10 September 2020 Informes

Auditoria operativa de la xarxa de centres públics i privats concertats del sistema per a l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència a la Comunitat Valenciana. Programa pressupostari 313.60. Exercicis 2016-2018

València, 10 de setembre de 2020. La Sindicatura de Comptes ha publicat l’informe d’auditoria operativa del programa pressupostari 313.60, relatiu a la gestió de centres i programa de persones majors en els exercicis 2016 a 2018. Aquesta gestió la duu a terme la Direcció General de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, per mitjà del Servei d’Envelliment Actiu i Centres de la Vicepresidència i de la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives.

L’abast d’aquesta auditoria s’ha centrat a avaluar amb criteris d’auditoria operativa la gestió del procediment d’assignació de places en els centres residencials, així com de la prestació d’atenció residencial del Servei d’Envelliment Actiu i Centres. Quant a l’àmbit temporal analitzat, comprén la situació a 31 de desembre de 2018. Per tant, és una “foto” en aquesta data i no s’han analitzat els fets esdevinguts amb posterioritat.

En moments com el que estem vivint actualment ens adonem de la importància que l’Administració pública garantisca un servei residencial de qualitat per a assegurar l’assistència als nostres majors. En aquest sentit, l’informe pot coadjuvar a millorar-lo en aquells aspectes que així ho requerisquen i ser útil a les administracions públiques a fi que proveïsquen del major nombre de places possible la xarxa de centres residencials públics i privats concertats i garantir així una qualitat del servei adequada per a assegurar una bona atenció i un tracte digne als majors, amb una especial atenció als aspectes sociosanitaris.

A continuació trobareu un resum de les conclusions i de les recomanacions de la Sindicatura de Comptes incloses en aquesta auditoria operativa, seguides d’una infografia que agrupa les dades més significatives.

Us recordem que aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet ací per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.

  • CONCLUSIONS

En relació amb l’oferta de recursos públics

A 31 de desembre de 2018, la xarxa estava integrada per 198 centres amb un total d’11.742 places, de les quals 3.886 pertanyien a centres de titularitat pública, 5.038 a places concertades en centres de titularitat privada i 2.818 a places municipals i d’institucions sense ànim de lucre subvencionades per la Conselleria. Cal assenyalar que la Comunitat Valenciana està per davall de la mitjana nacional en tots els serveis assistencials, encara que ha millorat substancialment en els anys 2017 i 2018, fonamentalment en la prestació més estesa: la prestació econòmica per atencions familiars.

L’informe posa de manifest que en la data indicada havia finalitzat el termini fixat en els contractes amb sis centres privats concertats amb 225 places i nou contractes de gestió integral amb 782 places. Els nou contractes de gestió integral es van formalitzar amb terminis de duració inferiors a un any, encara que continuaven executant-se sense contracte vigent en la data del treball de la Sindicatura.

Pel que fa al cost mitjà per plaça i dia, en els exercicis 2016, 2017 i 2018 va ascendir a 58,2, 56,8 i 56,4 euros respectivament. D’acord amb l’estimació realitzada, el cost corrent per plaça i dia dels centres de gestió directa és significativament superior al cost mitjà de les altres modalitats de gestió. En concret, un 40,5% i un 53,7% superiors respecte al cost mitjà de les places concertades en els centres privats, i un 22,6% i un 28,9% superiors al cost corrent mitjà dels centres de titularitat de la Generalitat però de gestió indirecta o integral per al període 2016-2017. 

L’auditoria també indica que els requisits d’infraestructures d’alguns centres no exigeixen el seu ús hospitalari perquè es van establir d’acord amb el que disposava l’Ordre de 9 d’abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social. El Decret 59/2019, de 12 d’abril, del Consell, d’ordenació del sistema públic valencià de serveis socials, també entén acreditats els centres autoritzats amb la legislació anterior, per la qual cosa no dona solució al compliment efectiu dels requisits estructurals mínims establits en la legislació actual.

En relació amb el procediment d’assignació de places en centres d’atenció residencial

En el procediment d’assignació de places per a persones en situació de dependència, l’auditoria constata que el termini mitjà estimat des de la sol·licitud de preferència del servei d’atenció residencial fins a l’emissió de la resolució del Programa Individual d’Atenció (PIA) és de 283 dies i el termini des de la resolució del PIA fins a l’ingrés en el centre residencial és de set dies. La dilació en els terminis es produeix fonamentalment per la falta de places disponibles, ja que no és possible aprovar el PIA abans que hi haja una vacant en un dels tres centres sol·licitats.

El treball realitzat per la Sindicatura posa de manifest un increment del 40,3% de les persones en llista d’espera del procediment de dependència durant el període comprés entre desembre de 2017 i desembre de 2018. Cal assenyalar en aquest sentit que el nombre de places disponibles en els centres residencials es va incrementar en aquest període en un 3,2%, i que al desembre de 2018 el nivell d’ocupació de les residències era del 87,7%. L’increment en la llista d’espera podria ser degut fonamentalment a un augment del nombre de persones amb reconeixement d’un grau de dependència II i III que hagueren sol·licitat el seu ingrés en un centre residencial.

