Sobre la seu electrònica

La seu electrònica és l’adreça electrònica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana a través de la qual els ciutadans i les empreses poden exercir el seu dret d’accés a la informació i a determinats tràmits electrònics de la nostra institució a qualsevol hora del dia i tots els dies de l’any, tenint en compte que els realitzats en dies inhàbils s’entenen efectuats el primer dia hàbil següent.

En els apartats 1 i 4 de l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’estableix que la seu electrònica és l’adreça electrònica, disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seues competències. Les seus electròniques han de disposar de sistemes que permeten l’establiment de comunicacions segures sempre que siguen necessàries.

L’article 53.1.a de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, reconeix el dret dels interessats en un procediment administratiu a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics per a conéixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en què tinguen la condició d’interessat; el sentit del silenci administratiu que corresponga, en cas que l’Administració no dicte ni notifique resolució expressa en termini; l’òrgan competent per a la seua instrucció, si és el cas, i resolució, i els actes de tràmit dictats. Així mateix, també tenen dret a accedir i a obtenir còpia dels documents que contenen aquests procediments.

Així mateix, l’article 38.3 de la Llei 40/2015 indica que cada administració pública determinarà les condicions i els instruments de creació de les seus electròniques, amb subjecció als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. En tot cas s’ha de garantir la identificació del titular de la seu, així com els mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.