9 juliol 2021 Informes

Informe d'auditoria de l'endeutament financer de l'Ajuntament de València. Exercicis 2018 i 2019

València, 9 de juliol de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria financera dels epígrafs d’endeutament financer inclosos en els comptes anuals dels exercicis 2018 i 2019 de l’Ajuntament de València. En combinació amb aquesta auditoria financera, ha dut a terme un control formal de la rendició dels comptes anuals dels exercicis 2018 i 2019, a fi de comprovar que la formalització, aprovació i rendició són les adequades. Com a resultat del treball realitzat, ha emès una opinió amb una sèrie d'excepcions i recomanacions.

En opinió de l'ens fiscalitzador, excepte pels efectes i els possibles efectes de les qüestions descrites en la secció 2, “Fonaments de l’opinió amb excepcions”, els epígrafs d’endeutament financer dels comptes anuals adjunts expressen, en els aspectes significatius, la imatge fidel de la situació financera de l’Ajuntament de València a 31 de desembre de 2018 i 31 de desembre de 2019, i de les despeses financeres corresponents als exercicis anuals acabats en aquestes dates, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables i pressupostaris que conté. 

En l’apèndix 3 d’aquest informe, la lectura del qual recomanem en la seua totalitat, s’inclouen observacions addicionals sobre l’auditoria realitzada i hi figuren els quadres que s'esmenten en la secció 2 de l'informe.

Pel que fa a les excepcions realitzades per l'ens fiscalitzador, destaquen les següents:

Exercici 2018

  1. Les xifres d’endeutament financer que es mostren en els diversos estats comptables dels comptes anuals de l’exercici 2018 mostren determinades diferències que la Sindicatura no ha pogut conciliar per no haver obtingut la informació suficient de l’Ajuntament. Les diferències més importants són:

     -L’endeutament financer a curt termini del balanç ascendeix a 83.029.923 euros, mentre que en la memòria

       figura per 96.115.190 euros.

    -En la memòria els passius financers totalitzen 563.388.125 euros, mentre que en l’annex 3 dels comptes

      anuals figuren per 524.438.733 euros.

  1. Les fiances i depòsits ascendeixen a 22.084.862 euros. L’Ajuntament no ha facilitat a l'ens fiscalitzador els acords dels òrgans municipals de tota la mostra seleccionada.
  2. Els interessos amb entitats de crèdit reflectits en el compte de resultats han ascendit a 1.533.272 euros, que no coincideixen amb els consignats en l’annex 3 per 1.368.231 euros. L’Ajuntament no ha explicat a la Sindicatura aquesta diferència.
  3. La liquidació del pressupost del capítol 3, “Despeses financeres”, mostra obligacions reconegudes per import de 10.400.801 euros, que no coincideix amb els 10.125.748 euros que figuren comptabilitzats en el compte del resultat economicopatrimonial. L’Ajuntament no ha explicat aquesta diferència.
  4. Per la seua banda, en el capítol 9, “Passius financers”, figuren obligacions reconegudes per 314.635.179 euros, que no coincideixen amb els 359.571.552 euros d’amortitzacions de l’annex 3. L’Ajuntament tampoc ha conciliat aquesta diferència.
  5. La memòria dels comptes anuals de 2018 no inclou informació sobre la situació de l’aval concedit al Levante, UD, per import de 4.000.000 d’euros.

Exercici 2019

  1. Igual que en l’exercici 2018, les xifres d’endeutament financer que es mostren en els diversos estats comptables dels comptes anuals de l’exercici 2019 mostren determinades diferències que no s'han pogut conciliar per no haver obtingut la informació suficient de l’Ajuntament.
  2. Respecte a les fiances i depòsits, que s’elevaven a 31 de desembre de 2019 a 19.701.284 euros, l’Ajuntament tampoc ha facilitat a la Sindicatura tota la documentació acreditativa de la mostra revisada.

Control formal de la rendició de comptes

L'informe també recull els aspectes més significatius relacionats amb la revisió de l’adequada formalització, aprovació i rendició dels comptes anuals de l’Ajuntament de València dels exercicis 2018 i 2019, realitzada amb l’abast que es descriu en l’apèndix 4 d’aquest informe. Entre ells destaca que la memòria de 2019 no conté informació sobre els efectes que la COVID-19 puga tindre sobre el funcionament i activitat de l’Ajuntament. L’Ajuntament tampoc ha facilitat cap informació sobre aquesta qüestió.

Recomanacions

Com a resultat de l’auditoria realitzada, la Sindicatura considera que els responsables de l’Ajuntament de València haurien d’adoptar les mesures necessàries per a atendre les recomanacions següents:

  1.  Incloure en la memòria la informació necessària i suficient per a la comprensió adequada dels comptes anuals en el seu conjunt.
  2. Revisar tots els estats comptables que constitueixen els comptes anuals per a detectar i corregir possibles errors i incoherències entre ells.

Per a veure l'informe complet, feu clic ací


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.