Cronologia del Consell

Primer Consell (1985-1992):

- Síndic major: Excm. Sr. Manuel Girona i Rubio*

- Síndic: Excm. Sr. Vicente Montesinos Julve**

- Síndic: Excm. Sr. Francisco Miguel Gil Pérez

- Secretari general: Il·lm. Sr. Enrique Monlleó Gerardo


*Cessament com a síndic major i com a síndic per renúncia el 22 d'abril de 1991

**Presa de possessió com a síndic major el 7 de maig de 1991

A partir d'aquest moment, el Consell passa a estar format temporalment per sols tres membres fins l’elecció del segon Consell.

 

Segon Consell (1992-1998):

- Síndic major: Excm. Sr. Vicente Montesinos Julve

- Síndic: Excm. Sr. Francisco Miguel Gil Pérez

- Síndic: Excm. Sr. Isidro Antuñano Maruri

- Secretari general: Il·lm. Sr. Enrique Monlleó Gerardo

 

Tercer Consell, primera part (1998-2000):

- Síndic major: Excm. Sr. José Antonio Noguera de Roig

- Síndic: Excm. Sr. Francisco Miguel Gil Pérez*

- Síndic: Excm. Sr. Manuel Girona i Rubio

- Secretari general: Il·lm. Sr. Enrique Monlleó Gerardo

 

*Cessament com a síndic per renúncia el 27 d’abril de 2000,


Tercer Consell, segona part (2000-2004):

- Síndic major: Excm. José Antonio Noguera de Roig*

- Síndic: Excm. Sr. Manuel Girona i Rubio

- Síndic: Excm. Sr. Rafael Vicente Queralt**

- Secretari general: Il·lm. Sr. Enrique Monlleó Gerardo

 

*Decés el 9 de desembre de 2003

**Presa de possessió com a síndic major el 15 de desembre de 2003

A partir d’aquest moment, el tercer Consell passa a estar format temporalment per sols tres membres fins l’elecció del quart Consell.


Quart Consell (2004-2010)

- Síndic major: Excm. Sr. Rafael Vicente Queralt

- Síndica: Excma. Sra. Marcela Miró Pérez

- Síndic: Excm. Sr. Antonio Gregorio Mira-Perceval Pastor

- Secretari general: Il·lm. Sr. Enrique Monlleó Gerardo*

 

*Cessament com a secretari general per jubilació l’1 de gener de 2008. És substituït per la il·lustríssima senyora Mª Fernanda Saiz Gallego, qui pren possessió com a secretària general el 25 de gener de 2008.

 

Cinqué Consell (2010-2016):

- Excm. Sr. Rafael Vicente Queralt

- Excma. Sra. Marcela Miró Pérez

- Excm. Sr. Antonio Gregorio Mira-Perceval Pastor

- Il·lma. Sra. Mª Fernanda Saiz Gallego*


*Cessament com a secretària general per renúncia el 16 de desembre de 2012.

Des del 17 de desembre de 2012 actua com a secretari general accidental el lletrat en cap de la Sindicatura de Comptes, l’il·lustríssim senyor Robert Cortell i Giner.


Sisé Consell, primera part (2016-2018):

- Excm. Sr. Vicent Cucarella i Tormo

- Excma. Sra. Marcela Miró Pérez

- Excm. Sr. Antonio Gregorio Mira-Perceval Pastor

- Il·lm. Sr. Robert Cortell i Giner*


*Continua com a secretari general accidental fins al 28 de febrer de 2018 i és substituït per l’il·lustríssim senyor Lorenzo Vicente Pérez Sarrión l’1 de març de 2018.


Sisé Consell, segona part (2018-actualitat):

- Excm. Sr. Vicent Cucarella i Tormo

- Excma. Sra. Marcela Miró Pérez

- Excm. Sr. Antonio Gregorio Mira-Perceval Pastor

- Il·lm. Sr. Lorenzo Vicente Pérez Sarrión