Informes

Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Torrevella. Exercicis 2018 a 2020

València, 30 de març de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament de Torrevella en els exercicis 2018 a 2020. Un treball del qual es desprenen les següents conclusions, seguides una sèrie de recomanacions per a millorar la gestió economicofinancera del consistori auditat.

CONCLUSIONS:

Sobre el compliment de requeriments legals i reglamentaris

Com a resultat del treball efectuat s’han posat de manifest determinats incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, entre els quals destaquen els següents:

 • Durant el treball de fiscalització no s’ha facilitat tota la documentació sol·licitada, ni s’ha prestat la deguda col·laboració, la qual cosa ha dificultat el desenvolupament normal de la fiscalització realitzada.
 • S’han continuat prestant serveis contractats una vegada finalitzat el seu termini màxim de vigència i sense empara contractual, de manera que s’han incomplit les normes de contractació de les administracions públiques.
 • L’Ajuntament no ha remés a la Sindicatura de Comptes la informació relativa a l’exercici del control intern de 2019.
 • Els organismes autònoms de l’Ajuntament no compten amb un inventari específic, de manera que s’ha infringit la normativa vigent.
 • No es té constància que, en els exercicis 2018 i 2019, la intervenció municipal haja remés al Ple, per conducte de la Presidència, la informació referida a l’execució del pressupost i del moviment de la tresoreria.
 • L’Ajuntament no s’ha ajustat als terminis establits en la normativa vigent per a l’aprovació dels pressupostos dels exercicis 2018, 2019 i 2020, i al mateix temps ha incomplit la totalitat dels terminis previstos per a la rendició, publicitat i aprovació del compte general de l’exercici 2019.

Sobre la fiscalització de les subvencions

Com a resultat del treball de fiscalització de les subvencions en l’exercici 2019, s’han posat de manifest els següents incompliments significatius de les normes de subvencions de les entitats locals:

 • Els criteris per a l’atorgament de les subvencions no es recullen en les bases reguladores de la concessió de subvencions, que han de ser aprovades pel Ple de l’entitat local.
 • Ni en les bases reguladores, ni tampoc en les convocatòries de les subvencions, s’han determinat els membres que componen les comissions de valoració encarregades d’avaluar les sol·licituds i proposar els beneficiaris, de manera que s’han infringit els principis de publicitat, transparència, objectivitat i igualtat i no-discriminació en la gestió de les subvencions.
 • La pàgina web de l’Ajuntament no recull la totalitat de les subvencions concedides i no s’esmenten les concedides directament, en contra de la transparència que resulta exigible.

RECOMANACIONS

En l’informe de fiscalització es recullen diverses recomanacions amb la finalitat de millorar la gestió economicofinancera de l’Ajuntament de Torrevella, entre les quals destaquen les següents:

 • El seguiment i control dels projectes de despeses s’ha de realitzar a través del sistema comptable de l’entitat , a fi que s’oferisca una major informació d’aquestes despeses.
 • Es recomana una millora del control sobre els pagaments a justificar i de la regulació d’aquests en les bases d’execució del pressupost, en el sentit d’aclarir l’obligació d’obrir comptes bancaris restringits a nom de l’Ajuntament als quals transferir els fons corresponents als pagaments a justificar.
 • L’Ajuntament ha d’exigir a tots els membres amb capacitat d’influència, directa o indirecta, en la resolució de concessió de les subvencions, una manifestació escrita en la qual declaren l’absència total de conflictes d’interessos que puguen sorgir amb la seua participació en el procediment en general, i amb els beneficiaris especialment.
 • Amb la finalitat de garantir una adequada transparència en el procediment de concessió de subvencions, la publicació en el butlletí oficial de la província de les convocatòries hauria d’incloure la informació relativa a la composició de la comissió que avalua les sol·licituds.
 • Els criteris per a la valoració de les sol·licituds de subvenció haurien de ser en tot cas objectius, evitant la introducció d’aquells criteris que permeten la puntuació de les sol·licituds per mitjà de l’aplicació de judicis de valor per part dels components de la comissió avaluadora.
 • Es recomana que l’Ajuntament exigisca als beneficiaris de les subvencions concedides que en les factures justificatives s’especifique amb el major detall possible el concepte.

Per a vore l'informe complet, feu clic ací

 

NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.