Certificació de trobar-se al corrent del compliment de l'obligació de rendició dels comptes anuals

Certificació de trobar-se al corrent del compliment de l'obligació de rendició dels comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes (art. 199.4 i 5 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana)