29 June 2023 Corporatiu

La Sindicatura de Comptes presenta a les Corts la memòria d’activitats i els comptes anuals de 2022

  • 61 informes realitzats: acompliment del Programa d’Actuació Anual 2022 amb diverses ampliacions
  • Acolliment del 83% de la plantilla al Programa de Teletreball
  • 49 hores de mitjana de formació per funcionari 
  • Transparència: control intern financer permanent i auditoria externa dels comptes i la legalitat  

València, 29 de juny de 2023.- Com cada any, la Sindicatura de Comptes ha presentat la seua memòria anual per tal d’oferir a les Corts la informació sobre la seua activitat al llarg de l’exercici anterior, tant pel que fa al control extern de la gestió econòmica i financera del sector públic valencià com respecte de la seua organització i funcionament intern.

61 informes: complint amb la previsió i oberts a les necessitats 

En l’exercici 2022 la Sindicatura de Comptes ha continuat a bon ritme la seua tasca fiscalitzadora i ha realitzat un total de 61 informes, la segona major xifra de la història d’aquesta institució, només superada pels 65 informes de 2020. Així, cal ressenyar la completa execució del Programa Anual d’Actuació 2022. Un full de ruta que ha continuat tenint en compte els efectes de la pandèmia de COVID-19 i que, a més, es va ampliar amb dues fiscalitzacions realitzades conjuntament amb el Tribunal de Comptes i la resta d’OCEX. Una en febrer sobre les mesures adoptades en l’àmbit autonòmic per a la implementació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i altra en maig sobre els plans antifrau aprovats per les entitats locals que participen en l’execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Entre els treballs de fiscalització elaborats es troben 32 informes d’àmbit local i 24 informes d’àmbit autonòmic, 3 sobre universitats i un sobre les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana i el seu consell.  

Dins dels 24 autonòmics es troben els cinc volums corresponents al Compte General de la Generalitat Valenciana de 2021, que sumen 19 informes. Aquest compte comprén totes les operacions pressupostàries, patrimonials i de tresoreria realitzades per la Generalitat, les entitats autònomes, les empreses públiques, les fundacions públiques i els consorcis. Les fiscalitzacions específiques del Compte General es publiquen en informes individuals per a facilitar-ne la localització en el web de la Sindicatura, com han sigut la fiscalització del compte de l’Administració, l’auditoria de compliment de legalitat en la contractació i també en les subvencions i ajudes de 2021, així com les ajudes auditades aquest any del Pla Resistir Plus. Alhora, es van fer dues auditories operatives, una sobre les beques a l’alumnat d’ensenyaments universitaris dels exercicis 2016 a 2020 i altra sobre l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030. I completen els informes d’àmbit autonòmic el realitzat sobre els comptes anuals de les Corts Valencianes de l’exercici 2020, l’anàlisi de les sèries temporals des de 1983 a 2020 de la Base de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià (BADESPAV) i l’informe realitzat sobre l’evolució del deute de la Generalitat Valenciana, un treball que responia a una petició de la Comissió d’Investigació sobre el deute públic de la Comunitat Valenciana creada per les Corts Valencianes.

Pel que fa als 32 informes d’àmbit local, 13 s’han dedicat a analitzar l’entorn de control o fiscalitzar diversos aspectes d’ajuntaments; 15 s’han repartit entre les auditories de controls bàsics de ciberseguretat  i el seguiment de les recomanacions efectuades en auditories anteriors; tres han sigut d’àmbit general: sobre el compte general de els entitats locals (exercici 2020), el control intern en les entitats locals (exercicis 2019-2020) i l’assistència a municipis per les diputacions provincials en matèria d’administració electrònica i l’estat d’implantació als ajuntaments de municipis de població entre 10.000 i 20.000 habitants (exercicis 2019-2020). A més, s’ha publicat una auditoria operativa sobre les polítiques públiques en mobilitat urbana sostenible i intermodalitat del transport públic metropolità (exercicis 2015-2019).

Sol·licitud de teletreball del 83% de la plantilla

L’acompliment del Programa d’Actuació Anual ha sigut possible gràcies al treball conjunt de la plantilla de la Sindicatura, que comptava amb 100 persones en 2022. Cal destacar que, després dels anys de pandèmia, 2020 i 2021, i a la vista del balanç positiu en l’acompliment de les activitats fiscalitzadores incloses en els corresponents plans anuals d’actuació, el Consell de la Sindicatura va aprovar un reglament regulador del teletreball que va conduir a l’entrada en vigor del Programa de Teletreball a partir de l’1 de març de 2022, al qual es va acollir un 83% del personal. Així mateix, en novembre d’aquest mateix any es va aprovar la seua pròrroga, amb una durada d’un any, des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2023.

La Sindicatura ha continuat acompanyant aquests programes amb els cursos i mitjans necessaris perquè el personal de la institució els puga realitzar. Així, aquesta modalitat de treball continua facilitant la flexibilitat laboral i la conciliació amb la vida familiar i personal alhora que permet reduir els desplaçaments, amb el benefici que això comporta en el medi ambient, el consum energètic, el cost de transport, l’accidentabilitat i el temps dedicat.

