28 abril 2023 Informes

Informe d’auditoria dels comptes anuals de Parc Miner del Maestrat, SL. Exercici 2021

València, 28 d'abril de 2023.- La Sindicatura de Comptes ha fiscalitzat els comptes anuals de l’exercici 2021 de Parc Miner del Maestrat, SL, el capital social del qual pertany en un 50% a l’Ajuntament de Culla i el 50% restant a l’Ajuntament de la Torre d’en Besora. La societat no està adscrita a una entitat local concreta i per això no ha integrat els seus comptes anuals en cap d’aquestes administracions.

L’activitat de la societat consisteix en la realització de visites a les instal·lacions de les antigues mines de ferro denominades Mina Esperanza a la Torre d’en Besora i Mina Victoria a Culla.

La fiscalització ha consistit a obtindre una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt estan lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error, emetre un informe d’auditoria que conté la nostra opinió, i, si és el cas, formular conclusions sobre l’adequació a la legalitat de les operacions revisades.

El nostre informe conté una opinió amb cinc excepcions: l’absència de reflex comptable de la cessió dels terrenys del parc pels accionistes de la societat, l’incorrecte traspàs a resultat d’una subvenció que va finançar el magatzem del tren, la reclassificació de les operacions amb parts vinculades, l’ajust per a augmentar l’immobilitzat i minorar la despesa per la compra de mobiliari i la informació insuficient en la memòria.

Addicionalment, en la revisió efectuada hem detectat sis incompliments significatius de la normativa aplicable: l’absència de rendició de comptes a la Sindicatura de Comptes, l’existència d’un contracte menor amb duració superior a l’any per a la contractació de serveis d’assessoria, la falta d’adaptació a la Llei de Transparència, l’assignació pendent d’un òrgan de control intern i l’emissió dels informes preceptius, l’absència de formalització de diverses operacions de préstec amb parts vinculades, així com la justificació insuficient dels incentius abonats al personal de l’entitat.

La Sindicatura de Comptes ha efectuat en l’Informe una sèrie de recomanacions de les quals destaquem les següents: actualitzar el llibre d’actes de la Junta General, realitzar les gestions de cobrament pertinents dels saldos deutors antics, deixar constància dels arquejos de caixa i de les conciliacions del compte bancari, que els administradors determinen el nivell retributiu de cada treballador a l’efecte de l’elaboració de nòmines, i regularitzar les partides pendents d’aplicació i la situació de dues assegurances subscrites per la societat.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Informe d’auditoria dels comptes anuals de Parc Miner del Maestrat, SL. Exercici 2021


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.