llei, la vacant del càrrec, les Corts procediran a l'elecció del síndic o síndica major, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, per un altre període igual o pel que, si escau, falta per a completar el període de sis anys o per a la renovació total dels síndics o síndiques. El síndic o síndica major es mantindrà en l'exercici de les seues funcions fins que es produïsca l'elecció dels nous síndics o síndiques.

Tres. La presa de possessió del síndic o síndica major tindrà lloc davant del Consell de la sindicatura dins dels deu dies hàbils següents a la publicació de l'elecció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quatre. En cas de vacant, absència temporal, llicència o malaltia del síndic o síndica major, exercirà temporalment les seues funcions el síndic o síndica de major antiguitat i, si no n'hi ha, el de més edat.


Article 25. Elecció dels síndics o síndiques

U. Els síndics o síndiques, en nombre de tres, seran elegits per les Corts per a un període de sis anys, renovable una sola vegada, mitjançant votació majoritària de les tres cinquenes parts dels seus membres, tenint en compte el principi de paritat de gènere, de manera que els membres d'un mateix sexe no podran superar el nombre de dos.

Per a l'elecció dels síndics o síndiques els grups parlamentaris presentaran les candidatures de les persones que consideren idònies, amb la firma d'un mínim de dos grups parlamentaris.

Els síndics o síndiques triats prendran possessió davant del president de les Corts una vegada publicada la seua elecció en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Dos. Només podran ser triats síndics o síndiques aquelles persones de reconeguda competència professional i integritat necessàries per al bon exercici de les funcions pròpies de la Sindicatura de Comptes que estiguen en possessió d'algun dels títols de llicenciat o de grau en dret, ciències polítiques, ciències econòmiques o administració d'empreses o pertanguen a cossos o grups funcionarials al servei de qualsevol administració pública per a l'ingrés a la qual s'exigisca una titulació acadèmica superior i compten amb més de deu anys d'exercici professional.

Tres. No podran ser triats síndics o síndiques els qui en els quatre anys anteriors a la data de nomenament hagen estat compresos en algun dels supòsits següents:

a) Els membres del govern o càrrecs electes en institucions representatives.

b) Les persones que hagen exercit funcions de direcció o gestió dels ingressos o gastos en qualsevol de les entitats subjectes a la fiscalització de la sindicatura així com càrrecs electes.

c) Els presidents, directors i membres dels consells d'administració o òrgans col·legiats de direcció d'entitats pertanyents al sector públic valencià.

d) Els particulars que, excepcionalment, administren, recapten o custodien fons o valors públics.

e) Els que hagen sigut beneficiaris de subvencions, avals o exempcions fiscals de caràcter directe i personal, amb càrrec al sector públic valencià, concedides basant-se en criteris discrecionals o no basades en procediments reglats i públics.

Quatre. Els síndics o síndiques gaudeixen d'independència i inamobilitat i han d'exercir les seues funcions amb dedicació plena i absoluta. La seua activitat no és compatible amb l'exercici de cap altre lloc, càrrec, representació, professió o activitat mercantil, professional o industrial de caràcter públic o privat, per compte propi o aliè, excepte en el cas de les excepcions establides per aquesta llei, sense que puga percebre, en cap cas, més d'una retribució de caràcter fix i periòdic.

Cinc. La condició de síndic o síndica és incompatible amb qualsevol de les següents:

a) La de membre de qualsevol cambra legislativa, d'àmbit autonòmic, estatal o europeu.

b) La de membre de qualsevol altre òrgan de control extern, d'àmbit autonòmic, estatal o europeu.

c) La de síndic de greuges.

d) La de defensor del poble.

e) La de director de l'Oficina de Prevenció del Frau i la Corrupció.

f) La de qualsevol càrrec polític o funció administrativa de la Unió Europea, de l'Estat, de les comunitats europees, de les entitats locals o dels corresponents organismes autònoms, empreses públiques, empreses vinculades i semblants, siga quin siga la seua forma jurídica.

g) El compliment de funcions directives o executives en els partits polítics, en les centrals sindicals o en les associacions empresarials i col·legis professionals.

h) La de membre de qualsevol dels organismes assessors del govern.

i) L'exercici de qualsevol altra activitat remunerada.


Article 26. Causes determinants de les vacants

U. Els síndics o síndiques només perdran el càrrec per mort, incapacitat o expiració del mandat, renúncia acceptada per les Corts, incompatibilitat sobrevinguda o incompliment dels deures, quan així ho aprecien les Corts per la mateixa majoria exigida per a designar-los.

Dos. Quan els síndics o síndiques hagen de cessar per finalitzar el període per al qual es designaren, continuaran exercint les funcions mentre no prenguen possessió els nous síndics elegits per les Corts.

Tres. Quan, per qualsevol causa, quede vacant un càrrec de síndic o síndica, les Corts procediran a elegir-lo pel temps que falte per a complir el període de sis anys per al qual va ser triat l'anterior que va produir la vacant i amb requisits idèntics.

