21 gener 2021 Corporatiu

Reunió de la Comissió de Coordinació de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes i els Òrgans Autonòmics de Control Extern

  • Es va examinar l'avanç de les fiscalitzacions que es realitzen conjuntament sobre l'aplicació per les Comunitats Autònomes de la Llei de Dependència i sobre la implantació de la comptabilitat analítica en les universitats públiques.
  • Es va destacar la rellevància actual i futura del control extern en l'àmbit autonòmic per a fiscalitzar la distribució i l'ús dels fons europeus i dels recursos públics destinats a pal·liar els efectes de la pandèmia de COVID-19.
  • Es va acordar continuar mantenint els contactes a fi de coordinar les actuacions i adoptar criteris comuns en les fiscalitzacions desenvolupades, particularment en les relacionades amb els efectes de la pandèmia de COVID-19.

València, 21 de gener de 2021.- Dimarts passat, 19 de gener, es va celebrar, mitjançant videoconferència, la reunió de la Comissió de Coordinació de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes i els Òrgans autonòmics de Control Extern (OCEX), a fi d'analitzar el desenvolupament de les fiscalitzacions que s'estan realitzant de manera conjunta i establir pautes de col·laboració per a les actuacions fiscalitzadores que s'aborden en els futurs programes de totes les institucions de control extern en l'àmbit autonòmic.

La sessió, presidida pel Conseller de Comptes del Departament de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes, Ángel Algarra,  va comptar amb la participació de la síndica Marcela Miró, qui va debatre les propostes analitzades juntament amb els representants de la resta dels OCEX.

En la reunió es va examinar l'avanç dels treballs que actualment s'estan efectuant en col·laboració relatius a la fiscalització de l'aplicació per les Comunitats Autònomes de la Llei de Dependència, així com a la fiscalització de la implantació de la comptabilitat analítica en les universitats públiques, que es plasmaran en uns informes que reflectisquen els resultats comuns a tot l'àmbit autonòmic amb la finalitat d'identificar febleses i oferir recomanacions que ajuden a millorar la gestió de les entitats fiscalitzades.

Així mateix, es van analitzar les iniciatives fiscalitzadores que cada institució pretén abordar l'any 2021, moltes de les quals tenen com a punt comú la seua referència a la gestió economicofinancera de la pandemia de COVID-19, sense perjudici de destacar que l'anàlisi de les mesures per a afrontar els aspectes sanitaris, econòmics i socials de la crisi continuarà en els anys següents, donada la seua repercussió a mitjà i llarg termini.

En relació amb això, es van exposar les diferents fiscalitzacions que s'han inclòs o s'espera incloure en els respectius programes anuals de cada institució relacionats amb la gestió de la pandèmia de COVID-19, en diferents àmbits com: la contractació pública, les subvencions i ajudes o la contractació de personal, es va convindre a continuar mantenint els contactes a fi de coordinar les actuacions i adoptar criteris comuns en les fiscalitzacions desenvolupades.

La Comissió ha reflectit novament el compromís de col·laboració de totes les institucions participants, posant de manifest la importància del control extern per a verificar l'adequada gestió de l'activitat economicofinancera en l'àmbit públic i la seua rellevància actual i futura a l'hora de fiscalitzar en particular la distribució i l'ús dels fons europeus i dels recursos públics destinats a pal·liar els efectes de la pandèmia. Igualment, ha posat en relleu la necessitat d'impulsar el treball en comú amb la finalitat d'homogeneïtzar els criteris i les actuacions empreses, i contribuir d'aquesta manera a la millora dels procediments i sistemes que permeten un control més exigent i efectiu del sector públic autonòmic.