23 desembre 2020 Informes

Seguiment de l'informe d'auditoria operativa dels serveis d'extinció d'incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. Exercicis 2016-2019

València, 28 de desembre de 2020. La Sindicatura de Comptes ha dut a terme el seguiment de l'Informe d'auditoria operativa dels serveis d'extinció d'incendis forestals. L'elaboració d'aquest informe va ser aprovada pel Consell de la Sindicatura de Comptes en 2018 a fi d'avaluar el grau de compliment de les recomanacions realitzades per aquesta Sindicatura en relació amb l'eficiència, eficàcia i economia de la gestió del servei de prevenció i extinció d'incendis forestals en la Comunitat Valenciana.

Entre les conclusions extretes del treball realitzat destaquen les següents:

 • A partir de l'any 2015 la dotació inicial dels pressupostos ha sigut ascendent i raonable per a atendre la despesa real incorreguda en prevenció i extinció d'incendis. No obstant això, la dotació pressupostària resulta encara insuficient per a complir les actuacions previstes en els plans de prevenció d'incendis forestals de demarcació.
 • Només tres municipis han elaborat en el període auditat els seus plans d'actuació d'àmbit local enfront del risc d'incendis forestals, quedant encara 119 municipis pendents dels 128 obligats a comptar amb un pla. D'altra banda, dels 525 municipis obligats a això, només 31 han aprovat els seus plans locals de prevenció d'incendis forestals, la qual cosa ha motivat un advertiment de la Fiscalia de Medi ambient sobre possibles responsabilitats penals. A fi de pal·liar aquesta falta generalitzada de plans locals, la Generalitat Valenciana ha concedit 1,5 milions d'euros en ajudes destinades a redactar nous plans locals de prevenció d'incendis forestals o a revisar els ja aprovats.
 • El 45% de la superfície forestal dins de l'àmbit estricte dels parcs naturals està coberta per plans de prevenció d'incendis forestals d'espais naturals protegits. No obstant això, el pla del Parc Natural de Penyagolosa segueix pendent d'aprovar i el nivell de compliment de les actuacions previstes en els 17 plans de prevenció d'incendis forestals d'espais naturals protegits que han sigut revisats o estan en procés de revisió és solament del 33%.
 • S'han aprovat mesures específiques per a preservar l'estat de la muntanya de titularitat privada per a garantir la seua prevenció i restauració.
 • Encara que hi ha hagut una tendència negativa en els temps d'arribada de mitjans terrestres, els índexs relatius a la freqüència i gravetat dels incendis han millorat, així com l'índex de conats i arribada de mitjans aeris i helitransportats.
 • Hi ha hagut un escàs impacte dels esforços realitzats per la Generalitat quant a reduir el nombre de sinistres causats per l'home i en la intencionalitat dels incendis ocorreguts, que s'ha mantingut per damunt del 40%. D'altra banda, s'han establit mesures concretes que permeten reduir l'ús del foc en el medi rural i s'han tipificat determinades accions com a noves infraccions administratives greus en matèria d'incendis forestals.
 • S'han dut a terme diferents actuacions de conscienciació i sensibilització dirigides a la població en general, així com als qui habiten en habitatges i urbanitzacions sobre o limítrofes amb zones forestals. També s'han promogut accions de voluntariat ambiental en l'àmbit forestal i eines per a incentivar la participació en la prevenció d'incendis i en la restauració de zones cremades.
 • La Sindicatura considera que hauria sigut necessari un estudi més detallat per a justificar la utilització del mitjà propi personificat o la constitució de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències, enfront de la contractació externa prevista en la Llei de Contractes del Sector Públic.
 • No es compta amb un quadre de comandament integral que permeta mesurar o avaluar de manera periòdica i àgil l'eficàcia dels mitjans d'extinció dels incendis forestals.
 • La limitada estructura administrativa de la nova societat ha impedit posar en marxa els procediments selectius per a la dotació del personal operatiu, la qual cosa determina un alt percentatge de personal temporal o contractat per obra o servei, donant-se una elevada conflictivitat quant al personal subrogat del grup TRAGSA (Empresa de Transformació Agrària, SA).
 • Quant als mitjans materials, la Sindicatura assenyala que ha de millorar-se la planificació de la contractació dels serveis de mitjans aeris, perquè resulta essencial en les tasques d'extinció i prevenció. Al seu torn, indica que hi ha hagut un bon grau de renovació de les autobombes forestals.
 • Els consorcis provincials de bombers, a excepció del de Castelló, compten amb sòlids sistemes de gestió de personal i recursos materials necessaris per a les funcions de prevenció i extinció.

Per a vore l'informe complet, feu clic ací.


NOTA:

Aquest resum i les infografies que li segueixen pretenen ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.


INFOGRAFIES: