15 January 2020 Corporatiu

La Sindicatura de Comptes, un cas d'èxit per a les ICEX en la modernització del control i la rendició de comptes

La Unitat d'Auditoria de Sistemes d'Informació (UASI) de la Sindicatura de Comptes comparteix amb altres institucions de control extern l'experiència dels seus dotze anys de trajectòria

Com a organisme pioner en la utilització i l'anàlisi de les noves tecnologies en l'auditoria pública, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana va crear formalment en 2008 la Unitat d'Auditoria de Sistemes d'Informació (UASI), un referent a nivell estatal en la modernització dels sistemes de control i rendició de comptes.

Després de més d'una dècada d'intensa activitat, la UASI ha crescut significativament i ha realitzat nombroses auditories de sistemes d'informació i de ciberseguretat, a mesura que la implantació de l'administració electrònica feia més necessària la seua presència en les fiscalitzacions.

Com a institució avançada en el desenvolupament i aplicació d'aquestes metodologies, una de les activitats en les quals la Sindicatura està compromesa és la de compartir els coneixements adquirits i les experiències pràctiques de la seua aplicació amb la resta d'institucions de control extern (ICEX).

En aquests moments, l'administració electrònica està ja plenament implantada en tots els ens del sector públic el que fa indispensable que els equips de fiscalització siguen multidisciplinàris incorporant auditors amb perfils econòmic i comptable, jurídic i tecnològic. Al seu torn, la problemàtica de la ciberseguretat, que ha irromput amb tota la seua cruesa en els últims anys, no ha fet sinó reforçar la necessitat que les ICEX disposen d'especialistes en aquesta matèria.

En aquest sentit, en 2019 la UASI ha participat en activitats formatives, dissenyant i impartint cursos d'auditoria de sistemes d'informació en l'Audiència de Comptes de Canàries i en el Tribunal de Comptes. Així mateix, en els primers mesos de 2020 està previst realitzar sengles cursos en la Cambra de Comptes de Madrid i, de nou, en el Tribunal de Comptes.