Consulta tots els nostres informes. Utilitza el cercador per trobar els informes que continguen la paraula o paraules que desitges, o si prefereixes utilitza el filtre d'àrea d'actuació i any de publicació.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2019 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Picassent. Exercicis 2017-2019
2019 Informe de fiscalització de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Exercici de 2018
2019 Informe de fiscalització de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC). Exercici de 2018
2019 Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de la Nucia. Exercicis 2017-2019
2019 Informe de fiscalització del Consorci per a l’Execució del Pla Zonal de Residus de l’Àrea V3 (CVI). Exercici 2017
2019 Informe de fiscalització de Ciutat de la Llum, SAU (CDL). Exercici 2018
2019 Informe de fiscalització de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Exercici 2018
2019 Auditoria operativa de la gestió del servei de proveïment i sanejament de l'aigua als municipis de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2015-2017
2019 Informe sobre auditoria operativa de la gestió i recaptació delegada en les diputacions de la Comunitat Valenciana. Exercici 2016 I
2019 Informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes corresponent a l’exercici 2017 en compliment de l’acord adoptat per la Mesa el 17 d’octubre de 2017 I
2019 Declaració sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts Valencianes de 28 d’abril de 2019 I
2019 Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona. Exercicis 2017-2019 I
2019 Compte General de les entitats locals. Exercici 2017 I
2019 Informe de fiscalització del Comité Econòmic i Social (CES). Exercici 2017 I
2019 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Gandia. Exercicis 2016-2017 I
2019 Informe de fiscalització del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC). Exercici 2017 I
2019 Informe de fiscalització del Consell Valencià de Cultura (CVC). Exercici de 2017 I
2019 Informe de fiscalització de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Exercici 2017 I
2019 Informe de fiscalització del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2017 I
2019 Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, informes i advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. Exercici 2016 I
2019 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Villena. Exercicis 2016 a 2018 I
2019 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Santa Pola. Exercicis 2016 a 2018 I
2019 Informe d’auditoria operativa sobre les inversions efectuades per les diputacions en les entitats locals. Exercicis 2014-2016 I
2019 Informe dels projectes finançats amb càrrec als Fons de Compensació Interterritorial (FCI). Exercici 2017 I
2018 Introducció i resum de les conclusions. Exercici de 2017 I
2018 Informes de fiscalització de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2017 II
2018 Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici de 2017 III
2018 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici de 2017 IV
2018 Informes de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2017 V
2018 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici de 2017 VI
2018 Informe de fiscalització de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2017 I
2018 Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscaltizació de la Universitat d'Alacant. Despeses de personal. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització del Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela (CAVMV). Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPC). Despeses de personal. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de l'Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA). Exercici 2017 I
2018 Informe de fiscalització de l’Institut Valencia de la Joventut (IVAJ). Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC). Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització del Circuit del Motor i Promoció Esportiva. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. Exercici de 2017 I
2018 Auditoria operativa dels serveis d’extinció d'incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. Exercicis 2011-2015 I
2018 Compte General de les entitats locals. Exercici de 2016 I
2018 Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de Torrevella. Exercicis 2003-2016 I
2018 Promocions i iniciatives municipals d’Elx, SA (PIMESA). Exercici de 2016 I
2018 Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l’exercici 2016 en compliment de l’Acord adoptat per la Mesa el 26 de juliol de 2016 I
2018 Fiscalització sobre el procés d’extinció d’entitats com a conseqüència de la reestructuració del sector públic autonòmic de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2010-2016 I
2018 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Vallada. Exercici 2014 I
2018 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament de La Jana. Exercici de 2014
2018 Informe dels projectes finançats amb càrrecals Fons de Compensació Interterritorial (FCI) Comunitat Valenciana. Exercici de 2016 I
2017 Introducció i resum de les conclusions. Exercici de 2016 I
2017 Informes de fiscalització de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2016 II
2017 Compte de l'Administració (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 Contractació de l'Administració de la Generalitat (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 La gestió de la factura electrònica, el Registre de Factures de la Generalitat i les caixes fixes. Auditoria dels sistemes d'informació i de control intern (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 Auditoria dels controls generals de tecnologies de la informació de l'aplicació ORION LOGIS (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 Informes de fiscalització dels organismes autònoms. Exercici de 2016 III
2017 Introducció (organismes autònoms. Exercici de 2016)
2017 Institut Valencià d'Administració Tributària (organismes autònoms. Exercici de 2016)
2017 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (organismes autònoms. Exercici de 2016)
2017 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (organismes autònoms. Exercici de 2016)
2017 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic. Exercici de 2016 IV
2017 Introducció (societats mercantils, ... Exercici de 2016)
2017 CulturArts Generalitat (societats mercantiles, ... Exercici de 2016)
2017 Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (societats mercantils, ... Exercici de 2016)
2017 Institut Valencià de Finances (sociedades mercantiles, ... Exercici de 2016)
2017 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (societats mercantils, ... Exercici de 2016)
2017 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (societats mercantils, ... Exercici de 2016)
2017 Informes de fiscalització de les fundacions del sector públic. Exercici de 2016 V
2017 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (fundacions. Exercici de 2016)
2017 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici de 2016 VI
2017 Introducció (consorcis. Exercici de 2016)