L’auditoria també estima l’esforç econòmic necessari per part de la Generalitat Valenciana per a eliminar la llista d’espera a 31 de desembre de 2018 en 52,1 milions d’euros. A aquesta suma caldria afegir, a més, l’import derivat de la construcció i dotació de les residències necessàries en gestió directa i indirecta.

En relació amb la qualitat del servei d’atenció residencial

Del treball realitzat per l’ens fiscalitzador s’esdevé que les ràtios de personal d’atenció directa per usuari són majors en els centres de gestió directa. També es conclou que les ràtios mínimes de personal d’atenció directa no es consideren suficients per a proporcionar un servei de qualitat a les persones ateses, considerant que el 77,1% dels usuaris, sense tindre en compte els dels centres de gestió directa, tenen un grau de dependència II i III, la qual cosa implica uns perfils molt difícils d’atendre adequadament amb les ràtios de personal establides.

L’auditoria també posa de manifest que els centres de gestió indirecta o integral, privats concertats i d’institucions sense ànim de lucre fan més èmfasi en els aspectes destinats a regular i implantar normes i protocols per a millorar i estandarditzar els processos relacionats amb la qualitat del servei que els centres de gestió directa i municipal. I afegeix que en la data de realització d’aquesta auditoria operativa no s’havien dissenyat indicadors per a avaluar la qualitat de l’atenció residencial. No obstant això, la Conselleria ha indicat que la carta de serveis de les residències de persones majors, que ha rebut l’informe favorable el 19 de setembre de 2019 de la Inspecció de Serveis, recull set indicadors per a avaluar alguns aspectes orientats a aquest objectiu.

Pel que fa als indicadors d’atenció sanitària, el treball de la Sindicatura conclou que no presenten variacions significatives entre les diverses modalitats de gestió dels centres residencials.

Quant als incompliments, l’auditoria indica que en els anys 2017 i 2018, el Servei d’Inspecció i Acreditació de la Conselleria va inspeccionar 102 centres i va detectar 473 incompliments. Els més nombrosos fan referència a la normativa contraincendis, seguits dels referits a l’estat de les infraestructures. Proporcionalment a les places inspeccionades, els centres amb major percentatge d’incompliments són els centres d’institucions sense ànim de lucre. En qualsevol cas, el treball conclou que el percentatge de denúncies no ha sigut significatiu, i que és la modalitat de gestió privada concertada la que va rebre un nombre major de denúncies en relació amb el nombre de places, seguida dels centres de gestió indirecta o integral.

  • RECOMANACIONS

Com sempre, la Sindicatura de Comptes ha efectuat una sèrie de recomanacions que considera necessàries per a millorar la gestió de centres i programa de persones majors. Aquestes passen, primer que tot, per la realització prèvia de les anàlisis i avaluacions pertinents que prevegen les ràtios i indicadors que servisquen per a prendre les decisions més adequades per a l’eficiència i eficàcia en la utilització dels recursos públics en matèria de dependència. També ha recomanat que s’agilitze la tramitació dels contractes de places de gestió integral o indirecta i privades per a minimitzar la incertesa de les empreses gestores dels centres quant als terminis indeterminats d’execució i en ocasions sense el suport contractual pertinent.

Una altra de les observacions és la dedicada als sistemes informàtics actuals de gestió d’expedients relatius als tràmits de les prestacions a la dependència, els quals, segons l’ens fiscalitzador, haurien de millorar-se de manera que puguen aportar al personal de la Conselleria la informació necessària. Pel que fa a les infraestructures, les de tots els centres residencials haurien d’adaptar-se progressivament als requisits i estàndards de qualitat exigits per la normativa actual per a dur a terme una gestió més eficient.

Respecte a les incidències que es deriven de la gestió del personal dels centres de gestió directa relacionades amb la cobertura de places vacants, gestió de vacances, baixes i dies festius etc., la Sindicatura indica que la Conselleria ha de solucionar-les per a evitar que es produïsquen disfuncions que influïsquen en la qualitat del servei que s’ha de prestar als usuaris. Així mateix, hauria de promoure polítiques d’organització de personal i bones pràctiques, plans de formació específics, etc.

 Finalment, la Sindicatura comparteix plenament una de les conclusions-recomanacions que el Defensor del Poble detalla en el seu informe anual de 2019, referent als centres residencials i que transcrivim a continuació: “Un model de residències pròpiament sociosanitari, amb atenció mèdica i d’infermeria més àmplia i extensa, a Espanya no està regulat ni ha sigut així organitzat de manera general per a tot el sistema. Seria útil estudiar-ne la viabilitat i conveniència”.

  • INFOGRAFÍA RESUM