28 d’agost 2023 Informes

Fiscalització de la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts de 28 de maig de 2023

València, 28 d'agost de 2023.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat la fiscalització de la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts de 28 de maig de 2023, en compliment del que es preveu en l’article 45 de la Llei 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana (LEV).

Els aspectes més importants de la declaració sobre la regularitat de les comptabilitats electorals podem resumir-los com segueix:

Les despeses regulars justificades per les sis formacions polítiques objecte d’aquest informe ascendeixen a 3.129.489 euros i l’import subvencionable, a 2.522.901 euros.

No hem proposat la no adjudicació o la reducció de la subvenció a obtindre de la Generalitat per a cap formació política.

Les despeses pendents de pagament en la data de redacció d’aquest informe ascendeixen a un total de 151.290 euros. Per a aquestes despeses no hem pogut revisar el compliment de l’obligació prevista en l’article 125.3 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG). Aquesta limitació deriva de l’article 45.2 de la Llei Electoral Valenciana (LEV), que estableix que la Sindicatura de Comptes ha de pronunciar-se sobre la regularitat de les comptabilitats electorals abans del 28 d’agost de 2023.

COMPROMÍS i VOX havien comptabilitzat inadequadament la subvenció pública pel resultat electoral. Les dues formacions han modificat adequadament les seues comptabilitatés en fase d’al·legacions.

L’Informe inclou tres conclusions sobre el compliment d’altres requisits de la normativa electoral, que podem resumir com segueix:

VOX. Ha incomplit el termini legal establit per a presentar a la Sindicatura de Comptes la comptabilitat electoral.

Generalitat Valenciana. El pagament de la bestreta de la subvenció per a despeses electorals hauria d’haver-se realitzat entre el 3 de maig de 2023 i el 26 de maig de 2023. No obstant això, la Generalitat va fixar com a termini per al pagament el 9 d’agost de 2023, 75 dies després de finalitzar la campanya electoral. La Generalitat tenia previst com a forma de pagament d’aquestes bestretes el sistema de confirming puntual, que la Sindicatura considera que no hi hauria de ser aplicable, ja que perjudica la raó de ser de la mateixa bestreta, que és la realització de despeses durant la campanya electoral.

Junta Electoral de la Comunitat Valenciana (JECV). No ens consta que haja contestat la reclamació presentada per una formació política en relació amb la forma de pagament de la bestreta electoral.

L’Informe inclou set recomanacions: tres a les formacions polítiques, dues a la Generalitat i dues a les Corts, entre les quals podem destacar:

A les sis formacions polítiques d’aquest informe. Donar major claredat i precisió a la descripció del concepte de les factures de despeses electorals.

A la Generalitat. Modificar el sistema de pagament a les formacions polítiques de la bestreta de la subvenció per a despeses electorals, de manera que puga complir-se la seua funció d’ajudar a finançar la campanya electoral.

A les Corts. Modificar l’apartat dos de l’article 45 de la LEV, que preveu un termini de tres mesos perquè la Sindicatura de Comptes es pronuncie sobre la regularitat de les comptabilitats electorals, a fi d’adaptar-lo al seu article equivalent 134.2 de la LOREG, que preveu un termini de dos-cents dies. Amb això es possibilitarà que la Sindicatura de Comptes puga verificar, en el termini previst per a emetre el seu informe, el compliment de l’obligació establida en l’article 125.3 de la LOREG sobre la disposició dels saldos dels comptes electorals.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Fiscalització de la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts de 28 de maig de 2023


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.