El Consell de Personal de la Sindicatura de Comptes, constituït després de la celebració de les últimes eleccions sindicals al novembre de l’any 2015, està format per 5 membres, amb la representació següent:

  • 2 membres en representació del sindicat CSIF.
  • 1 membre en representació del sindicat CCOO.
  • 1 membre en representació del sindicat UGT.
  • 1 membre en representació del sindicat STAS.

D'acord amb el que estableix l’article 41 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, els membres de les juntes de personal, com a representants legals dels funcionaris, disposen en l’exercici de la seua funció representativa d’un crèdit de 15 hores mensuals dins de la jornada de treball i retribuïdes com de treball efectiu.


 València, 4 de gener de 2016