25 July 2023 Informes

Auditoria operativa de les subvencions i ajudes concedides per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Exercici 2022

València, 25 de juliol de 2023.- La Sindicatura de Comptes ha realitzat una auditoria operativa de les subvencions i ajudes concedides per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), a fi d’avaluar en termes d’eficiència, eficàcia i economia la gestió de les subvencions i ajudes concedides per aquesta entitat.

En concret, hem donat resposta a les preguntes d’auditoria següents:

Objectiu 1. L’activitat de l’IVACE relacionada amb la concessió de subvencions està plasmada prèviament i adequadament en instruments de planificació?

Objectiu 2. L’activitat de l’IVACE relacionada amb la concessió de subvencions està contribuint a produir un canvi respecte de la situació prèvia a la concessió de les ajudes?

Entre les conclusions extretes del treball realitzat destaquem les següents:

L’activitat de l’IVACE relacionada amb la concessió de les subvencions fiscalitzades s’ha realitzat sobre la base d’una planificació prèvia, però considerem que presenta algunes debilitats quant a la translació dels reptes estratègics de la Generalitat i quant al sistema de seguiment de resultats.

Amb caràcter general per a totes les línies analitzades, els indicadors publicats i els seus valors estimats per a dur a terme l’avaluació preceptiva de l’activitat relacionada amb les subvencions no ofereixen prou informació per a avaluar si s’han complit els objectius planificats. Per aquest motiu, hem estimat pertinent dissenyar nous indicadors que, juntament amb la informació que se’ns ha aportat al llarg del nostre treball de camp, ens han permés valorar positivament els resultats aconseguits per mitjà de les actuacions de foment dutes a terme per l’IVACE.

Entre les recomanacions que hem inclòs en el nostre informe, cal esmentar que les avaluacions de resultats i impactes de les ajudes constitueixen un instrument clau per a controlar la coherència entre els resultats i els objectius proposats, la qual cosa permet assignar recursos de manera més eficaç i eficient i reforçar la transparència i l’acceptació dels processos de gestió. Els òrgans concedents de les ajudes s’han de comprometre a realitzar una avaluació ex post més àgil i completa que fins ara, de manera que el que ha realitzat constituïsca una lliçó de cara al futur, quant al disseny de programes d’ajudes.


Per a vore l'informe complet, feu clic ací: Auditoria operativa de les subvencions i ajudes concedides per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. Exercici 2022


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir l’informe complet per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.