Àmbit objectiu

Les dades econòmiques aplegades en aquesta base de dades corresponen als estats comptables principals que integren els comptes anuals de cada entitat en cada any i a també determinada informació de la seua memòria:

Balanç, comptes de pèrdues i guanys / comptes del resultat economicopatrimonial, estat de liquidació del pressupost, estat del romanent de tresoreria, estat de la tresoreria, pressupostos tancats, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu, nombre mitjà d’empleats i avals prestats.

La informació es presenta individualment i de manera agregada segons la sectorització de BADESPAV. Aquesta informació es completa amb l’establiment d’indicadors i magnituds financeres, patrimonials i pressupostàries homogènies.