15 octubre 2020 Informes

Informe de fiscalització del Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA. Exercici 2019

València, 15 d'octubre de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de l’exercici 2019 del Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA (CMPE), en el qual destaquen les conclusions i recomanacions que figuren a continuació.

Control formal dels comptes anuals

Entre altres, s’han posat de manifest les circumstàncies següents que interessa ressaltar:

El CMPE ha formulat i aprovat els comptes anuals de l’exercici 2019 amb posterioritat al termini establit amb caràcter general, sense que s’informe d’aquesta qüestió en l’apartat de fets posteriors de la memòria dels comptes anuals.

El patrimoni net del CMPE és inferior a la meitat del seu capital social al tancament de l’exercici 2019, per la qual cosa es troba en situació de desequilibri patrimonial i causa de dissolució i, com s’assenyala en la nota 2.de la memòria, haurà de realitzar en 2020 l’operació societària corresponent per a restablir l’equilibri patrimonial.

En la nota 6 “Immobilitzat material”, de la memòria dels comptes anuals, s’informa que els terrenys sobre els quals s’ha construït el circuit de velocitat són propietat de la Generalitat, sense que s’haja formalitzat cap cessió sobre aquest tema, i que els accessos i terrenys adjacents al circuit són propietat de CMPE. En aquest context, no s’han comptabilitzat correctament aquests actius, ni s’ha pogut estimar la vida útil de les inversions realitzades en aquests terrenys.

Fiscalització de la contractació

S’han detectat diversos incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de la contractació, entre els quals cal destacar els següents:

S’han observat contractes licitats durant l’exercici 2019 que ja ho van ser en exercicis anteriors per igual concepte, imports similars i a vegades adjudicats als mateixos licitadors, que són de caràcter recurrent. En aquests supòsits el CMPE no programa la seua activitat de contractació, ni tampoc preveu el valor estimat dels contractes, per la qual cosa resulta molt difícil justificar que no se n’està alterant l’objecte i que no s’està fent amb la intenció d’evitar l’aplicació de les regles generals de contractació.

S’ha comprovat que quatre expedients s’han tramitat amb caràcter d’urgència, a pesar que es tracta de prestacions que tenen caràcter periòdic anual i són perfectament previsibles, per la qual cosa no està justificat que es tramiten per aquest procediment. En aquests supòsits, a causa de la reducció dels terminis de tramitació, es pot reduir significativament la competència, així com la presentació de proposicions adequades.

En tres expedients s’estableix una condició especial d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre, que es qualifica d’essencial, sense que en cap cas hi haja constància expressa en els expedients que s’haja fet cap comprovació sobre el compliment d’aquesta condició especial.

En un contracte formalitzat en 2015 i en vigor en 2019, s’ha prestat el servei sense cobertura contractual durant dos anys, ja que no es va subscriure la pròrroga una vegada finalitzat el període inicial de dos anys, sinó que es va fer per consentiment tàcit de les parts i en contra de la voluntat de l’adjudicatari i del que s’estableix en el contracte original.

Recomanacions

En l’Informe de fiscalització es recullen diverses recomanacions amb la finalitat de millorar la gestió economicofinancera del CMPE i cal destacar les següents:

El CMPE hauria de promoure que els documents dels expedients de contractació foren signats electrònicament, amb la finalitat d’expressar la identitat de les persones que signen cada un, els càrrecs que ocupen, així com la data en la qual s’efectua la signatura.

Cal que el CMPE reorganitze el departament de contractació, introduint-hi mecanismes de control intern, amb la finalitat de garantir que en la tramitació dels expedients de contractació futurs no es produïsquen els incompliments de la normativa vigent que es posen de manifest en els informes de la Sindicatura de Comptes.

És necessari que el CMPE arxive tota la informació relativa a cada contracte, incloent-hi els menors, en un expedient electrònic ordenat, complet i amb un índex, de manera que es facilite l’accés a l’expedient i la seua revisió.

El CMPE ha de verificar que els empresaris proposats per les meses de contractació compleixen els criteris per a acreditar la solvència tècnica, la solvència econòmica i financera, així com el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, amb la finalitat de garantir que no estiguen incursos en una prohibició de contractar.

Es recomana conferir a les meses de contractació un caràcter estrictament tècnic, dotant als membres de la mesa de contractació de l’adequada formació per a dur a terme les funcions assignades, així com respectar els càrrecs establits per a les meses, en virtut dels acords del consell d’administració del CMPE.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la labor als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem la seua lectura per a conéixer el vertader abast del treball realitzat.