Informe control intern Carcaixent
Informes

Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Carcaixent. Exercicis 2017-2019

València, 3 de març de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització a l’Ajuntament de Carcaixent consistent en una revisió del seu control intern durant els exercicis 2017 a 2019 (primer trimestre).

El treball elaborat ha posat de manifest un total de 52 deficiències significatives, de les quals 17 es refereixen a l’entorn tecnològic. Entre aquestes destaca que l’entitat no s’ha adaptat íntegrament a la Llei de Transparència i que la comptabilització dels drets reconeguts no s’ajusta en tots els casos als principis comptables públics.

A l’informe s’evidencia també que el pressupost en vigor en els exercicis 2016 i 2017 és el prorrogat de 2015. A més, s’han incomplit terminis de rendició de comptes a la Sindicatura i d’aprovació de les liquidacions de pressupostos. Altres incompliments referits són la justificació fora de termini de subvencions, de pagaments a justificar i de bestretes de caixa fixa. Per últim, s’observa que l’inventari no està actualitzat ni s’ha comprovat en renovar-se la corporació.

D’acord amb la valoració efectuada per la Sindicatura de Comptes, l’Ajuntament de Carcaixent ha obtingut 31.020 punts, que representen un 62,0% de la puntuació màxima possible, que s’ha fixat en 50.000 punts. En el gràfic següent es mostra el percentatge obtingut en les diferents àrees en les quals s’ha efectuat la revisió del control intern.

Gràfic.       Percentatge de la puntuació per àrees sobre el total possible

  

 La Sindicatura de Comptes ha efectuat sis recomanacions a l’Ajuntament de Carcaixent: elaborar un organigrama actualitzat de l’entitat i manuals de funcions de les diferents unitats administratives; realitzar arquejos de fons trimestrals; millorar la comptabilització de les operacions; elaborar un pla d’inversions; efectuar una segregació de funcions entre intervenció i gestió; i portar a la pràctica una sèrie de mesures per a millorar la seguretat i l’eficàcia de l’entorn tecnològic.


Per a veure l'informe complet, feu click ací.


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.