10 gener 2024 Informes

Auditoria operativa dels menjadors escolars en els centres d’educació primària. Exercici 2022

València, 10 de gener de 2024.- El Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar incloure en els programes anuals d’actuació de 2022 i 2023 l’auditoria operativa dels menjadors escolars en els centres d’educació primària.

L’objectiu de la fiscalització és avaluar en termes d’eficiència, eficàcia i economia la gestió del servei de menjador escolar en els centres d’educació primària de la Comunitat Valenciana. En particular, analitzem si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris s’ha desenvolupat de manera econòmica, eficient i eficaç en l’assoliment dels objectius previstos. En concret, s’han definit els objectius següents, formulats en termes de preguntes:

Objectiu 1: El model implantat a la Comunitat Valenciana garanteix una gestió adequada del servei de menjador i compleix les exigències normatives?

Objectiu 2: Hi ha un sistema adequat de control de la gestió del servei de menjador?

Objectiu 3: El servei de menjador escolar fomenta una alimentació saludable i sostenible?

Objectiu 4: La prestació del servei de menjador escolar beneficia les famílies i els usuaris del servei?

Objectiu 5: La Generalitat Valenciana exerceix algun tipus de control sobre el menjador escolar dels centres concertats?

Entre les conclusions extretes del treball realitzat destaquem les següents:

  • El procediment de contractació instruït per la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació (CEUO) no respecta els principis generals de contractació del sector públic, i ignora aspectes essencials previstos en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. L’incompliment de principis bàsics en la contractació comporta una elevada variabilitat en el cost del menú pagat als proveïdors. D’altra banda, quant al finançament del servei, la CEUO realitza aportacions periòdiques per a les despeses de funcionament del servei i concedeix les beques individuals de menjador. En el primer cas, l’aportació no arriba a cobrir les despeses de funcionament, mentre que l’import de les subvencions supera el cost de l’activitat subvencionada. A conseqüència de tot això, observem una elevada dispersió de resultats econòmics entre els centres docents.
  • La normativa no especifica degudament el sistema de control de la gestió del menjador escolar. La Inspecció d’Educació supervisa el funcionament del menjador, mentre que la Direcció General de Salut Pública (DGSP) revisa la qualitat de l’oferta alimentària dels centres. El compliment de les atribucions dels responsables de la gestió del servei en els centres públics és, en termes generals, adequat, però hi ha algunes debilitats de control intern.
  • El grau d’adequació dels menús dels menjadors escolars a les exigències normatives i a les recomanacions sanitàries és elevat, si bé hi ha marge de millora per a aconseguir menús totalment saludables i sostenibles.
  • El servei de menjador facilita una alimentació sana, la conciliació familiar, l’equitat educativa, la funció pedagògica, la participació i la transparència. Les activitats educatives programades en l’horari de menjador desenvolupen bons hàbits alimentaris, la salut i la higiene, així com habilitats socials, la cultura, l’esport i l’oci. Les ajudes actuen secundant no sols econòmicament les famílies, sinó també proporcionant a l’alumne un espai segur on pot rebre una alimentació equilibrada que contribueix al seu creixement i benestar general. L’Administració ha d’avançar cap a un sistema universal i gratuït per a l’alumnat en risc de pobresa, en què cada xiquet, xiqueta o adolescent tinga oportunitats per al seu benestar i desenvolupament independentment de la situació familiar i les capacitats de la seua llar.
  • Hem de destacar la capacitat limitada de l’Administració autonòmica per a interferir en l’organització i funcionament dels menjadors escolars dels centres concertats. La jurisprudència ha incidit en el diferent marc normatiu aplicable al servei de menjador que ha provocat una limitació a l’abast de la nostra auditoria. No hi ha evidències que la Conselleria haja complit les escasses atribucions de què disposa sobre els menjadors escolars de la xarxa concertada.

Entre les recomanacions que hem inclòs en el nostre informe, la CEUO ha de concloure el disseny d’un procediment que respecte els principis generals de la contractació en el sector públic, garantisca una competència legítima entre els potencials licitadors, facilite l’accés a les petites i mitjanes empreses, fomente la participació de les empreses d’economia social i solidària, permeta aconseguir l’eficiència en la gestió de recursos públics i pondere bones pràctiques de sostenibilitat mediambiental. Aquest procediment ha d’anar precedit d’una modificació de la normativa que regula la gestió econòmica dels centres educatius, que data de 1995 i que no respon als reptes que la modernització de l’Administració exigeix. A més, la CEUO hauria de realitzar una anàlisi econòmica exhaustiva i redissenyar un sistema just de finançament del servei de menjador a fi de garantir que les beques financen únicament el cost subvencionable.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Auditoria operativa dels menjadors escolars en els centres d’educació primària. Exercici 2022


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.