LAS SUBVENCIONES Y SU CONTROL EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL (1996)

En aquesta obra, la investigació es centra en l’estudi del model normatiu sobre les subvencions en l’ordenament jurídic espanyol. L’estudi exposa els elements identificatius de les subvencions públiques i els controls financers, tant interns com externs.

Al mateix temps pretén exposar part de les deficiències que presenta la regulació de la despesa pública de les subvencions al temps que suggereix algunes línies de reforma, especialment en el seu control.

             

LA MEDIDA Y EL CONTROL DE LA EFICIENCIA EN LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS (1996)

Aquest treball es centra en l’avaluació i el control de l’eficàcia, l’eficiència i l’economia de les universitats, dintre del marc general de les entitats públiques no lucratives. La metodologia bàsica utilitzada és la del model DEA (Data Envelopment Análisis) que resulta útil per efectuar estudis en els quals es considera un determinat nombre d’entitats, d’activitat i característiques homogènies.

Aquest llibre descriu amb profunditat i rigor les característiques i possibles usos de la metodologia esmentada, aplicada amb caràcter específic a les universitats i als seus departaments.

EL CONTROL ECONÓMICO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. UN MODELO BASADO EN INDICADORES (1998)

Aquest treball ve a omplir un important buit en matèria d’indicadors de gestió de les corporacions locals. Dona un pas significatiu per a la concreció i viabilitat del control d’eficàcia, eficiència i economia en l’àmbit de les entitats públiques, en aquest cas de les entitats locals, on la implantació d’aquests controls, adreçats a avaluar els serveis-finançats amb els diners públics- que reben els ciutadans, pot considerar-se pràcticament inexistent.

Ens mostra una aproximació al disseny d’un model general d’avaluació que, recolzat en els indicadors de gestió, puga reportar utilitat a la posada en pràctica del control econòmic, identificat aquest, sense perjudici d’altres accepcions igualment vàlides, amb aquell control a posteriori la missió principal del qual resideix en el subministrament de dades que possibiliten avaluar la gestió, primordialment la de caràcter econòmic, sobre la base dels nomenats criteris d’eficàcia, eficiència i economia.


LA CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS EN EL SECTOR PÚBLICO (2002)

La consolidació dels comptes és una tècnica comptable, la finalitat de la qual és obtenir els comptes anuals d’un grup d’entitats jurídicament independents però econòmicament relacionades. Els comptes anuals consolidats permeten conèixer la imatge fidel de la situació economicofinancerai dels resultats del grup d’entitats.

Els autors, partint del desenvolupament inferior de la consolidació de comptes en el sector públic que en el privat, determinen les raons per potenciar aquesta tècnica; delimiten les entitats que han d’incloure’s en el perímetre de la consolidació; i, finalment, descriuen el mètode aplicable en cada fase, i es detenen en analitzar les peculiaritats respecte a la consolidació privada. El manual explica també les experiències dels altres països més avançats que Espanya en aquesta matèria.

FORMACIÓN DEL CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO EN LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA (2002)

L’objecte d’aquest treball és l’estudi historicoinstitucional del control extern del sector públic espanyol, el seu naixement i la seua evolució. 

L’estudi analitza el desenvolupament d’aquesta institució des de l’inici del segle XIX fins la tercera dècada del segle XX.

LA COMPARABILIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN LA UNIÓN EUROPEA (2004)

En el seu contingut destaca l’evolució del procés de modernització de la comptabilitat pública a la Unió Europea, per concloure amb unes propostes de classificació dels sistemes comptables públics, tant dels estats centrals, com de la resta d’administracions públiques, regionals i locals. Les trenta vuit conclusions del treball signifiquen un esforç considerable per aconseguir una homogeneïtat de la informació comptable a Europa, així com una visió panoràmica de la qüestió plantejada.

La publicació d’aquest treball, en què s’inclouen diverses referències internacionals a les reformes comptables en l’administració local, representa una gran aportació científica que haurà de servir com a bibliografia en els àmbits universitaris i de l’administració pública.