2017 Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (consorcis. Exercici de 2016)
2017 Consorci Hospital General Universitari de València (consorcis. Exercici de 2016)
2017 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (consorcis. Exercici de 2016)
2017 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (consorcis. Exercici de 2016)
2017 Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2016 I
2017 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2016 I
2017 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2016)
2017 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions (Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2016)
2017 Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de l'Ajuntament de Montcada. Exercici de 2014 I
2017 Informe de fiscalització de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU. (EMT). Exercici de 2016 I
2017 Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de Castelló de la Plana. Exercicis de 2015 a 2017 I
2017 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament d’Elx. Exercici de 2015 I
2017 Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament d’Alacant. Exercici de 2015 I
2017 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de València. Exercici de 2015 I
2017 Informe de fiscalització sobre els acords i les resolucions contraris als advertimentsformulats pels interventors locals, omissió del tràmit de fiscalització prèvia i anomalies detectades en matèria d’ingressos. Exercici 2015 I
2017 Auditoria operativa de l’explotació en règim de concessió administrativa del servei públic d’Inspecció Tècnica de Vehicles a la Comunitat Valenciana. Exercicis 1997-2015 I
2017 Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l'exercici de 2015 en compliment de l'Acord adoptat per la Mesa el 7 de maig de 2015. Correcció d'errades I
2017 Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l'exercici de 2015 en compliment de l'Acord adoptat per la Mesa el 7 de maig de 2015 I
2017 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Loriguilla. Exercici de 2014 I
2017 Compte General de les Entitats Locals exercici de 2015 I
2017 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Gàtova. Exercici de 2014 I
2017 Informe global sobre el control intern dels ajuntaments amb població entre 25.000 i 30.000 habitants. Exercici de 2015 I
2017 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Favara. Exercicis de 2014 i 2015 I
2017 Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Xirivella. Exercici de 2015 I
2017 Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Xàtiva. Exercici de 2015 I
2017 Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Novelda. Exercici de 2015 I
2017 Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament d’Onda. Exercici de 2015 I
2017 Informe de fiscalització sobre el control intern de l’Ajuntament de Benicarló. Exercici de 2015 I
2017 Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de Manises. Exercicis 2009-2015 I
2017 Informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat econòmica i financera de l’Ajuntament de l’Orxa. Exercici de 2014 I
2017 Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar a pressupost, informes i advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. Exercici de 2015 I
2017 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Sueca. Exercici de 2015 I
2017 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Exercici de 2015 I
2017 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Crevillent. Exercici de 2015 I
2017 Fiscalització dels Fons de Compensació Interterritorial. Exercici de 2015 I
2017 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria. Exercici de 2014 I
2017 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament d'Oliva. Exercici de 2015 I
2017 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Catarroja. Exercici de 2015 I
2017 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament de Vinaròs. Exercici de 2015 I
2016 Introducció i resum de les conclusions, exercici 2015 I
2016 Informes de fiscalització de l’Administració de la Generalitat, exercici 2015 II
2016 Compte de l'Administració, exercici 2015
2016 Contractació de l'Administració de la Generalitat, exercici 2015
2016 Despeses de personal de l'Administració de la Generalitat, exercici 2015
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (compte de l'administració, 2015)
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (compte de l'administració 2015)
2016 Organismes autònoms, exercici 2015 III
2016 Introducció organismes autònoms, 2015
2016 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, exercici 2015
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants organismes autònoms, exercici 2015
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (organismes autònoms, exercici 2015)
2016 Societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic IV
2016 Introducció societats mercantils, exercici 2015
2016 Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A. exercici 2015
2016 CuturArts Generalitat, exercici 2015
2016 Entitat d'Infraestructures de la Generalitat, exercici 2015
2016 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, exercici 2015
2016 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, exercici 2015
2016 Institut Valencià de Finances, exercici 2015
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (societats mercantils, exercici 2015)
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (societats mercantils, exercici 2015)
2016 Fundacions del sector públic V
2016 Introducció
2016 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari La Fe
2016 Fundació Palau de les Arts Reina Sofía
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (fundacions)
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (fundacions)
2016 Consorcis de la Generalitat VI
2016 Introducció Consorcis exercici 2015
2016 Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
2016 Consorci Hospitalario Provincial de Castelló. Despeses de personal
2016 Consorci Hospital General Universitari de València
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (consorcis)
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions
2016 Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana- Universitat de València- Universitat Politècnica de València- Universitat d'Alacant- Universitat Jaume I- Universitat Miguel Hernández, exercici 2015 I
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (universitats exercici 2015)
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions (universitats exercici 2015)
2016 Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana - Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Alcoi - Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i Navegació d’Alacant - Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i Navegació de Castelló - Cambra de Comerç i Indústria i Serveis d’Oriola - Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València - Consell de Cambres Oficials de la Comunitat Valenciana I
2016 Informe de fiscalització sobre el control intern de l'Ajuntament del Campello. Exercici de 2015 I