8 abril 2020 Informes

Informe d’auditoria operativa sobre les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els ajuntaments de més de 10.000 habitants

València, 8 d'abril de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria operativa en matèria mediambiental dels ajuntaments de més de 10.000 habitants durant l’exercici 2017 i fins al mes de maig, inclusivament, de l’exercici 2018. En línies generals, el treball elaborat conclou que existeixen bones intencions, però no estan avalades per fets. Això és, que la majoria dels ajuntaments expressen el seu compromís amb el medi ambient, però l’anàlisi realitzada posa de manifest que l’aposta es queda en una mera declaració d’intencions i el percentatge d’ajuntaments realment compromesos és molt baix.

Aquest treball s’emmarca dins del programa iniciat per la Sindicatura en 2018 de fiscalització de les actuacions locals en matèria mediambiental, que s’ha dut a terme en coordinació amb el Tribunal de Comptes i altres òrgans de control extern.

L’auditoria ha constat de dues fases clarament diferenciades.

La primera fase ha consistit en una anàlisi global de les actuacions i mesures adoptades en matèria mediambiental, així com del seu finançament, dels 97 ajuntaments de més de 10.000 habitants amb què comptava la Comunitat Valenciana l’1 de gener de 2017.

Les actuacions de planificació mediambiental analitzades s’han dut a terme, fonamentalment, a través de tres vies: l’adhesió de les entitats a l’Agenda 21 Local de l’Organització de les Nacions Unides; la realització d’actuacions encaminades a la implantació dels sistemes de gestió mediambiental establits per la Unió Europea; i l’adhesió a xarxes de municipis amb objectius mediambientals.

Agenda 21

La seua implantació requereix que cada municipi elabore el seu propi pla de desenvolupament sostenible.

 • El 73,2% dels ajuntaments es van adherir a l’Agenda 21, entre els quals estan tots els majors de 100.000 habitants.
 • Tan sols el 6,2% de les entitats van finalitzar les actuacions previstes en l’Agenda esmentada (l’Eliana, Elx, Mutxamel, Oliva, el Pilar de la Foradada i Sagunt).

Sistemes de gestió mediambiental (SGM)

La implantació d’un SGM en una entitat suposa el reconeixement oficial del compromís de l’ajuntament respecte del medi ambient i permet que l’organització controle totes les seues activitats, serveis i productes que poden causar algun impacte sobre el medi ambient.

 • Només el 23,7% dels ajuntaments disposa d’un SGM.
 • A penes el 3,1% (Benidorm, Cullera i València) van obtindre la declaració mediambiental de l’SGM, document per mitjà del qual donen a conéixer a totes les parts interessades la informació sobre l’impacte ambiental causat i el comportament ambiental de l’entitat.

Xarxes de municipis amb objectius mediambientals

 • El 68,0% dels 97 ajuntaments es troben integrats en una o més agrupacions creades com a seccions de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies amb objectius comuns en matèria mediambiental.
 • El 43,3% de la mostra es troba adherit també a altres acords o convenis en matèria mediambiental que els permeten avançar cap al desenvolupament sostenible.

Entre els aspectes destacables de les actuacions mediambientals dutes a terme per les entitats després de la planificació realitzada, en execució de les seues polítiques o projectes mediambientals, figuren els següents:

 • El 59,8% de les entitats han aprovat normativa mediambiental específica.
 • El 51,5% dels ajuntaments han dut a terme accions mediambientals en el desenvolupament de la seua activitat pròpia.
 • El 68,0% han realitzat mesures per a sensibilitzar i difondre entre la població hàbits personals i socials dirigits a la defensa i protecció del medi ambient i al manteniment de l’equilibri ecològic.
 • Només un 37,1% de les entitats han desenvolupat actuacions d’inspecció i control per a assegurar el compliment de la normativa i detectar les infraccions de les ordenances vigents.
 • Només el 0,8% de la despesa es destina a la protecció i millora del medi ambient, i la importància de les despeses mediambientals en relació amb el total de despeses del pressupost és baixa.
 • Només el 17,5% dels ajuntaments han concedit ajudes o subvencions per a la protecció i millora del medi ambient.

En la segona fase s’ha efectuat una auditoria operativa sobre quatre àrees específiques d’actuació: contaminació atmosfèrica, contaminació acústica, contaminació lumínica i tractament de residus sòlids urbans. L’abast subjectiu d’aquesta fase s’ha concretat en huit ajuntaments i el criteri de selecció de la mostra ha consistit bàsicament a seleccionar els ajuntaments de més població, per província, i triar també un municipi a l’atzar entre els de menys població.

Per tipus de contaminació, les conclusions són les següents:

 • El grau global de consecució de les mesures analitzades ha sigut del 37,1%.
 • La recollida selectiva de residus és la que presenta més sensibilització, perquè els ajuntaments han arribat a adoptar un 62,5% de mesures analitzades.
 • Contaminació lumínica és l’àrea en què menys mesures han aplicat les entitats seleccionades, amb un grau de consecució de només un 18,8%.

Per entitats, les conclusions són les següents:

 • Cap de les huit entitats seleccionades supera el 50,0% en la realització de les mesures analitzades.
Elx

48,6%

València

48,6%

Alacant

45,7%

Vila-real

42,9%

Castelló de la Plana

34,3%

Torrent

31,4%

Alzira

28,6%

Torrevella

17,1%


Per a veure l’informe complet, feu clic ací.


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.