4 desembre 2023 Informes

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Dénia. Exercicis 2021-2022

València, 4 de desembre de 2023.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat una fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Dénia corresponent als exercicis 2021-2022, que ha posat de manifest determinats incompliments i de la qual es deriven una sèrie de recomanacions per a millorar la gestió economicofinancera de l’Ajuntament.

Conclusions del control formal de la rendició de comptes i de la revisió financera

A continuació es detallen els incompliments més significatius i altres aspectes importants observats:

 • No s’han inclòs com a documentació complementària del compte general de l’Ajuntament els comptes anuals de la societat dependent, Dénia Compostaje, SA. Aquesta societat es troba “dissolta de ple dret pel transcurs del termini fixat en els estatuts amb data 17/12/2006” i “en procés de liquidació”.
 • La imputació de despeses, derivades dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, a l’exercici de meritació, hauria tingut com a conseqüència la reducció del romanent de tresoreria en 1.319.679 euros, i es desconeix l’impacte en el resultat pressupostari de l’exercici 2021 perquè l’Ajuntament no ha facilitat l’exercici de meritació d’aquestes despeses.
 • L’Ajuntament no ha realitzat un estudi sobre la viabilitat de les demandes judicials. S’estima que almenys hauria d’haver-se dotat una provisió per a responsabilitats per import de 6.533.658 euros.

Conclusions sobre el compliment de requeriments legals i reglamentaris

Entre els incompliments més significatius sobre requeriments legals podem destacar:

 • El pressupost general de l’Ajuntament no conté el programa anual d’actuació, inversions i finançament de la societat mercantil participada majoritàriament per l’entitat local, Aigües de Dénia, SA, de manera que s’incompleix el que s’estableix en l’article 166.1.b del TRLRHL tant en l’exercici 2021 com en el 2022.
 • La Intervenció no ha emés un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat de l’entitat dependent de l’Ajuntament, de manera que s’incompleix el que s’estableix en els articles 4 i 16.2 de l’RLEP.

Fiscalització de la contractació

Com a resultat del treball de fiscalització de la contractació de l’exercici 2022, s’han posat de manifest determinats incompliments significatius de la normativa aplicable, entre els quals destaquem:

 • La relació anual de contractes establida en l’article 335 de l’LCSP es va remetre a la Sindicatura de Comptes fora del termini establit.
 • Per a valorar l’oferta econòmica, en determinats expedients analitzats s’ha establit en el PCAP una fórmula que assigna punts a baixes nul·les, la qual cosa desvirtua la importància del preu com a criteri d’adjudicació.
 • No consta en els expedients de contractació fiscalitzats que s’hagen adoptat les mesures adequades per a detectar i solucionar els possibles conflictes d’interessos de tot el personal que participa en el procés de licitació, ja que l’òrgan de contractació no exigeix una declaració de conflicte d’interessos als membres de la mesa de contractació ni tampoc als redactors dels plecs tècnics.
 • En la informació remesa pel registre de contractes del sector públic a la Sindicatura no consten tots els contractes adjudicats per l’Ajuntament.
 • En cinc dels expedients dels contractes menors revisats, no consta l’emissió d’un informe de l’òrgan de contractació en què es justifique que no s’està alterant el seu objecte amb la finalitat d’evitar l’aplicació dels llindars establits en l’LCSP.

Recomanacions

Finalment, s’hi inclouen diverses recomanacions per a millorar la gestió economico-financera de l’Ajuntament, entre les quals destaquem les següents:

 • L’Ajuntament ha de complir tots els terminis del cicle pressupostari i aprovar el seu pressupost abans del 31 de desembre de l’any anterior al qual haja d’aplicar-se, sense que siga necessari prorrogar el pressupost de l’exercici anterior.
 • Quan la informació d’una nota de la memòria dels comptes anuals de l’Ajuntament no siga significativa o no tinga contingut s’ha d’incorporar en la memòria una relació d’aquestes notes d’acord amb el que s’estableix en el PGCAL. Així mateix, les notes de la memòria han de mantindre la numeració prevista en el PGCAL.
 • Els expedients de contractació han de formar una unitat i contindre tots els documents relatius a la preparació i adjudicació dels contractes, però també els relatius al seu compliment i extinció.

Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Dénia. Exercicis 2021-2022


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.