Mod. art. 66.4 Reglament de Règim Interior

Modificació de l 'art. 66.4 del Reglament de Règim interior de la Sindicatura de Comptes de la CV., en relació amb el control intern.      DOGV 9814     BOCV 51