6 September 2023 Informes

Auditoria de la gestió del projecte NEFIS

Implantació del nou sistema economicofinancer de la Generalitat Valenciana:
un projecte necessari i inajornable

València, 6 de setembre de 2023.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria de la gestió del projecte NEFIS, el nou sistema de gestió economicofinancera de la Generalitat Valenciana. NEFIS té com a objectiu principal donar suport a la gestió economicofinancera de la Generalitat i els seus organismes autònoms. Es la principal iniciativa emmarcada en el procés de transformació digital que la Generalitat Valenciana du a terme en aquests moments per a adaptar-se a un entorn d’administració electrònica avançada.

Alguns dels objectius principals d’aquest projecte són la centralització dels sistemes d’informació de les àrees economicofinanceres i la seua integració en una mateixa plataforma, implantar el concepte de dada única en lloc d’un sistema fragmentat basat en sitges d’informació aïllades i estandarditzar els procediments de gestió econòmica actualment heterogenis en diversos aspectes. Tot això amb la finalitat de disposar de millor informació per a la presa de decisions i aconseguir una major eficiència en l’assignació dels recursos públics.


Dades rellevants del projectePer què realitzem aquesta auditoria

El Pla Estratègic 2019-2022 de la Sindicatura de Comptes inclou la digitalització del sector públic valencià i la transformació digital de l’Administració com un dels quatre elements o tendències fonamentals que ha de considerar la Sindicatura en la seua activitat fiscalitzadora i com una de les àrees prioritàries d’actuació.

El nou sistema suposarà un canvi modernitzador radical de les aplicacions de gestió econòmica i pressupostària de la Generalitat, amb un important impacte no sols per a la seua gestió econòmica, sinó també per a les tasques fiscalitzadores que realitza la Sindicatura de Comptes.

La gestió i implantació d’un projecte d’aquestes característiques no està exempta de riscos molt importants que, en el pitjor dels casos, poden desembocar en el fracàs i abandó del projecte, amb importants pèrdues econòmiques, de temps i especialment d’oportunitat per al conjunt de la Generalitat.

El projecte NEFIS és massa important per a fracassar, per això la seua gestió ha de realitzar-se d’acord amb bones pràctiques en la matèria i aquesta auditoria té com a objectiu principal verificar que s’està duent a terme d’aquesta manera.

Per aquestes raons, la Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria de la gestió del projecte NEFIS.


Conclusió general

El projecte NEFIS és el projecte de transformació digital de la gestió econòmica més important posat en marxa en els últims 20 anys per la Generalitat, és una iniciativa necessària i està completament justificada. Els seus objectius han sigut molt ambiciosos, concordes amb les necessitats reals i urgents de la Generalitat, però poc realistes, i això, conjugat amb l’impacte de factors exògens com el confinament per la COVID-19 i amb l’elevada complexitat del projecte, ha derivat en un augment del cost i dels terminis d’execució previstos.

Una part important de l’èxit o del fracàs d’un projecte TI complex és la definició d’un sistema de governança que permeta que tot aquest tipus d’innovacions puga acabar en bon port. En aquest sentit, hem observat que la governança del projecte en el nivell de gestió operativa, el seguiment realitzat i el tractament dels requeriments de seguretat són àmbits que constitueixen punts forts de la gestió realitzada i estan contribuint perquè el projecte arribe a bon port.

Per contra, la governança a nivell estratègic i la gestió de riscos, aspectes crítics del projecte, han suposat una debilitat molt significativa. La comunicació a les parts interessades també hem d’assenyalar-la com a àrea de millora per a la fase final del projecte, a pesar dels esforços realitzats en l’àrea de formació.

Atés que la seua implantació reeixida no està encara garantida, la Direcció del projecte i el Consell han d’actuar decididament sobre les debilitats identificades per a reduir els riscos a nivells acceptables i allunyar les probabilitats de fracàs d’un projecte tan important i necessari per al futur de l’Administració de la Generalitat.


Recomanacions

Com a resultat del treball realitzat hem efectuat 11 recomanacions tendents a esmenar les deficiències observades, que poden contribuir al bon fi del projecte i millorar els procediments de gestió de projectes TI.

En la principal d’aquestes recomanacions, que es refereix a la continuïtat del projecte, indiquem que, atés que es tracta d’un projecte estratègic i de futur per al conjunt de la Generalitat, des del Consell s’ha de prioritzar la seua continuïtat i l’esmena de les deficiències assenyalades en l’informe a fi de complir l’objectiu d’elaborar amb NEFIS el pressupost de 2024 i iniciar l’execució pressupostària l’1 de gener de 2024. Les conseqüències negatives d’un fracàs tardarien anys a ser reconduïdes, sense esmentar els danys reputacionals d’un segon fracàs en el que va de segle per a renovar el sistema comptable de la Generalitat.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Auditoria de la gestió del projecte NEFIS


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.