Informe d'auditoria operativa entitats locals
25 maig 2021 Informes

Seguiment de l'Informe d'auditoria operativa sobre les inversions efectuades per les diputacions en les entitats locals. Exercicis 2017-2019

València, 25 de maig de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha elaborat un informe del seguiment de l'auditoria operativa sobre les inversions efectuades per les diputacions en les entitats locals dels exercicis 2017 a 2019. L'objectiu de la fiscalització ha sigut avaluar el grau de compliment de les recomanacions realitzades per aquesta Sindicatura en l'esmentat informe en relació amb l'eficiència, eficàcia i economia de la concessió d'ajudes per a inversions en entitats locals per les tres diputacions de la Comunitat Valenciana.

Entre les conclusions extretes del treball realitzat destaquen les següents, que apareixen també en forma d'infografia a l'apartat "Dades clau i fets rellevants" de l'informe (pàgines 4 i 5) :

 • Les ajudes per a inversions en entitats locals s'han incrementat notablement en el període 2017-2019 respecte al període anterior 2014-2016, sent molt significatiu el creixement de les ajudes en la Diputació de Castelló.
 • Comparativament, la Diputació de València continua sent la que efectua major inversió per habitant.
 • En les diputacions de València i Castelló es manté el model de gestió anterior i les inversions finançades es contracten pel propi beneficiari, en la seua pràctica totalitat. En la Diputació d'Alacant s'observa un canvi progressiu del model de gestió, que ha passat de contractar el 82,1% de les inversions finançades en el període anterior a delegar la contractació en els beneficiaris de les ajudes en la majoria de les actuacions (58,6% en 2019).
 • En la Diputació d'Alacant la distribució de les ajudes per a inversions és menys objectiva i equitativa que en el període anterior, a causa de l'increment d'ajudes directes. No obstant això, cal assenyalar que partien de la distribució més objectiva en termes percentuals i entre 2017 i 2019 se situen en el terme mitjà dels nivells de les diputacions de Castelló i de València. En la Diputació de Castelló s'ha millorat l'objectivitat i equitat, en reduir-se les ajudes directes. La Diputació de València manté pràcticament el mateix grau d'objectivitat i equitat en el repartiment que en el període anterior, si bé és l'entitat amb major percentatge d'ajudes directes entre 2017 i 2019.
 • Respecte a la gestió dels plans provincials d'obres i serveis, la Diputació d'Alacant segueix sense disposar de criteris objectius de repartiment de les ajudes aprovades pels plans provincials entre 2017 i 2019. S'obtenen menors economies en l'adjudicació de les actuacions, de manera paral·lela a l'increment de la contractació pels propis beneficiaris, si bé continuen obtenint-se les baixes econòmiques percentuals més altes de les tres diputacions. Quant a l'eficàcia i eficiència en la gestió dels plans, cal assenyalar que retrocedeix davant el retard experimentat en l'execució de les actuacions, si bé manté una posició avantatjosa respecte a les altres diputacions en aspectes com l'absència de fraccionament, el ràpid pagament als beneficiaris i el control financer permanent de les actuacions.
 • Quant a la gestió dels plans provincials d'obres i serveis, la Diputació de Castelló ha millorat l'objectivitat del repartiment de les ajudes dels plans provincials, incrementant els criteris a tindre en compte. Suposa un avanç en el principi d'economia la consideració de les millores com a menor import de les ajudes, l'exigència del criteri preu en els plecs del contracte i l'acreditació d'absència de fraccionament de les actuacions finançades. Per a una gestió més eficaç i eficient, s'ha implantat la fiscalització dels acords d'adjudicació, si bé es mantenen deficiències importants, com l'absència de revisions físiques de les actuacions i les limitacions informàtiques per a conéixer dades actualitzades d'execució.
 • En la gestió dels plans provincials d'obres i serveis, la Diputació de València ha millorat l'objectivitat del repartiment de les ajudes dels plans provincials, en augmentar el nombre de fórmules i criteris de repartiment i trobar-se publicats juntament amb la convocatòria. Respecte al principi d'economia, es produeixen menys baixes en les adjudicacions realitzades pels beneficiaris, si bé les mateixes es reinverteixen a favor d'aquests, però no se sol·licita als beneficiaris que acrediten l'absència de fraccionament de les actuacions subvencionades. Quant a l'eficàcia i eficiència, suposa una reculada l'absència d'un pla estratègic de subvencions i un avanç, l'existència de revisions físiques per a controlar totes les actuacions finançades.
 • Quant a les recomanacions formulades en el nostre informe anterior, corresponent als exercicis 2014 a 2016, cal indicar que solament s'ha implantat una o dues recomanacions en cada diputació:
 • La Diputació d'Alacant ha incorporat en el pla de 2018 un criteri per a assignar els romanents resultants de les baixes de licitació.
 • La Diputació de Castelló considera el criteri d'adjudicació “millores” com a menor import de les ajudes atorgades en el pla provincial.
 • La Diputació de València ha ampliat els terminis d'execució previstos en les bases davant la pandèmia del COVID-19 per a afavorir el seu compliment i ha incorporat el cost efectiu dels serveis en els criteris de repartiment de les ajudes.

Per a veure l'informe complet, feu clic ací.


NOTA

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar el treball als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-ho per a conéixer el vertader abast del treball realitzat.