15 juny 2022 Informes

Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals. Exercici 2020

València, 15 de juny de 2022.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització del compte general de les entitats locals de l'exercici 2020.  Aquest informe proporciona una visió global del sector públic local de la Comunitat Valenciana, segons el compte general retut en 2020 i, en concret, sobre la seua composició, compliment del cicle pressupostari, qualitat dels comptes retuts, agregats i evolució de les magnituds pressupostàries i financeropatrimonials.

Els comptes estan disponibles per als ciutadans en el portal www.rendiciondecuentas.es, compartit amb el Tribunal de Comptes i la majoria dels òrgans de control extern de les comunitats autònomes. Així mateix, la informació pressupostària i financera de les entitats del sector públic local valencià, corresponent a cada un dels ens locals i a les seues entitats dependents, es pot consultar en el lloc web de la Sindicatura de Comptes.

Quant al compliment de les obligacions derivades de l’execució del cicle pressupostari, l’Informe posa de manifest un rellevant incompliment dels terminis, ja que la gran majoria de les entitats locals no van aprovar el seu pressupost dins del termini legal (75%), i són rellevants també les que no van aprovar en termini la liquidació (30%) o no van aprovar en termini el compte general (24%).

A 31 de desembre de 2021, 21 entitats locals no havien presentat el compte general de 2020. D’aquesta xifra, 10 entitats corresponien a municipis. Amb posterioritat, fins al 31 de març de 2022, van presentar el compte nou entitats. La falta de presentació dels comptes és un incompliment molt greu d’una obligació essencial de qui gestiona fons públics.

La Sindicatura ha mantingut una actitud proactiva amb vista a l’obtenció dels comptes efectuant els recordatoris i requeriments habituals. El nombre d’entitats que no compleixen l’obligació de remetre els comptes es manté en nivells baixos, encara que s’ha d’aspirar al fet que es reduïsquen a zero. A això pot contribuir, tal com esmenta l’Informe, la impossibilitat de percebre subvencions de la Generalitat en el cas de no estar al dia en la rendició de comptes a la Sindicatura.

El 79% de les entitats locals va retre el compte general de l’exercici 2020 dins del termini legal, el mateix percentatge que ho va fer respecte del compte general de l’exercici 2019. Fins a la data d’agregació dels comptes (el 31 de desembre de 2021) aquest nombre va ascendir al 97% del total, dos punts més que en la rendició de l’exercici 2019.

En la revisió dels comptes s’ha verificat que les incidències pressupostàries més freqüents són l’existència d’un romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu, un resultat pressupostari ajustat negatiu i la falta d’estimació de l’import de dubtós cobrament en la determinació del romanent de tresoreria.

La Sindicatura compara les dades agregades de les institucions que han retut comptes en els últims dos anys, i reflecteix d’aquesta manera una informació homogènia. El resultat pressupostari agregat de l’exercici 2020 va ser positiu en tots els tipus d’entitat, igual que va ocórrer en 2018 i 2019. En conjunt, el resultat pressupostari ajustat en 2020 ha experimentat una millora del 19,7% respecte a 2019.

El romanent de tresoreria per a despeses generals agregat ha millorat en 2020 en tots els tipus d’entitat. La variació del romanent en termes globals ha experimentat un increment del 18,3%, seguint la tendència positiva dels últims anys.

Una altra magnitud que reflecteix la millora del sector local de la Comunitat Valenciana és la reducció de l’endeutament, suma dels deutes a curt i a llarg termini, en disminuir en 2020 la dependència d’aquesta font de finançament per al conjunt d’entitats locals en un 10,9%.

Les obligacions pendents d’aplicar a pressupost al tancament de l’exercici 2020 van ascendir a 160.882 milers d’euros. En termes homogenis, han augmentat una mitjana del 5,2% per al conjunt d’entitats locals, i destaca per la seua importància quantitativa l’increment d’un 3,3% en els municipis i d’un 11,3% en les províncies. Cal destacar les mesures extraordinàries de finançament aprovades en els últims exercicis per a la reducció d’aquest tipus de despeses, en obligar les entitats locals a destinar, en primer lloc, el superàvit en comptabilitat nacional o, si és menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals, a atendre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost comptabilitzades a 31 de desembre de l’exercici anterior.

Finalment, l’Informe reitera les recomanacions d’exercicis anteriors, i assenyala la necessitat del compliment del cicle pressupostari, la potenciació del control intern i l’adopció de les mesures necessàries per a esmenar les anomalies que es posen de manifest, i hi afegeix que hauria de revisar-se l’estructura del sector públic local empresarial de manera que la creació i actuació d’aquestes entitats responga, de manera efectiva, a raons de millora de la gestió pública, eficiència i sostenibilitat financera. Així mateix, s’incideix en l’existència d’uns controls eficaços de ciberseguretat com un element essencial per a la prestació de serveis públics en una administració tecnològicament avançada.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals. Exercici 2020


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.