Històric

Les dades econòmiques recollides en aquesta base pretenen ser històriques, és a dir, les corresponents als estats comptables des de l'any en què es va constituir la Comunitat Valenciana mitjançant la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Com a conseqüència de les distintes normatives vigents en cada moment, es produeixen variacions en el nombre d'entitats d'àmbit autonòmic valencià que han tingut l'obligació de retre comptes a la Sindicatura de Comptes.

Per a mostrar aquesta circumstància, així com la resta de variacions originades per la creació o l'extinció d'entitats, seguint l'enllaç següent es mostra un resum amb el nombre d'entitats la informació de les quals s'ha recollit actualment en la BADESPAV, detallada per tipus d'entitat.