23 octubre 2023 Informes

Auditoria operativa de les ajudes del Pla Resistir Plus. Exercici 2022

València, 23 d'octubre de 2023.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria operativa de les ajudes del Pla Resistir Plus (d’ara en avant, PRP). Aquestes ajudes, previstes en el Reial Decret Llei 5/2021, estan destinades a reforçar la solvència empresarial per mitjà de la reducció de l’endeutament que es va generar a partir de març de 2020 a causa de la pandèmia de la COVID-19.

L’objectiu d’aquesta fiscalització és avaluar si la concessió de les ajudes del PRP s’ha gestionat amb criteris d’eficiència, eficàcia i economia. En concret, hem donat resposta a les preguntes d’auditoria següents:

Objectiu 1. L’actuació subvencionadora està planificada prèviament i adequadament?

Objectiu 2. Les ajudes concedides han contribuït al manteniment de l’activitat dels beneficiaris?

Objectiu 3. L’òrgan concedent ha dissenyat un control efectiu per a verificar la justificació de les ajudes?

Entre les conclusions extretes del treball realitzat destaquem les següents:

  • El PRP, pel seu caràcter excepcional degut a causes sobrevingudes i pel fet de ser una línia aprovada i dissenyada pel Govern d’Espanya, no es va poder planificar prèviament a escala autonòmica. No obstant això, la línia d’ajudes sí que es va incloure en l’actualització del corresponent pla estratègic de subvencions de la Conselleria. Amb tot, considerem que dos aspectes són susceptibles de millora en l’etapa de planificació de les ajudes: d’una banda, la inexistència d’una anàlisi prèvia de la situació de partida i la situació a la qual es desitja arribar amb la intervenció dissenyada i, d’altra banda, les debilitats del sistema de seguiment previst en el pla estratègic.
  • L’objectiu genèric d’aquesta intervenció pública és propiciar el manteniment de l’activitat dels beneficiaris, per mitjà d’ajudes directes a autònoms i empreses per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat. El treball que hem realitzat no conté les característiques pròpies d’un procés d’avaluació de política pública i no ens permet obtindre una seguretat raonable sobre la relació causa-efecte entre la implantació de l’ajuda i el seu resultat en les variables objectiu. Hem realitzat una anàlisi comparativa de les variacions percentuals de certes variables relacionades amb l’activitat econòmica, distingint entre la realitat del grup de sol·licitants que han rebut les ajudes davant de la realitat del grup de sol·licitants que no les han rebudes. Si bé hi ha factors exògens a la intervenció pública que no estan degudament aïllats en la nostra anàlisi, considerem que hi ha indicis per a pensar que les ajudes han contribuït positivament al manteniment de l’activitat dels beneficiaris.
  • La comprovació que les ajudes atorgades han sigut realment aplicades per part dels beneficiaris a l’objecte per al qual es van dissenyar és una fase fonamental en la gestió de les ajudes, tant pel compliment de la normativa corresponent com per a aconseguir l’impacte esperat amb la intervenció. L’òrgan concedent de les ajudes ha previst un pla de control específic per a la verificació de les ajudes i ha realitzat les comprovacions sobre una mostra d’expedients, en què ha detectat un elevat nombre d’incidències.

Entre les recomanacions que hem inclòs en el nostre informe, cal esmentar que l’Administració ha de concretar la situació a la qual es desitja arribar amb la concessió de qualsevol ajuda i dissenyar un adequat sistema de seguiment i avaluació dels resultats perseguits amb la intervenció pública. També és recomanable que l’òrgan concedent de les ajudes del PRP revise un major nombre d’expedients l’import concedit dels quals siga inferior a 60.000 euros, atesa l’elevada proporció d’incidències detectades entre els expedients inicialment inclosos en el pla de control.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Auditoria operativa de les ajudes del Pla Resistir Plus. Exercici 2022


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.