11 April 2024 Informes

Auditoria del control intern en el procés per a la gestió dels pagaments de l'Ajuntament de València i del sistema d'informació SEDA. Situació a 31 de desembre de 2023

València, 11 d'abril de 2024.- La Sindicatura de Comptes ha revisat els sistemes d’informació que donen suport a la gestió de la tresoreria de l’Ajuntament de València amb el nou sistema d’informació denominat SEDA, que es va implantar en 2022.

Els treballs d’aquest informe s’han centrat en els controls de processament de la informació (CPI) implantats en l’àrea de la Tresoreria en l’exercici 2023 i específicament en la gestió dels pagaments, per les raons següents:

a)   És una àrea molt significativa, amb un volum de pagaments de 1.036 milions d’euros en 2023.

b)   Amb caràcter general, l’àrea de tresoreria és de risc inherent alt, ja que l’actiu que es protegeix és els diners, que és la principal motivació per a realitzar fraus, tant externs com interns, incloent-hi els ciberdelictes.

c)    Els CPI han de garantir la completesa, exactitud, validesa i legalitat dels registres comptables derivats de les transaccions de pagament. Per tant, la seua auditoria, combinada amb l’auditoria dels CGTI, proporciona confiança pel que fa a si compleixen o no el seu objectiu.

d)   En ser SEDA una nova aplicació informàtica de gran complexitat tècnica implementada en 2022, resulta aconsellable revisar la configuració dels CPI i el seu correcte funcionament.[1]


La conclusió general que hem obtingut com a resultat de l’auditoria realitzada és que els controls de processament de la informació relacionats amb la gestió dels pagaments de l’Ajuntament garanteixen raonablement la completesa, exactitud, validesa i legalitat de les transaccions.

Basem la nostra conclusió en els resultats de la revisió de 21 controls existents en la gestió dels pagaments de l’Ajuntament, tant els automatitzats en l’aplicació SEDA com a través de procediments manuals, que hem considerat rellevants.

Hem avaluat tant el disseny dels controls com la seua implementació i eficàcia operativa, i els resultats es resumeixen en el quadre següent:


Eficàcia dels controls

Total
 controls revisats

Efectius

Bastant efectius

Poc efectius

No efectius

13

8

0

0

21

Encara que la conclusió general sobre els controls del procés de gestió dels pagaments és bona, hem tingut l’oportunitat de detectar algunes àrees de millora que es descriuen detalladament en l’informe. Només hi ha una recomanació que atén un risc que hem valorat com a mitjà, les altres quatre recomanacions atenen riscos valorats com a baixos, i no hem valorat cap deficiència com de risc alt. Aquella recomanació és:

  • Reduir el nombre de persones amb permisos d’accés a les carpetes de les interfícies de SEDA amb el sistema d’intercanvi de fitxers bancaris i amb altres aplicacions per a la gestió de tresoreria, de manera que només hi puguen accedir aquelles que ho necessiten per a fer les tasques que tenen assignades, aplicant d’aquesta manera el principi de mínims privilegis.


[1] La Sindicatura de Comptes va elaborar i va publicar l’informe d’auditoria de ciberseguretat i dels controls generals de tecnologies de la informació del nou sistema, en el qual es descrivia la situació d’aquests controls a 30 de setembre de 2023 (Auditoria de ciberseguretat i dels controls generals de tecnologies de la informació del nou sistema SEDA de l’Ajuntament de València). En l’informe esmentat es concloïa que aquests controls tenen un nivell de maduresa del 67,2% i, encara que han de millorar, aporten un grau raonable de fiabilitat respecte al bon funcionament dels CPI relacionats amb la gestió de la tresoreria.

 

Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Auditoria del control intern en el procés per a la gestió dels pagaments de l'Ajuntament de València i del sistema d'informació SEDA. Situació a 31 de desembre de 2023


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.