Quatre. No obstant això, quan falte menys d'un any per a finalitzar el període de sis abans esmentat, podrà no dur-se a terme la nova elecció, llevat que hi haja més d'una vacant.

Cinc. Si queden vacants alhora els tres càrrecs de síndic o síndica, la nova elecció serà pel període de sis anys.


Article 27. Responsabilitat dels síndics o síndiques

U. Els síndics o síndiques incorren en responsabilitat per incompliment de les obligacions que expressament els imposa la llei i, en particular, en els casos següents:

a) Quan de forma reiterada i sense justificació deixen d'assistir a les reunions del Consell degudament convocades.

b) Quan infringisquen el deure de confidencialitat.

c) Quan vulneren les incompatibilitats establides en aquesta llei.

d) Quan no posen de manifest al síndic o síndica major les irregularitats comeses pel personal adscrit als treballs que dirigisquen, si en són sabedors.

e) Quan no s'abstinguen en els casos que, legalment, així escaiga.

Dos. Els expedients disciplinaris s'instruiran per iniciativa del Consell, s'hi aplicaran les normes legals bàsiques en matèria de procediment sancionador i els instruirà el síndic o síndica major, quan es tracte d'un síndic, i el síndic o síndica de major antiguitat o, si no n'hi ha, el de més edat, quan es tracte del síndic o síndica major.

Una vegada acabat un expedient disciplinari, s'elevarà amb les conclusions i les propostes al Consell per a examinar-lo i aprovar-lo, si escau.

El Consell, examinat l'expedient, adoptarà l'acord que considere oportú.

Tres. Si l'acord del Consell suposa la separació del càrrec, elevarà la proposta a les Corts de forma immediata, perquè són aquestes les competents per a imposar aquesta sanció.

Quan el síndic o síndica major o els síndics o síndiques incórreguen en responsabilitat de conformitat amb l'expedient instruït a aquest efecte, el Consell de la sindicatura podrà imposar com a sanció una advertència escrita, per als casos que considere lleus, o bé sancions econòmiques, per als casos que considere greus, sempre mitjançant un acord motivat. La reincidència o la imposició de sancions econòmiques es comunicarà a la Mesa de les Corts. La definició de faltes lleus, greus o la reincidència en aquestes es determinarà per via reglamentària. La sanció econòmica podrà arribar, com a màxim, a l'import de les retribucions complementàries d'un mes de la persona sancionada.

La imposició de qualsevol sanció del Consell, la podrà recórrer el síndic o síndica sancionat davant de la Mesa de les Corts en el termini de quinze dies hàbils des de la notificació. La Mesa resoldrà, per acord motivat, el recurs en el termini d'un mes comptador des que s'interpose.


Article 28. Autonomia funcional i incompatibilitats dels síndics o síndiques

U. Els síndics o síndiques gaudiran d'independència i inamovibilitat. Són incompatibles amb l'exercici de qualsevol altra activitat, tant pública com privada, que no siga l'administració del seu patrimoni, la creació de caràcter literari, artístic, científic i tècnic i les publicacions derivades d'aquella, així com la participació ocasional en seminaris, cursos o conferències.

Així mateix, el càrrec de síndic o síndica serà incompatible amb l'exercici de funcions directives o executives en partits polítics, centrals sindicals, associacions empresarials i col·legis professionals.

Dos. Per als síndics o síndiques regiran les causes d'abstenció i recusació següents:

a) Tenir interès personal en l'afer o en l'empresa o l'ens interessat o mantenir qüestió litigiosa pendent o relació de servei amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, els representants legals o els mandataris que intervinguen en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o bé enemistat manifesta amb alguna de les

persones esmentades en la lletra anterior.

Tres. El síndic o síndica que es trobe incurs en alguna de les causes d'abstenció previstes en l'apartat anterior ho farà saber al síndic o síndica major, el qual, després de les comprovacions pertinents, acordarà, si troba justificada la causa, la designació d'un altre síndic per a fer-se càrrec del procediment en qüestió. Si no s'absté en els casos que cal, n'és responsable.

Quatre. Quan algun membre del Consell, o persona interessada en el procediment, suscite la recusació d'un síndic o síndica perquè hi concorre alguna de les causes previstes en l'apartat dos i el síndic o la síndica recusada admet la causa davant del síndic o síndica major, es procedirà en la forma prevista en l'apartat anterior. Si la recusació és negada pel síndic o síndica interessat, el síndic o síndica major, després de les comprovacions pertinents, informarà el Consell, el qual acordarà el que corresponga en el termini de deu dies.


CAPÍTOL IV. Del personal


Article 29. El càrrec d'auditor o auditora [6]

Els auditors són seleccionats i incorporats, d'acord amb l'article 19, punt c, entre els qui estiguen en possessió de qualsevol dels títols de llicenciat en dret, ciències econòmiques o empresarials o professor mercantil.


Article 30. Els tècnics d'auditoria [7]

Sota la dependència directa de les persones designades com a auditors s'integraran els tècnics d'auditoria, que seran incorporats als diferents serveis entre els qui, estant en possessió de qualsevol títol d'ensenyament superior o bé dels de grau, d'enginyer, arquitecte tècnic o títol declarat oficialment equivalent a algun dels anteriors, superen les proves selectives convocades d'acord amb la normativa aplicable.


