28 de juliol 2023 Informes

Informe global de la fiscalització sobre l’entorn de control en els ajuntaments de més de 50.000 habitants i en les diputacions de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2019-2021

València, 28 de juliol de 2023.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat una fiscalització que ha consistit en una revisió de l’entorn de control de les tres diputacions provincials i dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb una població superior a 50.000 habitants, la qual ha comprés els exercicis 2019, 2020 i, en determinats aspectes, l’exercici 2021. En concret, les 18 entitats fiscalitzades han sigut las següents: Alacant, Alcoi, Benidorm, Castelló de la Plana, Elda, Elx, Gandia, Oriola, Paterna, Sagunt, Sant Vicent del Raspeig, Torrent, Torrevella, València, Vila-real, Diputació d’Alacant, Diputació de Castelló i Diputació de València.

L’entorn de control d’aquests ajuntaments ha sigut valorat fins a un màxim de 50.000 punts, distribuïts en quatre àrees i les seues subàrees corresponents. El resultat d’aquesta avaluació s’ha recollit en els respectius informes definitius emesos per a cada una de les entitats locals objecte d’aquesta fiscalització. Pel que fa a la ciberseguretat, el treball ha sigut realitzat, per raons d’especialització i eficiència, per la nostra Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació, en coordinació amb l’equip que ha fiscalitzat les tres àrees restants i també s’han publicat com a informes independents.

D’acord amb la valoració efectuada, les entitats amb millor entorn de control són la Diputació d’Alacant i l’Ajuntament d’Elda mentre que las que presenten pitjor puntuació han sigut els ajuntaments de Vila-real, Torrent i Oriola.

L’anàlisi realitzada ha posat de manifest que en el 100,0% de les entitats hi ha valors de reduïda cobrabilitat, atesa la seua antiguitat, en el 88,9% d’aquestes entitats no hi ha un pla d’inversions per a un termini de quatre anys i en el 83,3%, quan es planifiquen les inversions, no s’estima el cost ni el finançament del seu manteniment. Així mateix, s’ha constatat que en el 83,3% de les entitats fiscalitzades no compleixen els terminis de les fases del cicle pressupostari i, en concret, el de la formació del compte general.

Quan es compara la valoració obtinguda de les entitats per àrees, la Diputació d’Alacant ha obtingut la millor puntuació en l’àrea de gestió administrativa (un 89,7% sobre el màxim possible) i en l’àrea de gestió economicofinancera (un 92,4%). En l’àrea d’intervenció ha sigut l’Ajuntament de València el que millor puntuació ha obtingut (un 98,7%), mentre que en l’àrea dels controls bàsics de ciberseguretat ha sigut Benidorm el que ha obtingut major puntuació, amb un 96,8% sobre la puntuació màxima possible. Amb tot això, la millor puntuació global obtinguda correspon a la Diputació d’Alacant, amb un 90,5% de la puntuació màxima possible, i l’entitat amb la puntuació més baixa ha sigut Oriola, amb un percentatge del 60,6%, molt pròxim a un risc alt.

A nivell agregat, s’obtenen percentatges molt similars en les diferents àrees excepte en l’àrea dels controls bàsics de ciberseguretat, on s’obté la pitjor qualificació.


Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible


En els corresponents informes individuals ja publicats, la Sindicatura de Comptes ha efectuat nombroses recomanacions que afecten les diverses àrees analitzades. Entre aquestes cal destacar les que s’han realitzat en almenys el 80,0% de les entitats fiscalitzades com ara adoptar altres mesures específiques de prevenció del frau o corrupció al llarg de la tramitació de l’expedient de contractació; elaborar un pla d’inversions realista, d’acord amb la capacitat d’execució de l’entitat; elaborar manuals de procediments que incloguen les funcions i responsabilitats del personal assignat a les diferents àrees i en concret en l’àrea de contractació i estimar el cost i el finançament del manteniment de les inversions.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe global de la fiscalització sobre l’entorn de control en els ajuntaments de més de 50.000 habitants i en les diputacions de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2019-2021


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.