Presentació

El Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en la sessió realitzada el 28 de desembre de 2009, va aprovar el Programa Anual d’Actuació corresponent a l’any 2010, el qual, en l’apartat 4, “Fiscalització de la Generalitat”, va incloure l’elaboració d’un registre històric de dades econòmiques dins de les seues activitats de control del sector públic autonòmic valencià.

L’objectiu ha estat crear una base de dades amb informació fiable i rellevant dels estats comptables i pressupostaris retuts a la Sindicatura, presentada de forma clara i sistemàtica, que permeta als interessats consultar-la per Internet, tal com ja es pot fer amb els informes de fiscalització, i que s’ha denominat Base de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià (BADESPAV).

Per mitjà de la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana s’ofereix una eina útil i senzilla per a analitzar les dades econòmiques i pressupostàries del sector públic autonòmic valencià i de l'evolució que ha tingut en els últims anys. La informació que s’hi mostra es presenta tant de forma individual com d’agregada.

L'elaboració d'aquest registre històric de dades econòmiques s'ha realitzat progressivament, finalitzant al desembre de 2021. En l'actualitat es mostren les dades des del seu inici, en l'exercici 1983, fins a l'exercici 2022, i és accessible en la pàgina web de la Sindicatura.

En el menú lateral es detallen els seus àmbits subjectiu i objectiu, la sectorització utilitzada, diversos indicadors i conceptes que ajuden a analitzar les dades i un nombre històric d’entitats, la informació dels quals s’aplega actualment en la BADESPAV, detallada per tipus d’entitat.

Hem publicat sèries temporals elaborades apartir de les dades individuals i agregades, que s’han analitzat en l'informede la Sindicatura de Comptes denominat "Base de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià (BADESPAV). Anàlisi de les sèries temporals.Exercicis 1983-2020", publicat el 15 de novembre de 2022.


València, gener de 2024

Síndic major

Vicent Cucarella Tormo