7 desembre 2020 Corporatiu

Les institucions fiscalitzadores reafirmen el seu compromís amb el control de la gestió economicofinancera pública davant la COVID-19

Segona reunió anual de la Conferència de presidents d'ASOCEX i de la Comissió de Coordinació dels presidents del Tribunal de Comptes i els OCEX

  • Els Presidents han destacat l'especial rellevància del control extern de l'activitat economicofinancera pública en la situació extraordinària derivada de la pandèmia de la COVID-19 i el repte que representa.
  • La fiscalització de les mesures adoptades en la lluita contra la pandèmia constituirà un dels principals focus d'atenció dels programes de fiscalització de l'exercici 2021.
  • Es ressalta el valor de la coordinació i la col·laboració en el desenvolupament d'actuacions fiscalitzadores i formatives, afavorint l'eficiència i l'abast del control.
  • Roman l'aposta per l'aplicació de les noves tecnologies a la fiscalització, possibilitant així controls eficaços i oportuns.

València, 7 de desembre de 2020.- Els presidents dels òrgans de control extern es van reunir el dijous 3 de desembre, mitjançant videoconferència. Un dia després es va reunir la Comissió de Coordinació dels Presidents del Tribunal de Comptes i dels Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes (OCEX).

Gestió economicofinancera de la COVID-19: integritat i transparència

Durant aquesta trobada s'ha ressaltat la rellevància del control que desenvolupen les institucions fiscalitzadores en les actuals circumstàncies provocades per la crisi de la COVID-19. El seu paper resulta fonamental per a assegurar la integritat dels fons públics i la transparència, així com per a fer efectiva la rendició de comptes, donada la forta implicació de les Administracions Públiques en la seua gestió i el gran impacte que representa en la despesa pública. En aquest sentit, la implicació de la Sindicatura de Comptes ja va quedar ben palesa amb la publicació del nou document tècnic per al Manual de Fiscalització 2020 sobre el tractament dels efectes de la pandèmia en els comptes anuals de 2019.

Les iniciatives fiscalitzadores que s'abordaran en els programes de fiscalització per a l'exercici 2021 pretenen ser receptives a les demandes de la societat, als entorns canviants i a les situacions emergents, a fi de resultar rellevants i d'actualitat. Els controls se centraran en àrees de risc i en les quals afecten volums de recursos significatius, posant l'accent principalment en les entitats que no rendeixen comptes i en el seguiment de les recomanacions. La verificació de la transparència, la igualtat entre hòmens i dones, la sostenibilitat ambiental i l'observança dels Objectius de Desenvolupament Sostenible continuaran sent objectius transversals en les fiscalitzacions.

La gestió economicofinancera de la COVID-19 serà un dels aspectes centrals dels programes de fiscalització per a 2021, tot i que l'abast de les mesures per a afrontar els aspectes sanitaris, econòmics i socials de la crisi es prolongaran en el temps, el que requerirà persistir amb el seu control en successius exercicis. Les actuacions es focalitzaran en àrees com ara la contractació, les transferències i les ajudes públiques. Respecte a aquest punt, la Sindicatura de Comptes ja va publicar al maig d'enguany l'ampliació del seu Programa Anual de 2020 amb un Informe de fiscalització de les ajudes de la Generalitat a treballadors i treballadores com a conseqüència de la COVID -19.

L'execució oportuna dels controls sobre la gestió de la pandèmia per les institucions fiscalitzadores i el seu enfocament prospectiu oferirà una resposta ràpida en el temps, de manera que els seus resultats i recomanacions siguen útils perquè els gestors públics puguen identificar febleses i realitzar millores en els procediments, en els sistemes i en les organitzacions, que podran incorporar-se en els següents períodes de programació, contribuint amb això a enfortir la gestió del sector públic.

Aposta per la modernització i implantació de les Tics

S'ha destacat el valor de les noves tecnologies, que possibiliten treballar en entorns virtuals i remots i habiliten a utilitzar ingents quantitats de dades i donar-los un tractament electrònic que estalvia temps. Per això, les Institucions fiscalitzadores renoven la decidida aposta que venen realitzat per la modernització i la implantació de les Tecnologies de la Informació, que permeten desenvolupar un control més eficient i amb major celeritat. En relació a aquest aspecte, l'ús avançat de les eines informàtiques de l'auditoria sense papers implantades fa temps per la Sindicatura de Comptes està facilitant l'execució de la seua tasca fiscalitzadora dins del termini i en la forma escaient al llarg de l'actual pandèmia.

Al seu torn, els presidents han discutit un projecte sobre la millora dels processos d'auditoria en els òrgans de control extern mitjançant tècniques avançades d'explotació de dades, i una proposta per a avançar en una interoperabilitat real entre administracions i institucions públiques, així com en la reutilització de recursos digitals de desenvolupament públic.

Creació d'una Comissió de Formació d'ASOCEX

La Conferència de Presidents ha acordat la creació d'una Comissió de Formació de l'Associació d'Òrgans de Control Extern Autonòmics (ASOCEX), la qual respon a l'interés majoritari de compartir iniciatives en el camp de la formació, aprofitant les possibilitats que brinden les plataformes formatives virtuals. La Comissió tindrà per objecte l'estudi de les necessitats formatives dels OCEX per àrees d'interés, l'intercanvi dels plans de formació respectius i l'organització d'accions formatives conjuntes, més enllà de les Trobades Tècniques dels OCEX que tenen lloc cada dos anys.

Dins de l'ordre del dia de la reunió, els OCEX han aprovat també el pressupost de l'associació per a l'exercici 2021, destinat principalment a finançar l'edició de la revista Auditoria Pública i altres activitats orientades a l'estudi i la millora de la fiscalització dels recursos que gestionen les administracions i les entitats del sector públic.

Altre dels punts de l'ordre del dia de la reunió ha sigut la discussió i aprovació, a proposta de la Comissió Tècnica dels OCEX, d'un nou paquet de Guies Pràctiques de Fiscalització (GPF-OCEX) en desenvolupament de les NIA-ÉS-SP, les Normes Internacionals d'Auditoria adaptades al sector públic.

En la situació actual, la col·laboració i la coordinació entre les institucions de control extern esdevenen en instruments essencials per a l'establiment de controls conjunts i homogenis en tot el territori nacional, evitant duplicitats i llacunes en les actuacions i aprofitant millor les sinergies de cadascuna de les institucions.