27 March 2024 Informes

Informe de fiscalització del control que exerceixen els ajuntaments sobre les aportacions als seus grups polítics en poblacions entre 20.000 i 50.000 habitants. Exercici 2022

València, 27 de març de 2024.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat una fiscalització del control que exerceixen els ajuntaments sobre les aportacions als seus grups polítics en poblacions entre 20.000 i 50.000 habitants en l’exercici 2022. Aquesta fiscalització ha posat de manifest determinades deficiències i incompliments que es resumeixen a continuació. Així mateix, s’ofereix una sèrie de recomanacions per a millorar la gestió i el control que exerceixen les entitats fiscalitzades sobre aquestes aportacions.

Conclusions de la revisió del control que exerceixen els ajuntaments sobre les aportacions als seus grups polítics en poblacions entre 20.000 i 50.000 habitants en l'exercici 2022

A continuació es detallen les qüestions més significatives que es deriven de la revisió realitzada:

 • Dels 51 ajuntaments subjectes a revisió, 11 no assignaven dotacions als seus grups municipals. La dotació conjunta dels 40 ajuntaments que assignen dotacions va ascendir en l’exercici 2022 a 1.303.621 euros.
 • La dotació anual mitjana per regidor en el conjunt dels municipis amb aportacions als grups ha ascendit a 1.588 euros. No obstant això, s’observa una gran disparitat en la quantia de les aportacions en els diferents ajuntaments subjectes a fiscalització.
 • El desenvolupament normatiu sobre la matèria objecte de fiscalització realitzat pels ajuntaments que compten amb dotacions econòmiques ha sigut molt dispar. Així, 15 ajuntaments han desenvolupat, amb diferent abast, alguns aspectes de la regulació de la dotació econòmica que es consideren necessaris per a una adequada gestió i control dels fons assignats. En canvi, la resta dels ajuntaments (25 entitats locals) han efectuat un desenvolupament mínim de la normativa que s’ha limitat a reproduir en les seues normes internes el contingut de l’article 73.3 de l’LRBRL o han regulat, tan sols, un o dos aspectes addicionals.
 • En la totalitat dels ajuntaments que compten amb assignació aquesta va ser aprovada pel ple. No obstant això, no es té constància que els plens dels ajuntaments hagen exercit la competència de sol·licitar la comptabilitat dels grups, excepte en aquells en què està normativament regulada la remissió al ple.
 • Respecte a les actuacions de control per part de l’òrgan d’intervenció local sobre els comptes justificatius, en relació amb els exercicis 2022 i anteriors, només 14 ajuntaments van dur a terme algun tipus de control sobre aquestes.
 • L’import de les aportacions als grups polítics municipals s’ha establit, quasi en la totalitat de les entitats, de manera discrecional sense atendre criteris objectius per a la seua quantificació i sense tindre en compte els costos incorreguts pels grups en el seu funcionament ordinari, als quals es destinen aquestes dotacions.
 • Quant a les obligacions de publicitat de les aportacions, s’ha detectat que tan sols 25 ajuntaments que van fer aportacions les publiquen en la seua pàgina web. D’altra banda, tan sols 16 ajuntaments dels que assignen dotacions les han publicades en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Recomanacions

Finalment, en l’Informe s’inclouen diverses recomanacions per a millorar la gestió i el control que exerceixen els ajuntaments sobre les aportacions, entre les quals destaquem les següents:

 • Es considera necessari que en la normativa sobre el règim local s’establisca amb major nivell de detall la regulació sobre les dotacions econòmiques als grups polítics, incloent-hi, entre altres, els aspectes relatius a la destinació dels fons assignats, com les despeses considerades admissibles, incloent-hi l’eventual realització d’aportacions a les formacions polítiques respectives; la comptabilitat específica de les dotacions; les obligacions formals de gestió economicofinancera dels grups; el contingut dels comptes justificatius, i el procediment de rendició de comptes i el seu control.
 • Es recomana que els ajuntaments que permeten destinar la dotació econòmica dels grups municipals a la realització d’aportacions als seus partits polítics respectius establisquen limitacions en la quantia d’aquestes i n’exigisquen la justificació a través dels convenis corresponents.
 • Es recomana que, atesa la naturalesa de subvenció pública que presenten les dotacions, hauria d’establir-se un procediment de justificació de les assignacions anuals de cada grup que pot efectuar-se per mitjà del compte justificatiu corresponent.
 • Per a millorar l’adequada i efectiva rendició de comptes per part dels grups polítics, es recomana als ajuntaments que prevegen, en la seua normativa interna, que els grups reten sistemàticament els seus comptes al ple municipal, sense necessitat que aquest ho demane.
 • Es recomana que s’establisca expressament, en la legislació en matèria de transparència de la informació pública, l’obligació que les entitats locals publiquen la informació sobre les dotacions econòmiques als grups polítics, incloent-hi les quanties assignades, així com altres despeses corresponents a mitjans, personals i materials, amb càrrec al pressupost municipal, posats a la seua disposició. A falta d’aquesta regulació legal, es recomana que les corporacions locals establisquen aquesta obligació en la seua normativa pròpia.

 

Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe de fiscalització del control que exerceixen els ajuntaments sobre les aportacions als seus grups polítics en poblacions entre 20.000 i 50.000 habitants. Exercici 2022


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.