Normativa reguladora

La seu electrònica d’aquesta institució està regulada per la normativa següent:

Normativa estatal

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015)

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (BOE núm. 236 , de 2 d'octubre de 2015)


Normativa autonòmica

Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. [2014/11545]


Normativa de la Sindicatura de Comptes

 > Acord de 12/09/2012, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual s'aprova la constitució i es regula el funcionament de la seu electrònica d’aquesta Institució (DOCV núm. 6870, de 26 de setembre de 2012)

> Acord de 12/09/2012, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es crea i es regula el funcionament del registre electrònic d’aquesta institució (DOCV núm. 6870, de 26 de setembre de 2012)


Altra normativa

accedir