Informes

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament d'Aldaia. Exercicis 2017 a 2019

València, 10 de març de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament d’Aldaia durant els exercicis de 2017 a 2019, la qual ha posat de manifest determinats incompliments tant en matèria legal i reglamentària com pel que fa a la contractació.  En aquest sentit, l’ens fiscalitzador ha proposat una sèrie de recomanacions per a millorar la gestió economicofinancera del consistori.

Conclusions sobre el compliment de requeriments legals i reglamentaris

S’han observat incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, entre els quals destaquen els següents:

-La gestió de l’inventari de l’Ajuntament no es troba actualitzada; no ha sigut remés a la Generalitat ni a l’Administració de l’Estat; i no s’han autoritzat ni es realitzen les seues rectificacions anuals. Així mateix, la societat dependent no compta amb un inventari específic.

-En els exercicis 2017 i 2018, la Intervenció municipal no va remetre al Ple, per conducte de la Presidència, la informació de tots els trimestres referida a l’execució del pressupost i del moviment de la tresoreria per operacions pressupostàries independents i auxiliars del pressupost.

-En l’elaboració del pressupost de l’exercici 2018, l’Ajuntament no s’ha ajustat als terminis establits legalment, sense que es tinga constància que s’haja publicat en el diari oficial corresponent ni que s’haja remés a l’Estat i a la Generalitat.

Conclusions sobre la fiscalització de la contractació

S’han observat incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de la contractació durant l’exercici 2018, entre els quals destaquen els següents:

-Els contractistes han realitzat, en diversos supòsits, les prestacions de serveis sense cobertura contractual o per mitjà de pròrrogues formalitzades sense cap cobertura legal.

-En els expedients dels procediments negociats que promou l’Ajuntament no s’ha produït una negociació amb els licitadors i la tramitació d’urgència dels expedients de contractació revisats no està prou motivada.

-Quant a la selecció dels adjudicataris, en un expedient s’ha comprovat el següent: no existeixen criteris per a la selecció de les empreses que es convida a negociar; la fórmula de valoració de les ofertes no es recull en els plecs de clàusules administratives; i s’introdueix el criteri de l’experiència de forma poc definida, de manera que es limita l’objectivitat dels procediments de selecció de l’adjudicatari.

-En la tramitació dels contractes menors, s’ha observat la falta d’acreditació de la capacitat d’obrar i l’habilitació professional dels adjudicataris; la signatura errònia dels informes en què es motiva la necessitat dels contractes; la inexistència de la conformitat amb el servei prestat; la publicació incorrecta en el perfil de contractant; i l’absència d’inscripció en el registre de contractes.

Recomanacions

En l’informe de fiscalització es recullen diverses recomanacions amb la finalitat de millorar la gestió economicofinancera de l’Ajuntament d’Aldaia, entre les quals destaquen les següents:

-L’entitat ha de proveir el lloc de treball d’Intervenció amb un funcionari que pertanga a la subescala i categoria corresponent, d’acord amb la normativa vigent, amb la finalitat de normalitzar la situació actual.

-L’Ajuntament ha d’elaborar de manera adequada els pressupostos de cada exercici, amb els documents i annexos que s’hi integren. Tot sempre procurant que s’hi recullen els crèdits suficients per a atendre el compliment de les obligacions que com a màxim es puguen realitzar en l’exercici, amb la finalitat de no haver de recórrer als expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits.

-L’Ajuntament hauria de comptar amb un departament de contractació que centralitze i elabore tots els expedients de contractació, amb la finalitat d’optimitzar els recursos de l’entitat i homogeneïtzar el contingut i procediment d’aquests expedients.

-En els expedients de contractació s’ha de deixar constància que les millores oferides per l’adjudicatari s’han realitzat efectivament en els termes establits en l’oferta de licitació.

-En la tramitació dels contractes menors que formalitze l’Ajuntament s’haurien de sol·licitar, almenys, tres ofertes en tots els supòsits. Al mateix temps, han de motivar-se les circumstàncies que han determinat l’elecció de l’adjudicatari del contracte en cada cas concret.


Per a veure l'informe complet, feu clic ací.


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.