22 novembre 2022 Informes

Informe d’auditoria de compliment en matèria de subvencions de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). Exercici 2021

València, 22 de novembre de 2022.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de l'exercici 2021 del compliment de la legalitat en matèria de subvencions de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el qual destaquen els següents incompliments significatius:

Fiscalització de subvencions

  • La Intervenció General de la Generalitat no ha exercit íntegrament el control financer de subvencions previst en l’article 113 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.
  • L'IVACE (respecte a la línia de l'ajuda nominativa a centres tecnològics) no ha aprovat el pla de control previst en l'article 169.3 de la Llei 1/2015.
  • En relació amb la mateixa línia, no hem pogut verificar que s'haja complit l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que estableix que l'import de les subvencions en cap cas pot ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada.

Recomanacions

Entre les recomanacions efectuades amb la finalitat de millorar la gestió en matèria de subvencions de l'IVACE, destaquem que:

  • Respecte a la planificació estratègica en matèria de subvencions, és necessari un sistema de seguiment i avaluació ex post que es materialitze en informes de seguiment de periodicitat anual. Aquest sistema d'anàlisi hauria de valorar l'èxit o fracàs de les estratègies tenint en compte els resultats dels indicadors plantejats en el pla estratègic de subvencions, que han de mesurar la consecució dels objectius i han de ser definits amb claredat, en termes precisos i mesurables.
  • Les ajudes directes a centres tecnològics formalitzades per mitjà de convenis haurien de finançar projectes d'I+D concrets i articular-se a través del procediment de concurrència competitiva (que és el procediment ordinari de concessió previst en la normativa), tal com fa l'entitat amb les ajudes que persegueixen donar suport a l'execució de projectes d'I+D desenvolupats pels instituts tecnològics en col·laboració amb empreses.

Control formal dels comptes anuals

L'IVACE, com a entitat de dret públic integrada en el sector públic administratiu a què es refereix l'article 3.1.c de la Llei 1/2015, està obligada a aplicar el mateix pla general de comptabilitat que l'Administració de la Generalitat. No obstant això, l'entitat continua aplicant els principis i normes de comptabilitat recollits en el Codi de Comerç i el Pla General de Comptabilitat de l'empresa espanyola, sense que en els comptes anuals hi haja constància de les causes que justifiquen aquesta excepció, de manera que es contravé a la disposició addicional vint-i-huitena de la Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe d’auditoria de compliment en matèria de subvencions de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). Exercici 2021


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.