9 de març 2023 Informes

Fiscalització sobre els plans antifrau aprovats per les entitats locals de la Comunitat Valenciana que participen en l’execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

València, 9 de març de 2023.- El Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern (OCEX) de les comunitats autònomes van acordar la realització en 2022 d’una actuació fiscalitzadora coordinada sobre els plans de mesures antifrau en les entitats locals que participen en l’execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). El Consell de la Sindicatura de Comptes, en sessió celebrada el 4 de maig de 2022, va acordar ampliar el Programa Anual d’Actuació corresponent a l’any 2022 i incorporar aquesta fiscalització de caràcter horitzontal.

Es tracta d’una auditoria de compliment, així com operativa o de gestió. És de compliment perquè té com a finalitat verificar si les entitats executores de les mesures del PRTR han disposat dels plans de mesures antifrau previstos en la normativa aplicable. També és operativa en el sentit que es valoren els sistemes i procediments adoptats per les entitats per a l’aprovació, implantació i seguiment dels plans antifrau en relació amb els quatre elements clau del “cicle antifrau”, és a dir, la prevenció, detecció, correcció i persecució.

L’àmbit subjectiu de la fiscalització està constituït per tretze entitats locals de la Comunitat Valenciana que participen en les mesures del PRTR (Alacant, Càlig, Canals, Bigastre, Castelló de la Plana, Gandia, Novelda, la Vall d’Uixó, Moixent, Oriola, Vila-real, Torrent i València).

Amb caràcter general, les entitats locals fiscalitzades disposen d’un pla de mesures antifrau que els permet garantir i declarar una protecció apropiada dels interessos financers de la Unió Europea en l’execució d’actuacions a finançar pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Únicament dues entitats (Càlig i Moixent) no disposen d’aquest pla, si bé les subvencions que han rebut són d’escassa quantia (4.000 euros).

Els plans de mesures antifrau compleixen els requeriments mínims establits en l’article 6.5 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, si bé considerem que hi ha mesures de prevenció i de detecció parcialment implementades que haurien de ser objecte d’esmena. Recomanem a les entitats revisar els seus plans per a incorporar-hi la totalitat de mesures de prevenció i de detecció que preveu la Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del PRTR, elaborada pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Fiscalització sobre els plans antifrau aprovats per les entitats locals de la Comunitat Valenciana que participen en l’execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència


NOTA

 Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.