8 juny 2021 Corporatiu

Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i els OCEX per a potenciar les eines informàtiques en l'àmbit de la seua activitat

València, 8 de juny de 2021.- Els Presidents del Tribunal de Comptes i dels Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes (OCEX) han signat un conveni en el qual s'estableixen les condicions per a col·laborar en la utilització, desenvolupament, adaptació i millora d'eines informàtiques en l'àmbit de la seua activitat.

En virtut d'aquest conveni, el Tribunal de Comptes i els OCEX posaran en comú la seua experiència i coneixements en la matèria. Així, el Tribunal de Comptes facilitarà l'adaptació d'aplicacions informàtiques amb les quals ja compta per a aquells OCEX que estiguen interessats. Entre elles estan les eines de rendició telemàtica i de fiscalització de la contractació ─per les quals la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ja s'ha interessat─, així com la Plataforma de Gestió Electrònica. També posarà a la disposició de la resta d'òrgans de control extern el Tramitador de la Seu Electrònica, una eina amb la qual aquesta Sindicatura ja ha començat a treballar sota la denominació de DINTRE (Documentació, Informació, Tramitació i Registre d'Entrada).

Així mateix, el conveni afavorirà l'avanç en el disseny d'estratègies conjuntes en l'àmbit de l'Administració electrònica, impulsant la simplificació i racionalització dels procediments en aquestes institucions, la qual cosa redundarà en una major eficiència en el desenvolupament i gestió d'aquestes. Aquesta actuació posa de manifest la seua voluntat comuna de continuar avançant en la cooperació i la col·laboració que venen desenvolupant en diferents àmbits, en línia amb el compromís assumit amb el bon govern, l'eficàcia i l'eficiència en el control públic i la modernització dels procediments.

En aquest sentit, les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions constitueixen una eina clau per a racionalitzar, agilitar i incrementar l'eficàcia dels processos i actuacions que duen a terme les Institucions de Control Extern de l'activitat economicofinancera del sector públic, tant en la seua operativa interna com en l'exercici de les seues funcions i en les seues relacions amb tercers.