La seu electrònica de la Sindicatura de Comtpes de la Comunitat Valenciana admet, per a la identificació dels ciutadans, els certificats electrònics reconeguts, emesos per les autoritats de certificació següents: