INVENS: Inventari d'ens subjectes a rendició de comptes

Anàlisi visual de l'INVENS 

AclarIMENTS sobre el contingut

A l’efecte d’organitzar l’activitat fiscalitzadora de la Sindicatura de Comptes, es distingeixen tres nivells territorials: el local, l’autonòmic i el multinivell. Totes les entitats que figuren en INVENS es classifiquen en un nivell o en l’altre. S’assigna el nivell local a tots els ens que –d’acord amb la normativa vigent en matèria de règim local i hisendes locals– tenen la consideració d’entitats locals o formen part del sector públic local. S’assigna el nivell multinivell als ens la inclusió dels quals en el nivell local o autonòmic no es pot determinar per existir finançament, participació o control d’un ens d’un altre sector públic diferent del valencià. La resta d’entitats del sector públic valencià s’inclouen en el nivell autonòmic: l’Administració de la Generalitat, el seu sector instrumental, les institucions estatutàries, les universitats públiques, les cambres de comerç, etc. En cas de dubte, la inclusió d’un ens en el nivell local o autonòmic es realitza d’acord amb el que es disposa a l’efecte d’estabilitat pressupostària.

En els casos en què no es pot determinar clarament a quina entitat principal s’ha d’adscriure un ens determinat, es fa constar en el camp “Adscripció”, que es troba en la situació “A determinar”. Aquesta situació comporta que, mentre no puga concretar-se’n l’adscripció, l’ens haurà de retre comptes autònomament, abans del 30 de juny, d’acord amb la Instrucció de 4 de juny de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes (DOGV núm. 8314, d’11.06.2018).

En el camp “Compte General” s’especifica si els comptes de cada entitat han de formar part o no del Compte General de la Generalitat o d’una entitat local. En cas negatiu, l’entitat ha de retre els seus comptes autònomament, abans del 30 de juny, d’acord amb la Instrucció de 4 de juny de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes (DOGV núm. 8314, d’11.06.2018).

D’altra banda, el camp “Demora en dies” calcula la demora en la rendició de comptes respecte del termini legalment establit, calculada tenint en compte la data de l’última actualització de l’INVENS.

Totes les entitats han de comunicar a la Sindicatura de Comptes, en el termini d’un mes des que es donen les condicions legals que corresponguen en cada cas, la situació que determine l’alta, la baixa o la modificació en INVENS, i hi adjuntaran la documentació acreditativa que corresponga (art. 2.3 del Reglament de Règim Interior, DOGV núm. 8308, de 01.06.2018).

L’incompliment de l’obligació legal de retre comptes no es pot excusar en el fet que l’entitat de què es tracte no estiga donada d’alta en INVENS, llevat que hi haja un pronunciament exprés de la Sindicatura sobre la improcedència de figurar-hi (art. 2.5 del Reglament de Règim Interior).