Sobre la gestió del personal, en 2022 es va aprovar la negociació d’una nova RLT i també s’han acabat d’executar els processos de concurs oposició corresponents a places incloses en l’OPO 2019, els quals foren prorrogats per motiu de la COVID. A més, s’ha aprovat el Pla Anual d’Avaluació per a la progressió en la carrera dels funcionaris de la Sindicatura de Comptes.

Mitjana de 48,58 hores de formació per funcionari

La formació del personal ha continuat sent un factor clau en l’estratègia de la Sindicatura de Comptes i s’ha realitzat un esforç important a fomentar-la. Durant l’exercici 2022 la mitjana d’hores de formació per funcionari ha estat de 48,58 hores.

A més a més, en 2022 s’ha portat a terme la posada en marxa del Pla de Formació 2022 en format no presencial a través de la plataforma Teams, de configuració segura i d’acord amb la política i normativa de protecció de dades que exigeix la tasca a la Sindicatura. Així mateix, aquesta plataforma permet la gravació i reutilització de recursos didàctics.

També en aquest exercici, la Sindicatura de Comptes, en el seu afany d’optimitzar els esforços col·lectius dedicats a la necessària formació contínua del seu personal, es va adherir a la plataforma eFormació de la Generalitat. La Comissió de Formació de la institució va donar forma al campus virtual de formació de la Sindicatura, amb la col·laboració de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) de la Generalitat Valenciana i alhora que reutilitzava els seus recursos. Així, amb la col·laboració dels coordinadors i docents de les diferents accions formatives, el Pla de Formació per a 2023 podrà ja gestionar-se, de manera parcial, a través d’aquesta plataforma.

Màxima transparència: control intern permanent i auditoria externa

Quant a la gestió economicoadministrativa de caràcter intern de la Sindicatura, en 2022 entrà en funcionament un control addicional complementari al de les auditories financera i de legalitat anuals, consistent en la funció de control financer permanent. El model, suggerit per les Corts Valencianes, implica que aquest control siga realitzat per un/a auditor/a intern/a amb l’aprovació prèvia d’unes normes de règim econòmic i pressupostari, així com de control intern, que acompanyen la gestió ordinària de la institució. Així, la memòria annexa l’informe de control financer permanent corresponent a les àrees de personal i contractació de l’exercici 2022, realitzat per l’auditora de control intern d’aquesta institució, en el qual s’emeten una sèrie de conclusions i recomanacions.

Pel que fa a les despeses de personal de l’exercici 2022, s’ha verificat que els procediments de gestió i les normes de control intern són adequats per a assegurar el control efectiu de la gestió dels assumptes de personal, el càlcul de la nòmina, la comptabilització i el pagament, tots els quals han funcionat adequadament en 2022, i que permeten presentar correctament el cost de personal meritat en l’exercici. A més, s’ha comprovat que totes les despeses meritades pel personal de la Sindicatura han sigut adequadament comptabilitzades quant a import, naturalesa i període, i s’ajusten al marc jurídic d’aplicació.

Respecte a la revisió de la contractació, s’ha comprovat que, en termes generals, els procediments seguits garanteixen el compliment adequat de l’ordenament jurídic aplicable i els principis de bona gestió financera; s’ha verificat que les actuacions de preparació, publicitat, licitació, adjudicació i formalització dels contractes no menors formalitzats en l’exercici s’ajusten a la normativa d’aplicació; s’ha comprovat el compliment adequat de la normativa contractual en la tramitació dels contractes menors; s’ha verificat el seguiment adequat de l’execució contractual, el compliment del contracte, la seua extinció i la recepció de la prestació; s’ha comprovat la comptabilització adequada de la despesa realitzada en l’execució del contracte i la racionalitat economicofinancera de la despesa realitzada i s’ha verificat l’alta en l’inventari dels elements de l’immobilitzat adquirits.

Al seu torn, com l’any passat, la Cambra de Comptes d’Aragó ha realitzat un informe de compliment de la legalitat dels comptes anuals en relació a la gestió del pressupost i a l’activitat de la Sindicatura, al que aquest any s’ha afegit una auditoria financera, que fins ara venia fent una empresa externa licitada. Un treball que també es troba annexat a aquesta memòria. 

En opinió dels auditors aragonesos, els comptes anuals de la Sindicatura expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la institució a 31 de desembre de 2022, així com els seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici anual finalitzat en eixa data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta de l’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix. Pel que fa a la seua opinió sobre el compliment de la legalitat, la gestió del pressupost i l’activitat realitzada per la Sindicatura s’adequa, en tots els aspectes significatius, a la normativa aplicable a la gestió dels fons públics.

La memòria i els seus annexos estan disponibles al web de la Sindicatura de Comptes, tant al seu apartat de funcionament com al seu portal de transparència, i es poden consultar al complet en aquest enllaç: Memòria d'activitats i comptes anuals 2022.