6 March 2024 Informes

Informe de fiscalització sobre l’entorn de control dels ajuntaments de menys de 5.000 habitants: enquesta

València, 6 de març de 2024.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat una fiscalització sobre l’entorn de control dels 385 ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb una població inferior a 5.000 habitants, a través de l’anàlisi comparada de determinada informació bàsica de caràcter general i financera obtinguda a través d’un qüestionari elaborat a aquest efecte, que havien d’omplir i remetre les entitats locals destinatàries.

Hem contrastat, si és el cas, les dades remeses pels ajuntaments amb les publicades en la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals (PRCEL), el Registre de Contractes del Sector Públic (RCSP) i el portal de transparència de cada ajuntament i/o la seua pàgina web.

Com a resultat de la revisió efectuada dels 283 qüestionaris rebuts, una vegada finalitzat el termini de remissió de la informació, destaquem les conclusions generals següents:

  • Hem d’assenyalar les principals limitacions a l’abast que han condicionat l’anàlisi i avaluació de la informació obtinguda, com ara el fet d’haver rebut un 73,5% de les enquestes remeses i que un 15,4% de les preguntes formulades no ha obtingut resposta. A més, hem detectat discrepàncies en un 26,2% dels casos analitzats, així com nombroses incongruències entre les mateixes respostes facilitades. Cal destacar l’elevat índex de discrepàncies del 78,6% en matèria d’informació contractual i la seua publicació en l’RCSP.
  • Aquestes discrepàncies i incongruències han dificultat en alguns casos –o no han permés en uns altres– una agregació raonable de les dades, per al consegüent tractament i consideració en l’anàlisi efectuada.
  • La baixa qualitat en la informació obtinguda evidencia una escassa fiabilitat i integritat de les dades facilitades als registres públics i publicades en el portal de transparència, circumstància aquesta que pot introduir un biaix important en l’anàlisi i el tractament posterior.
  • L’heterogeneïtat de les situacions administratives i de control en els diferents ajuntaments que hem classificat per trams de població s’hauria de tindre en compte en l’aplicació de les normes reguladores de la seua gestió economicoadministrativa.
  • Els serveis d’assistència de les diputacions provincials haurien de reforçar-se a fi de facilitar l’adequat compliment de la normativa d’aplicació amb caràcter general i l’adequat subministrament a les administracions i/o registres públics de la informació requerida, en els ajuntaments amb població inferior a 5.000 habitants i especialment en aquells que no tenen els mitjans personals i materials necessaris.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe de fiscalització sobre l’entorn de control dels ajuntaments de menys de 5.000 habitants: enquesta


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.