30 gener 2024 Informes

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament d’Alzira. Exercicis 2021 i 2022

València, 31 de gener de 2024.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament d'Alzira en els exercicis 2021 i 2022, del qual s'extrau el següent resum. 

Conclusions sobre el compliment de requeriments legals i reglamentaris

Com a resultat del treball efectuat s’han posat de manifest determinats incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, entre els quals destaquen els següents:

 • L’òrgan interventor no ha formulat objeccions en els exercicis 2021 i 2022, encara que durant el treball de fiscalització s’han detectat circumstàncies que haurien d’haver suposat la formulació d’objeccions per part de la intervenció.
 • La intervenció municipal no ha realitzat la fiscalització plena posterior de les despeses sotmeses a fiscalització limitada, així com les preceptives actuacions comprobatòries posteriors en matèria d’ingressos, que han de realitzar-se en substitució de la fiscalització prèvia, d’acord amb la normativa vigent.
 • La intervenció municipal no ha realitzat el control d’eficàcia, per la qual cosa no s’ha verificat el grau de compliment dels objectius programats, així com del cost i rendiment dels serveis, de conformitat amb els principis d’eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.

Fiscalització de la contractació

Com a resultat del treball de fiscalització de la contractació en l’exercici 2022, s’han posat de manifest determinats incompliments significatius de la normativa aplicable, entre els quals cal esmentar els següents:

 • El perfil de contractant no preveu la totalitat de documents establits en la normativa vigent i en els plecs de condicions administratives particulars (PCAP) no es justifica la no divisió en lots, a pesar que és un dels requisits que han de justificar-se.
 • En diferents contractes analitzats s’han posat de manifest diversos incompliments de la normativa vigent, com ara que s’ha realitzat una modificació del preu del contracte, incrementant l’import d’adjudicació, sense que es procedira a ampliar l’aval de manera proporcional; que la devolució de la garantia definitiva es realitzara sis mesos després de formalitzar el contracte, o que no se justificara la declaració d’urgència per l’òrgan de contractació.
 • En cap dels contractes menors analitzats s’ha justificat, de manera adequada, la necessitat del contracte.

Recomanacions

En l’informe de fiscalització es recullen diverses recomanacions amb la finalitat de millorar la gestió economicofinancera de l’Ajuntament d’Alzira, entre les quals destaquen les següents:

 • L’entitat ha de completar la informació que s’ofereix en la memòria del compte general, tant per les diverses mancances posades de manifest per la intervenció municipal com les que s’han posat de manifest en aquesta fiscalització.
 • L’Ajuntament ha d’elaborar els seus pressupostos de manera adequada, a fi que totes les dotacions de crèdits siguen suficients per a fer front a les despeses de l’exercici que siguen necessàries per al funcionament ordinari de l’entitat, sense haver de recórrer al mecanisme de reconeixement extrajudicial de crèdits, que posa de manifest una tècnica pressupostària deficient.
 • L’Ajuntament hauria d’aprovar una fórmula general per al criteri d’adjudicació del preu oferit que assegure la selecció de la millor oferta en la relació qualitat-preu.
 • Els expedients de contractació han de contindre criteris d’adjudicació realment selectius, que permeten apreciar i avaluar ofertes diferenciades i el compliment de les quals permeta que la ponderació real dels criteris triats siga pròxima a la ponderació teòrica atribuïda en els PCAP.
 • Es recomana que es desenvolupen procediments orientats a previndre, detectar i solucionar de manera efectiva els conflictes d’interessos que puguen sorgir en els procediments de licitació, amb la finalitat d’evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.
 • L’Ajuntament hauria de planificar adequadament les necessitats de contractació, amb la finalitat d’evitar haver de recórrer als contractes menors, a fi de continuar cobrint una prestació, mentre finalitza la tramitació i formalització d’un contracte licitat amb el mateix objecte que el contracte menor.

Per  a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament d’Alzira. Exercicis 2021 i 2022


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.