TÍTOL III. Del règim econòmic i pressupostari i del personal

CAPÍTOL I. Del règim econòmic i pressupostari


Article 31. La gestió econòmica

U. La Sindicatura de Comptes ajustarà la seua gestió econòmica a les bases d'execució pressupostàries que aprove el Consell per a cada exercici, que es publicaran en el Butlletí Oficial de les Corts, i a les normes que dicte aquest òrgan en desplegament d'aquelles. Així mateix, incorporarà els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris de l'exercici corrent.

Dos. Les dotacions pressupostàries de la Sindicatura de Comptes seran alliberades per la conselleria competent en matèria d'hisenda per quartes parts trimestralment a nom de la sindicatura.

Tres. L'examen dels comptes de la sindicatura correspon a les Corts, a qui es remetran abans del 30 de juny següent al tancament de l'exercici amb la memòria anual.


Article 32. Prerrogatives de la Sindicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes disposarà de les prerrogatives establides legalment per a la Generalitat en el cobrament de les quantitats que, com a ingressos de dret públic, haja de percebre, incloses les multes coercitives de l'article 11.2.c d'aquesta llei, i actuarà d'acord amb el procediment administratiu corresponent. El síndic major expedirà la certificació de descobert del deute, que constituirà títol suficient per a iniciar, si escau, la via executiva


CAPÍTOL II. Del personal


Article 33. El personal de la Sindicatura de Comptes

U. El personal al servei de la Sindicatura de Comptes està constituït per totes les persones vinculades a aquesta per una relació de serveis professionals i retribuïts amb càrrec a les consignacions de personal que figuren en el seu propi pressupost.

Dos. El personal al servei de la Sindicatura es regirà per les disposicions contingudes en aquesta llei i per les que dicten les Corts amb relació al règim jurídic del seu personal, i s'agruparà per grups de places, tenint en compte les funcions que hagen de complir i la titulació necessària per a ocupar-les.

El Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes i les normes que aprove el Consell en virtut del que hi ha previst en l'apartat tres de l'article 3, desenvoluparan i adaptaran a les característiques pròpies de la Sindicatura de Comptes el règim previst en el paràgraf anterior.

Tres. Els tècnics d'auditoria actuaran sota la dependència directa dels auditors.

Tant els auditors com els tècnics d'auditoria seran funcionaris del subgrup de titulació A1.

El personal d'auditoria s'integrarà en els equips d'auditoria que es formen anualment, per a portar a efecte el programa d'actuació.

Quatre. El personal d'auditoria, en l'exercici de les funcions de fiscalització de la gestió economicofinancera del sector públic valencià, tindrà la condició d'agent de l'autoritat pública i tindrà la consideració i el respecte que li són deguts en l'exercici d'aquestes funcions.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL [8]  [9]


Única

En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Consell de la Sindicatura de Comptes aprovarà un reglament de règim interior adaptat al que disposa aquest text normatiu. Amb l'entrada en vigor d'aquest reglament, quedarà derogat el que va ser aprovat per un acord de data 19 de setembre de 1986 de la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat de les Corts.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES [10]


DISPOSICIÓ FINAL


Única

Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


Per tant ordene que tots els ciutadans, tribunals autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.


València, 11 de maig de 1985.


El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO


 
[1]  Nova redacció i articles renumerats de conformitat amb el que disposa la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de modificació de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de la Sindicatura de Comptes (DOGV núm 8169 de 14.11.2017) Ref. Bases Dades 009818/2017.
[2]  Text rectificat per la Correcció d'errades de la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de modificació de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes (DOGV núm. 8189 de 13.12.2017) Ref. Base de dades 010998/2017.
[3]  Text rectificat per la Correcció d'errades de la Llei 16/2017, de 10 de novembre.
[4]  Article 23 bis introduït per la Llei 12/2017, de 2 de novembre, de la Generalitat, de modificació de les lleis reguladores de les institucions de la Generalitat per garantir la igualtat entre dones i homes als seus òrgans (DOGV núm. 8166 de 09.11.2017) Ref. Base de dades 009648/2017.
[5]  L'incís “en l'article anterior” a què fa referència este precepte correspon a l'article 25 de la present Llei, d'acord amb la renumeració feta per la Llei 16/2017, de 10 de novembre.
[6]  Text rectificat per la Correcció d'errades de la Llei 16/2017, de 10 de novembre.
[7]  Text rectificat per la Correcció d'errades de la Llei 16/2017, de 10 de novembre.
[8]  Disposició addicional redactada per la Llei 16/2017, de 10 de novembre.
[9]  Text rectificat per la Correcció d'errades de la Llei 16/2017, de 10 de novembre.
[10]  Disposicions transitòries 1a, 2a, 3a i 4a derogades per l'article 2 de la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat (DOGV núm. 3153 de 31.12.1997) Ref. Base de dades 4186/1997.